Baltarusija kviečia Lietuvą tęsti diskusijas dėl Astravo AE
Bal­ta­ru­si­ja su­in­te­re­suo­ta tęs­ti dia­lo­gą su Lie­tu­va dėl ne­to­li Vil­niaus sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE)

„Mū­sų eks­per­tai at­sa­kė į dau­ge­lį Lie­tu­vos klau­si­mų. (...) Bal­ta­ru­si­ja pa­si­ruo­šu­si bend­ra­dar­biau­ti dėl at­omi­nes ener­ge­ti­kos klau­si­mu, ku­rie do­mi­na Lie­tu­va, ir mes pa­kvie­tė­me Lie­tu­vos at­sto­vus į Bal­ta­ru­si­ją pra­tęs­ti dia­lo­gą“, – sa­kė ji, vė­liau pri­dū­ru­si, kad Bal­ta­ru­si­ja yra „vi­sa­da pa­si­ruo­šu­si kons­truk­ty­viam dia­lo­gui“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė Bal­ta­ru­si­jos gam­ti­nių iš­tek­lių ir ap­lin­ko­sau­gos mi­nis­te­ri­jos tarp­tau­ti­nių ry­šių de­par­ta­men­to va­do­vė Ma­ri­na Fi­li­piuk.

Pa­sak jos, pa­sta­rą­sias dvi die­nas vy­ku­sios kon­sul­ta­ci­jos Vil­niu­je pa­tvir­ti­no, kad toks jų for­ma­tas ati­tin­ka abie­jų ša­lių in­te­re­sus. Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vės tei­gi­mu, Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos agen­tū­ros (Ta­te­nos) aikš­te­lės ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja į Bal­ta­ru­si­ją tu­rė­tų at­vyk­ti iki šių me­tų pa­bai­gos. Per šiuos me­tus ša­lis taip pat yra pa­si­ry­žu­si at­lik­ti As­tra­vo AE stre­so tes­tus.

Lie­tu­va kon­sul­ta­ci­jų me­tu pa­siū­lė Bal­ta­ru­si­jai stab­dy­ti As­tra­vo AE sta­ty­bas, kol nė­ra at­lik­ti šios jė­gai­nės stre­so tes­tai ir ki­ti Ta­te­nos ti­ria­mie­ji dar­bai. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tar­šos pre­ven­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vi­ta­li­jus Aug­lys tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams tei­gė, kad Lie­tu­va pa­pra­šė, jog Ta­te­nos aikš­te­lės ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos ap­si­lan­ky­mo me­tu ir at­lie­kant stre­so tes­tus bū­tų pa­kvies­ti ir Lie­tu­vos eks­per­tai. M.Fi­li­piuk tei­gė, kad tai bus de­ry­bų klau­si­mas.

Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vai ne­su­ta­ri­mus aiš­ki­no­si po to, kai Es­po įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­tas vals­ty­bėms pa­siū­lė iki lie­pos pa­bai­gos ko­mi­te­tui pra­neš­ti apie pa­da­ry­tą pa­žan­gą, de­ri­nant po­zi­ci­jas dėl As­tra­vo AE.

Lie­tu­va yra ar­šiau­sia Bal­ta­ru­si­jos, ne­to­li Lie­tu­vos sta­tan­čios As­tra­vo AE, kri­ti­kė. Lie­tu­vos tei­gi­mu, Bal­ta­ru­si­ja ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, sta­to­mo vos 20 ki­lo­me­trų nuo ša­lies sie­nos, sau­gu­mo. Mins­kas at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.