Baltarusiją ragina kuo skubiau įgyvendinti TATENA branduolinės saugos reikalavimus
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja kvie­čia Bal­ta­ru­si­ją glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti su TA­TE­NA ir ra­gi­na griež­tai lai­ky­tis TA­TE­NA bran­duo­li­nės sau­gos stan­dar­tų įgy­ven­di­nant As­tra­vo AE pro­jek­tą. 

Bal­ta­ru­si­jai skel­biant apie Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­gi­jos agen­tū­ros (TA­TE­NA) ta­ria­mą pri­ta­ri­mą As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) pro­jek­to vys­ty­mui, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja at­krei­pia dė­me­sį į tai, kad TA­TE­NA ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Yu­kiya Ama­no vi­zi­tas Bal­ta­ru­si­jo­je šių me­tų ba­lan­džio 18–20 die­no­mis, ku­rį Bal­ta­ru­si­ja sie­kia pa­teik­ti kaip pa­tvir­ti­ni­mą, kad As­tra­vo AE pro­jek­tas ati­tin­ka TA­TE­NA sau­gos stan­dar­tus, bu­vo po­li­ti­nis man­da­gu­mo vi­zi­tas, o ne eks­per­ti­nė mi­si­ja, ku­ri teik­tų įver­ti­ni­mą, ar pro­jek­te yra įgy­ven­di­na­mi tarp­tau­ti­niai bran­duo­li­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mai ir ar Bal­ta­ru­si­jos tei­sės ak­tai ati­tin­ka TA­TE­NA stan­dar­tus, ra­šo­ma Už­sie­nio mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Po vi­zi­to Bal­ta­ru­si­jo­je TA­TE­NA ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius ne­pa­tei­kė jo­kių As­tra­vo AE pro­jek­to vys­ty­mo ver­ti­ni­mų, o tie­siog kons­ta­ta­vo fak­tą, kad Bal­ta­ru­si­ja yra dar vie­na vals­ty­bė, pra­de­dan­ti plė­to­ti at­omi­nės ener­ge­ti­kos prog­ra­mą. Pa­žy­mė­ti­na, kad pri­pa­žin­da­mas, jog As­tra­vo AE pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas itin sku­biai, Y. Ama­no taip pat pa­brė­žė, kad Bal­ta­ru­si­ja tu­ri veik­ti skaid­riai ir at­vi­rai bei pa­lai­ky­ti dia­lo­gą tarp ša­lies ins­ti­tu­ci­jų ir vi­suo­me­nės, taip pat glau­džiai bend­ra­dar­biau­ti su TA­TE­NA ir kai­my­ni­nė­mis ša­li­mis.

Lie­tu­va kvie­čia Bal­ta­ru­si­ją glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti su TA­TE­NA ir ra­gi­na griež­tai lai­ky­tis TA­TE­NA bran­duo­li­nės sau­gos stan­dar­tų įgy­ven­di­nant As­tra­vo AE pro­jek­tą. TA­TE­NA ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus vi­zi­tas į Bal­ta­ru­si­ją bu­vo la­bai rei­ka­lin­gas ir URM ti­ki­si, kad jo pa­grin­du Bal­ta­ru­si­ja pa­sik­vies vi­sas rei­ka­lin­gas TA­TE­NA eks­per­ti­nes mi­si­jas AE pro­jek­to, taip pat As­tra­vo aikš­te­lės įver­ti­ni­mui, ir nuo 2009 me­tų Lie­tu­vos ke­lia­mi klau­si­mai dėl šio pro­jek­to sau­gos pa­ga­liau bus at­sa­ky­ti. Lie­tu­va ra­gi­na Bal­ta­ru­si­ją kaip ga­li­ma grei­čiau pa­sik­vies­ti TA­TE­NA spe­cia­li­zuo­tą aikš­te­lių ver­ti­ni­mo mi­si­ją SEED (Si­te and Ex­ter­nal Events De­sign) ir ją at­lik­ti vi­sa apim­ti­mi. Tai pa­da­ry­ti Bal­ta­ru­si­ją ra­gi­na ir Eu­ro­pos Są­jun­ga, Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Es­po kon­ven­ci­jos ša­lių su­si­ti­ki­mas, JT Bran­duo­li­nės sau­gos kon­ven­ci­jos ša­lių kon­fe­ren­ci­ja. Ta­čiau, ne­pai­sant daug­kar­ti­nių Bal­ta­ru­si­jos par­eiš­ki­mų, kad SEED mi­si­ja pa­kvies­ta, iki šiol nė­ra nu­sta­ty­ta nei kon­kre­ti šios mi­si­jos da­ta, nei dar­bo pla­nas.

Lie­tu­va taip pat ra­gi­na Bal­ta­ru­si­ją be to­les­nio ati­dė­lio­ji­mo at­lik­ti As­tra­vo AE ri­zi­kos ir sau­gos tes­ta­vi­mą (angl. stress test), ką Bal­ta­ru­si­ja įsi­pa­rei­go­jo pa­da­ry­ti 2011 m. bir­že­lio 23 d. pa­si­ra­šy­da­ma spe­cia­lią dek­la­ra­ci­ją su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja.

Taip pat, sie­kiant ob­jek­ty­vios eks­per­ti­nės Bal­ta­ru­si­jos AE by­los ana­li­zės JT Es­po kon­ven­ci­jos Įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­te, Lie­tu­va ra­gi­na Bal­ta­ru­si­ją kuo grei­čiau su­tik­ti su pa­teik­tu Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mu įsteig­ti spe­cia­lią tarp­tau­ti­nę eks­per­tų ko­mi­si­ją by­los do­ku­men­tams iš­nag­ri­nė­ti. Šį pa­siū­ly­mą Bal­ta­ru­si­ja ko­vo 15 d. Že­ne­vo­je vy­ku­sia­me Es­po kon­ven­ci­jos ko­mi­te­to su­si­ti­ki­me ka­te­go­riš­kai at­me­tė.