Baltarusija patvirtino Astravo AE buvus „neeilinę situaciją“
Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no, jog ne­to­li Lie­tu­vos sta­tant As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę bu­vo su­si­da­riu­si „neei­li­nė si­tua­ci­ja“.

„Pa­gal ge­ne­ra­li­nio ran­go­vo „A­toms­tro­jeks­port“ pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, ne­ei­li­nė si­tua­ci­ja su­si­da­rė reak­to­riaus kor­pu­so sau­go­ji­mo aikš­te­lė­je at­lie­kant ta­ke­la­ži­nius dar­bus per­ke­liant jį ho­ri­zon­ta­lio­je pa­dė­ty­je“, – ra­šo­ma Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do, kad pro­jek­to už­sa­ko­vė – vals­ty­bi­nė įmo­nė Bal­ta­ru­si­jos AE „ne­del­siant par­ei­ka­la­vo iš ge­ne­ra­li­nio ran­go­vo vi­sų rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų ir duo­me­nų“.

„Vi­sa­pu­siš­kai iš­ty­rus „A­toms­tro­jeks­port“ Bal­ta­ru­si­jos spe­cia­lis­tams pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, bus pri­ima­mi ati­tin­ka­mi spren­di­mai. Bal­ta­ru­si­ja pir­miau­sia va­do­vau­sis bū­ti­ny­be be­są­ly­giš­kai už­ti­krin­ti sau­gu­mą sta­to­mo­je elek­tri­nė­je“, – ra­šo Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja.

Tuo me­tu pats „A­toms­tro­jeks­port“, ku­ris pri­klau­so kor­po­ra­ci­jai „Ro­sa­tom“, kiek anks­čiau an­tra­die­nį pa­nei­gė ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mus apie gal­būt įvy­ku­sį dar vie­ną in­ci­den­tą AE sta­ty­bos aikš­te­lė­je.

„In­ter­ne­te pa­skli­du­si in­for­ma­ci­ja apie ne­lai­min­gą at­si­ti­ki­mą, per ku­rį bu­vo pa­žeis­tas reak­to­riaus kor­pu­sas, ne­ati­tin­ka ti­kro­vės. Reak­to­riaus kor­pu­sas yra už reak­to­rius sky­riaus ri­bų. Tech­ni­nių trik­džių jį pa­sta­ty­ti į vie­tą nė­ra. Ge­ne­ra­li­nis ran­go­vas lau­kia prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jų lei­di­mo mon­ta­vi­mo ope­ra­ci­joms“, – agen­tū­rai „In­ter­fax“ par­eiš­kė „A­toms­tro­jeks­port“ at­sto­vas.

Bal­ta­ru­si­jos ži­niask­lai­da pra­ne­šė, jog lie­pos 10-ąją As­tra­vo AE at­lie­kant reak­to­riaus įren­gi­mo ban­dy­mus, iš 2–4 me­trų aukš­čio kri­to 330 to­nų svo­rio ag­re­ga­tas, įvy­kio vie­ta apt­ver­ta, ste­bi­ma ir ypa­tin­gai sau­go­ma.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad ne­to­li Lie­tu­vos sta­to­mo­je at­omi­nė­je elek­tri­nė­je pa­si­kar­to­jan­tys in­ci­den­tai ro­do, kad Lie­tu­vos nuo­gąs­ta­vi­mai dėl jė­gai­nės sau­gu­mo yra pa­grįs­ti. Anot jos, Bal­ta­ru­si­ja ven­gia at­sa­ky­ti į klau­si­mus dėl sau­gu­mo, įsi­leis­ti ste­bė­to­jus, ir tai ke­lia ne­ri­mą. To­dėl Lie­tu­va kar­tu su tarp­tau­ti­ne bend­ruo­me­nė steng­sis da­ry­ti įta­ką, kad sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai bū­tų už­ti­krin­ti.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis BNS pir­ma­die­nį sa­kė, jog pa­sit­vir­ti­nus in­for­ma­ci­jai, kad As­tra­vo AE nu­kri­to mon­tuo­ja­mo reak­to­riaus kor­pu­sas, jis tu­rė­tų bū­ti grą­žin­tas ga­min­to­jui ir su­re­mon­tuo­tas.

Lie­tu­va yra ar­šiau­sia Bal­ta­ru­si­jos, ne­to­li Lie­tu­vos sta­tan­čios As­tra­vo AE, kri­ti­kė. Lie­tu­vos tei­gi­mu, Bal­ta­ru­si­ja ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, sta­to­mo vos 20 km nuo ša­lies sie­nos, sau­gu­mo. Mins­kas at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.

Pir­mą­jį 1,2 gi­ga­va­tų ga­lios reak­to­rių As­tra­vo AE pla­nuo­ja­ma baig­ti 2018-ųjų pa­bai­go­je, o to­kios pat ga­lios an­trą­jį reak­to­rių – 2020 me­tų vi­du­ry­je.

Ener­ge­ti­kos eks­per­tas: tai rim­tas incidentas

Bal­ta­ru­si­jos Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jai pri­pa­ži­nus, kad ne­to­li Lie­tu­vos sta­tant As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę (AE) bu­vo su­si­da­riu­si „neei­li­nė si­tua­ci­ja“, bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos eks­per­tas tei­gia, kad įvy­ko rim­tas in­ci­den­tas ir ne­at­me­ta, kad jė­gai­nei rei­kės ga­min­ti nau­ją reak­to­riaus kor­pu­są.

Pa­sak bu­vu­sio Vals­ty­bi­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos sau­gos ins­pek­ci­jos (VA­TE­SI) va­do­vo Sau­liaus Ku­to, to­kio­je si­tua­ci­jo­je svar­bu rei­ka­lau­ti ne tik Bal­ta­ru­si­jos, bet ir reak­to­riaus ga­min­to­jo – Ru­si­jos kom­pa­ni­jos „Ro­sa­tom“ at­sa­ky­mų.

S.Ku­to tei­gi­mu, iš ofi­cia­laus Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mo su­si­da­ro įspū­dis, kad reak­to­rius iš ti­kro ga­lė­jo nu­kris­ti ir bū­ti pa­žeis­tas.

Jis aiš­ki­no, kad As­tra­vo AE įren­gi­nė­ja­mus VVER-1200 ti­po reak­to­rius į jė­gai­nę rei­kia ga­ben­ti pa­vers­tus, vė­liau juos rei­kia pa­sta­ty­ti ver­ti­ka­liai, tad ga­lė­jo įvyk­ti in­ci­den­tas, kai per­ke­lia­mas reak­to­riaus kor­pu­sas nu­kri­to.

„Tai la­bai pa­na­šu į tai, at­lie­kant ta­ke­la­ži­nius dar­bus – per­ve­žant į tą vie­tą iš ti­krų­jų, ga­lė­jo nu­kris­ti, la­bai pa­na­šu į tie­są“, – BNS sa­kė S.Ku­tas, ko­men­tuo­da­mas ofi­cia­lią Bal­ta­ru­si­jos in­for­ma­ci­ją.

Anot bu­vu­sio VA­TE­SI va­do­vo toks in­ci­den­tas yra rim­tas, o Lie­tu­vai rei­kia pra­šy­ti at­sa­ky­mų dėl reak­to­riaus būk­lės ne tik iš Bal­ta­ru­si­jos, bet ir iš pa­ties reak­to­riaus ga­min­to­jų.

„Aš ma­nau, kad tas in­ci­den­tas rim­tas, ka­dan­gi bet ku­riuo at­ve­ju ne­ga­li­ma su bran­duo­li­niais įren­gi­niais taip elg­tis, ne­ga­li­ma jų mė­ty­ti, tran­kyt ir jis tu­ri bū­ti nuo­dug­niai pa­ti­krin­tas, ka­dan­gi jis nė­ra tuš­čias – ja­me ir vi­du­je yra vi­so­kių da­ly­kų. Jis ti­krai tu­ri bū­ti iš­tir­tas nuo­dug­niai ir ka­dan­gi prie pat mū­sų yra, mes tu­ri­me par­ei­ka­lau­ti, kad jie pa­teik­tų ne tik bal­ta­ru­sių, bet ir ga­min­to­jo (at­sa­ky­mus – BNS)“, – tei­gė S.Ku­tas.

Jis tei­gė, kad reak­to­riaus kor­pu­są ga­li tek­ti grą­žin­ti ga­min­to­jui re­mon­tuo­ti, o gal net ga­min­ti nau­ją kor­pu­są.

„Ga­li bū­ti net taip, pri­klau­so nuo to, kas jam nu­ti­ko. Aš ne­at­me­tu tos ga­li­my­bės, kad ga­li rei­kė­ti jį re­mon­tuo­ti, o gal net ne re­mon­tuo­ti, o nau­ją ga­min­ti“, – aiš­ki­no S.Ku­tas.

Anot jo, nors in­ci­den­tas šiuo me­tu pa­vo­jaus ir ne­ke­lia, mat sta­ty­bų me­tu reak­to­riu­je nė­ra ra­dioak­ty­vių me­džia­gų, ta­čiau šis in­ci­den­tas ga­li at­si­liep­ti jė­gai­nės dar­bui at­ei­ty­je.

Mi­nis­tras: rei­ka­lin­ga ne­prik­lau­so­ma AE sta­ty­bų priežiūra

Lie­tu­va tu­ri rei­ka­lau­ti ne­prik­lau­so­mos Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bų prie­žiū­ros, an­tra­die­nį par­eiš­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, ko­men­tuo­da­mas in­ci­den­tą ne­to­li Lie­tu­vos sie­nos sta­to­mo­je jė­gai­nė­je.

„Be ki­tų jau anks­čiau kel­tų rei­ka­la­vi­mų, mums rei­kia ne­prik­lau­so­mos sta­ty­bų prie­žiū­ros“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

Pa­sak L.Lin­ke­vi­čiaus, toks žings­nis bū­ti­nas, sie­kiant va­do­vau­tis ne gan­dais, o tiks­liais duo­me­ni­mis apie si­tua­ci­ją jė­gai­nė­je, ku­ri ky­la vos 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, Lie­tu­vos vy­riau­sy­bei ke­lia ne­ri­mą Mins­ko par­eiš­ki­mai apie pla­nus at­omi­nę elek­tri­nę pa­sta­ty­ti kuo grei­čiau ir pi­giau, taip pat ži­niask­lai­dos in­for­ma­ci­ja apie sta­ty­bi­nių me­džia­gų grobs­ty­mą.

Tai L.Lin­ke­vi­čius sa­kė po to, kai Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja pa­tvir­ti­no, jog ne­to­li Lie­tu­vos sta­tant As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę bu­vo su­si­da­riu­si „neei­li­nė si­tua­ci­ja“.