Baltarusija: Lietuvos diplomatai ir žurnalistai atsisakė apsilankyti Astravo AE
Bal­ta­ru­si­jai penk­ta­die­nį pa­kvie­tus Mins­ke re­zi­duo­jan­čius už­sie­nio dip­lo­ma­tus ap­si­lan­ky­ti As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bų aikš­te­lę, nė vie­nas at­sto­vas iš Lie­tu­vos ne­at­vy­ko, pra­ne­šė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas.

Bal­ta­ru­si­jai penk­ta­die­nį pa­kvie­tus Mins­ke re­zi­duo­jan­čius už­sie­nio dip­lo­ma­tus ap­si­lan­ky­ti As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bų aikš­te­lę, nė vie­nas at­sto­vas iš Lie­tu­vos ne­at­vy­ko, pra­ne­šė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas.

„Iš pra­džių pa­tvir­ti­nę, kad da­ly­vaus, Lie­tu­vos am­ba­sa­dos at­sto­vai pa­sku­ti­nę mi­nu­tę at­si­sa­kė. Taip pat šian­dien su mu­mis nė­ra Lie­tu­vos spau­dos at­sto­vų, nors mes juos kvie­tė­me ir net akre­di­ta­vo­me Lie­tu­vos nau­jie­nų agen­tū­ros at­sto­vus“, – sa­kė Dmi­tri­jus Mi­ron­či­kas, ku­rį ci­tuo­ja Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nė nau­jie­nų agen­tū­ra „Bel­TA“.

„Ta­čiau esa­me pa­si­ren­gę ir šian­dien, ir nuo šiol teik­ti vi­są bū­ti­ną in­for­ma­ci­ją mū­sų kai­my­nams ir ki­toms ša­lims, ku­rias tai do­mins“, – sa­kė jis.

Anot jo, penk­ta­die­nį As­tra­ve aikš­te­lė­je lan­kė­si dau­giau nei 25 dip­lo­ma­tų gru­pė.

Pa­sak D. Mi­ron­či­ko, Bal­ta­ru­si­ja nuo pat pra­džių lai­kė­si skaid­raus po­žiū­rio į As­tra­vo AE sta­ty­bas.