Baltarusija kirtusi Lietuvos oro erdvę sulaukė pasekmių
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ket­vir­ta­die­nį įtei­kė no­tą Bal­ta­ru­si­jai dėl oro erd­vės pa­žei­di­mo, par­ei­ka­la­vo pa­siaiš­kin­ti dėl įvy­kio ir už­kirs­ti ke­lią to­kiems in­ci­den­tams at­ei­ty­je.

No­ta įteik­ta lai­ki­na­jai rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nei Liud­mi­lai Ta­ta­ri­no­vič, nes am­ba­sa­do­rius yra iš­vy­kęs.

„Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja par­ei­ka­la­vo Bal­ta­ru­si­jos kuo sku­biau pa­teik­ti pa­siaiš­ki­ni­mą dėl mi­nė­to in­ci­den­to ir par­agi­no im­tis vi­sų bū­ti­nų prie­mo­nių, kad at­ei­ty­je to­kie in­ci­den­tai ne­pa­si­kar­to­tų“, – ra­šo­ma URM pra­ne­ši­me spau­dai.

Anot Lie­tu­vos par­ei­gū­nų, oro erd­vę tre­čia­die­nio po­pie­tę pa­žei­dė iš Bal­ta­ru­si­jos įskri­dęs ci­vi­li­nis or­lai­vis „An-2“.

Lėk­tu­vas į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją ties Va­rė­nos ra­jo­nu įskri­do du­kart – 14.03–14.07 val. ir 14.14–14.17 va­lan­dą. Pa­žei­di­mas fik­suo­tas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės oro erd­vės ste­bė­ji­mo prie­mo­nė­mis ir vi­zua­liai, nu­ro­dė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Dėl ne­tei­sė­to vals­ty­bės sie­nos kir­ti­mo Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Tai pir­ma­sis šiais me­tais už­fik­suo­tas Lie­tu­vos oro erd­vės pa­žei­di­mas, BNS nu­ro­dė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų šta­bo vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas vy­res­ny­sis lei­te­nan­tas Aud­rius Aš­mon­tas.

Pa­sak ka­ri­nin­ko, apie įvy­kį in­for­muo­tas NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­tis kon­tin­gen­tas, jie bu­vo pa­si­ren­gę rea­guo­ti, bet pa­žei­di­mas bu­vo trum­pas, to­dėl tiks­lo kil­ti ne­bu­vo.

Anot A.Aš­mon­to, su or­lai­viu ban­dy­ta už­megz­ti ry­šį, bet jis skri­do be at­sa­kik­lių.

Bal­ta­ru­si­jos trans­por­to ir ko­mu­ni­ka­ci­jų mi­nis­te­ri­jos Avia­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vas Vla­di­mi­ras Kos­ti­nas vals­ty­bi­nei nau­jie­nų agen­tū­rai „Bel­ta“ tei­gė, kad Mins­kas kol kas ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos apie in­ci­den­tą ne­tu­ri.

Anot „Bel­ta“ pa­tei­kia­mų pre­li­mi­na­rių duo­me­nų, „An-2“ pa­sie­ny­je skrai­dė ste­bė­da­mas že­mės ūkio pa­sė­lius.

Ba­lan­džio pa­bai­go­je Bal­ta­ru­si­jos oro erd­vę pa­žei­dė iš Lie­tu­vos skri­dęs ci­vi­li­nis or­lai­vis. Leng­vą­jį lėk­tu­vą „P46T“ pi­lo­ta­vo Da­ni­jos pi­lie­tis.

Tą­kart or­lai­vis ki­lo iš Vil­niaus oro uos­to ir pa­žei­dė skry­džio pla­ne nu­ma­ty­tą marš­ru­tą nu­skris­ti iki Bal­ta­ru­si­jos sie­nos ir grįž­ti, tei­gia Lie­tu­vos par­ei­gū­nai.

Dėl šio in­ci­den­to taip pat bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ri­ta Stun­die­nė ket­vir­ta­die­nį BNS nu­ro­dė, kad jo me­tu kol kas nie­kam ne­bu­vo par­eikš­ti įta­ri­mai, tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mų iš­siųs­ta ne­bu­vo.