Baltarusija nekomentuos „prielaidų“ apie pratybų „Zapad 2017“ grėsmę
Bal­ta­ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja pir­ma­die­nį par­eiš­kė ne­ko­men­tuo­sian­ti Lie­tu­vos spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pers­pė­ji­mų apie grės­mę Bal­ti­jos ša­lims, ke­lia­mą Mins­ko ir Mask­vos bend­rų ka­ri­nių pra­ty­bų „Za­pad 2017“.

„Ka­ri­nė ži­ny­ba prie­lai­dų ne­ko­men­tuo­ja“, – nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“ sa­kė Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Vla­di­mi­ras Ma­ka­ro­vas.

Lie­tu­vos vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) ir 2-ojo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to (AOTD) prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pir­ma­die­nį pa­skelb­to­je kas­me­ti­nė­je at­as­kai­to­je apie grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui pers­pė­ja­ma, kad per rug­sė­jį Ru­si­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je vyk­sian­čias di­de­les ka­ri­nes pra­ty­bas ga­li bū­ti su­reng­ta pro­vo­ka­ci­jų.

„Dėl ge­rai iš­plė­to­tų Ru­si­jos įta­kos sver­tų Bal­ta­ru­si­jo­je ne­at­mes­ti­na pro­vo­ka­ci­jų ar ty­či­nių in­ci­den­tų ga­li­my­bė Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­ny­je ka­ri­nių mo­ky­mų „Za­pad 2017“ me­tu“, – tei­gia žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos.

Do­ku­men­te pa­brė­žia­ma, kad Lie­tu­vai ir to­liau di­džiau­sią grės­mę ke­lia ag­re­sy­vi Ru­si­jos už­sie­nio po­li­ti­ka, jos ka­ri­nių pa­jė­gu­mų tel­ki­mas prie ša­lies sie­nų ir ak­ty­vi žval­gy­bi­nė veik­la.

Bal­ta­ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­tras ne­se­niai pra­ne­šė, kad pra­ty­bo­se „Za­pad 2017“ rug­sė­jo 14–20 die­no­mis da­ly­vaus 13 tūkst. ka­rių, o jos bus gy­ny­bi­nio po­bū­džio.

Lie­tu­vos žval­gy­bos tei­gi­mu, „la­bai ti­kė­ti­na, kad ti­kra­sis mo­ky­mų da­ly­vių skai­čius bus di­des­nis, o mo­ky­mų sce­na­ri­ju­je bus nu­ma­ty­tas gink­luo­tas konf­lik­tas su NA­TO“.

Da­lis mo­ky­mų vyks gre­ta Lie­tu­vos sie­nos, į Bal­ta­ru­si­jo­je te­ri­to­ri­ją bus per­dis­lo­kuo­ta daug Ru­si­jos ka­rių ir ko­vi­nės tech­ni­kos.

Ne­ri­mą dėl pra­ty­bų anks­čiau yra iš­sa­kę ir Len­ki­jos par­ei­gū­nai. NA­TO tei­gia be­si­ti­kin­ti skaid­ru­mo ir lau­kian­ti kvie­ti­mo ste­bė­ti šiuos mo­ky­mus.

Be to, Lie­tu­vos žval­gy­bos ver­ti­ni­mu, ša­lies va­ka­ri­nė­je da­ly­je ir Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je ka­ri­nes pa­jė­gas su­stip­ri­nu­si Ru­si­ja šiuo me­tu su­ge­bė­tų per 24–48 va­lan­das pra­dė­ti ko­vos veiks­mus prieš Bal­ti­jos vals­ty­bes.