Baltarusija paprašė Rusijos pakeisti Astravo AE reaktoriaus korpusą
Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja nu­siun­tė Ru­si­jai ofi­cia­lų pra­šy­mą pa­keis­ti sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) pir­mo­jo reak­to­riaus kor­pu­są.

„AE sta­ty­bos tarp­ži­ny­bi­nė ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą keis­ti reak­to­riaus kor­pu­są. Ati­tin­ka­mas pra­ne­ši­mas iš­siųs­tas Ru­si­jai“, – tei­gia­ma Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me, ku­rį ci­tuo­ja Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­ra „In­ter­fax“.

Bran­duo­li­nės jė­gai­nės sta­ty­to­ja – Ru­si­jos vals­ty­bės kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“ par­eiš­kė, jog šis Bal­ta­ru­si­jos rei­ka­la­vi­mas bus įvyk­dy­tas.

„Į­vyk­dy­si­me už­sa­ko­vo rei­ka­la­vi­mą, jis bu­vo ti­kė­ti­nas. Jau esa­me par­eiš­kę, kad to­kį spren­di­mą ger­bia­me, su­pras­da­mi, ko­dėl jis bu­vo pri­im­tas. Vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas bran­duo­li­ne ener­ge­ti­ka – ne ma­žiau svar­bus pri­ori­te­tas nei jos sau­gu­mas“, – tei­gia­ma „Ro­sa­tom“ pra­ne­ši­me spau­dai.

Lie­pos 10 die­ną As­tra­vo AE nu­kri­tus mon­tuo­ja­mam reak­to­riaus kor­pu­sui, Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja su­stab­dė reak­to­riaus mon­ta­vi­mo dar­bus.

„Ro­sa­tom“ šio in­ci­den­to fak­tą po ku­rio lai­ko pri­pa­ži­no, pa­brėž­da­ma, jog įran­ga ne­bu­vo ap­ga­din­ta, ta­čiau pa­žy­mė­jo, kad už­sa­ko­vo pra­šy­mu reak­to­riaus kor­pu­są pa­keis­tų.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė dėl šio in­ci­den­to įtei­kė no­tą Bal­ta­ru­si­jai. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų, ener­ge­ti­kos ir ap­lin­kos mi­nis­trai taip pat iš­siun­tė laiš­ką Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jui Ma­ro­šui Šef­čo­vi­čiui ir ener­ge­ti­kos ko­mi­sa­rui Mi­ge­liui Aria­sui Ka­ne­tei, in­for­muo­da­mi apie in­ci­den­tą bei pra­šy­da­mi ak­ty­vaus ES įsi­trau­ki­mo spren­džiant bran­duo­li­nės sau­gos klau­si­mą.

50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­ma As­tra­vo AE tu­rės du reak­to­rius, ku­rių kiek­vie­no ga­lia bus 1200 me­ga­va­tų. Pir­mą­jį reak­to­rių pla­nuo­ja­ma įjung­ti 2018 me­tais, o an­tra­sis tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti 2020 me­tais.