Baltarusiją domino Vilniuje besileidžiantys JAV lėktuvai
Šni­pi­nė­ji­mu Bal­ta­ru­si­jai kal­ti­na­mas bu­vęs vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dar­buo­to­jas Ro­mual­das Lips­kis teis­mui tei­gė, kad Bal­ta­ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos Ge­ne­ra­li­nio šta­bo Vy­riau­sio­sios žval­gy­bos val­dy­bos (GRU) ka­ri­nin­kas Ser­ge­jus Ku­ru­len­ka pra­šė jo su­ži­no­ti Vil­niaus oro uos­te be­si­lei­džian­čių JAV lėk­tu­vų nu­me­rius.

Ma­no­ma, kad S.Ku­ru­len­ka do­mė­jo­si gal­būt Lie­tu­vo­je vei­ku­siu Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) ka­lė­ji­mu. R.Lips­kis bal­ta­ru­siui at­sa­kė, kad to­kios in­for­ma­ci­jos su­teik­ti ne­ga­lės.

Tai kal­ti­na­ma­sis tvir­ti­no penk­ta­die­nį duo­da­mas par­ody­mus jo by­lą nag­ri­nė­jan­čiam Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui. Teis­mas nu­spren­dė, kad kal­ti­na­ma­sis par­ody­mus tu­ri duo­ti vie­ša­me po­sė­dy­je.

„Dau­gu­ma duo­me­nų pa­skelb­ta vie­ša­me po­sė­dy­je, vie­ša­me rei­kia apk­laus­ti“, - po­sė­dy­je sa­kė pro­ku­ro­ras Re­das Sa­vic­kas, tei­sė­jo pa­klaus­tas, vie­ša­me ar už­da­ra­me po­sė­dy­je tu­ri vyk­ti kal­ti­na­mo­jo apk­lau­sa.

R.Lips­kio tei­gi­mu, su S.Ku­ru­len­ka jis su­si­pa­ži­no maž­daug 2009-2010 me­tais per drau­di­mo dar­buo­to­jams su­reng­tą se­mi­na­rą vieš­bu­ty­je „Vil­lon“.

Vy­ras par­ody­mų pra­džio­je už­si­mi­nė, kad vai­kys­tė­je au­go pas mo­čiu­tę Bal­ta­ru­si­jo­je, to­dėl šio­je vals­ty­bė­je tu­rė­jo pa­žįs­ta­mų. Vie­nas to­kių pa­žįs­ta­mų iš Bal­ta­ru­si­jos dir­bo bend­ro­je Aus­tri­jos ir Bal­ta­ru­si­jos drau­di­mo įmo­nė­je.

„Jis pa­kvie­tė ma­ne į ne į se­mi­na­rą, bet į po­bū­vį“, - pa­sa­ko­jo R.Lips­kis. Kar­tu su juo ren­gi­ny­je, kaip pa­aiš­kė­jo vė­liau, da­ly­va­vo, S.Ku­ru­len­ka, sve­čiai iš Es­ti­jos ir ki­tų už­sie­nio vals­ty­bių.

Pra­ėjus dau­giau nei pu­san­trų me­tų, L.Lips­kis tei­gė su­lau­kęs skam­bu­čio. Vy­ras klau­sė, ar pa­me­nąs jų pa­žin­tį vieš­bu­ty­je „Vil­lon“, skam­bi­nu­sy­sis par­eiš­kė no­rįs su­si­tik­ti su vil­nie­čiu.

Per Vil­niu­je vy­ku­sį su­si­ti­ki­mą S.Ku­ru­len­ka už­si­mi­nė, kad no­ri Lie­tu­vo­je pre­kiau­ti žu­vi­mi, klau­si­nė­jo R.Lips­kio, ar jis tu­ri pa­žįs­ta­mų pa­jū­ry­je.

2011 me­tais pa­skam­bi­nęs bal­ta­ru­sis pa­sa­kė esąs ne­to­li jo na­mų, pra­šė su­si­tik­ti. Vy­rai su­si­ti­ko ka­vi­nė­je „Mo­li­nis ąso­tis“. S.Ku­ru­len­ka pa­sa­kė, kad no­ri gau­ti lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, to­dėl klau­sė jo, ar ne­ga­li pa­dė­ti jam įsi­dar­bin­ti oro uos­te, yra bai­gęs ka­ri­nę mo­kyk­lą.

Kal­ti­na­ma­sis pa­sa­ko­jo, kad bu­vo šan­ta­žuo­ja­mas S.Ku­ru­len­kos, šis esą slap­ta bu­vo įra­šęs jų po­kal­bį ka­vi­nė­je, gra­si­no, kad jei­gu ne­teiks slap­tos in­for­ma­ci­jos, ne­teks dar­bo oro uos­te.

Nau­jie­nų por­ta­las lry­tas.lt pra­ne­šė, kad par­ei­gū­nai yra už­fik­sa­vę, kaip S.Ku­ru­len­ka R.Lisp­kiui pa­da­vė 150 li­tų. Pi­ni­gai esą bu­vo ki­to as­mens sko­la, ku­rią jis pra­lo­šė kor­to­mis. Vė­liau bal­ta­ru­sis už­si­mi­nė, kad tai at­ly­gis už tai, ką jis pa­pa­sa­ko­jo ger­da­mas alų.

Nuo­lat spau­džia­mas S.Ku­ru­len­kos, „O­ro na­vi­ga­ci­jos“ dar­buo­to­jas tvir­ti­no nu­fo­tog­ra­fa­vęs tri­juo­se seg­tu­vuo­se esan­čius pro­jek­tus: Ei­šiš­kių plen­te sta­to­mo pa­sta­to, į jį tie­sia­mos ka­na­li­za­ci­jos pro­jek­tus ir nu­si­lei­di­mo ta­ko re­kons­truk­ci­jos pla­ną. „Ja­me ne­bu­vo jo­kios slap­tos in­for­ma­ci­jos. Jei tą in­for­ma­ci­ją bū­čiau pa­pa­sa­ko­jęs sa­vo drau­gui, o ne bal­ta­ru­siui, ne­bū­čiau šni­pas“, – kal­bė­jo tei­sia­ma­sis.

By­los duo­me­ni­mis, R.Lips­kis sa­vo ka­bi­ne­te „O­ro na­vi­ga­ci­jo­je“ slap­ta fo­tog­ra­fa­vo ten bu­vu­sius do­ku­men­tus bei ki­tus ob­jek­tus ir juos per­da­vė Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų Ge­ne­ra­li­nio šta­bo Vy­riau­sio­sios žval­gy­bos val­dy­bai. Įta­ria­ma, kad Bal­ta­ru­si­jai rink­ta ir per­duo­ta in­for­ma­ci­ja apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, jos da­li­nius, stra­te­gi­nę reikš­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čias vals­ty­bės įmo­nes, jų veik­lą, ob­jek­tus bei įren­gi­nius jo­se.

Pro­ku­ro­ras sau­sį teis­me yra skel­bęs, kad R.Lips­kis, su Bal­ta­ru­si­jos KGB agen­tu S.Ku­ru­len­ka su­si­ti­kęs pre­ky­bos cen­tre, žo­džiu per­da­vė in­for­ma­ci­ją apie Zok­nių oro uos­tą - ob­jek­tų iš­dės­ty­mą, nau­jų ob­jek­tų įren­gi­mo pla­nus, pa­te­ki­mo są­ly­gas, ko­mu­ni­ka­ci­jas, inf­ras­truk­tū­rą.

Penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je kal­ti­na­mo­jo R.Lips­kio apk­lau­sa ne­bu­vo baig­ta, ji bus tę­sia­ma ki­ta­me po­sė­dy­je, ku­ri vyks ge­gu­žės pa­bai­go­je.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas yra pa­skel­bęs, kad Bal­ta­ru­si­jos agen­tas S.Ku­ru­len­ka Lie­tu­vo­je bu­vo už­ver­ba­vęs du agen­tus: in­for­ma­ci­ją jam tei­kė bu­vęs vals­ty­bi­nės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dar­buo­to­jas R.Lips­kis ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės par­ame­di­kas And­re­jus Ošur­ko­vas. Abu šie as­me­nys yra su­lau­kę kal­ti­ni­mų dėl šni­pi­nė­ji­mo ir da­bar tei­sia­mi.

R.Lips­kio by­lo­je teis­mui per­duo­ti sep­ty­ni by­los to­mai, juo­se yra 1,3 tūkst. do­ku­men­tų ir 26 laik­me­nos su įvai­riais vaiz­do bei gar­so įra­šais.

Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas dau­giau nei prieš me­tus, jam gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki 15 me­tų. R.Lips­kis sa­vo kal­tę ne­igia.

Kaip yra sa­kęs bu­vęs Vals­ty­bės sau­gu­mo va­do­vas Ge­di­mi­nas Gri­na, vi­sa žval­gy­bos ope­ra­ci­ja de­mas­kuo­jant R.Lips­kį tru­ko dau­giau kaip tre­jus me­tus. Jis ne­ko­men­ta­vo, kiek me­džia­gos įta­ria­ma­sis spė­jo per­duo­ti Bal­ta­ru­si­jai, ar­gu­men­tuo­da­mas, jog „mes ne­ga­li­me leis­ti ži­no­ti, ką mes ži­no­me“.

Par­ei­gū­nų tei­gi­mu, ti­kė­ti­na, kad Bal­ta­ru­si­ja gau­ta in­for­ma­ci­ja da­li­jo­si ir su Ru­si­ja.

Pro­ku­ro­rai at­lie­ka dar vie­ną iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šni­pi­nė­ji­mo, kai gruo­džio pa­bai­go­je dėl įta­ri­mų šni­pi­nė­ji­mu bu­vo su­lai­ky­tas Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se ka­rys.

Pir­ma­die­nį pra­neš­ta, kad su­lai­ky­tas šni­pi­nė­ji­mu įta­ria­mas Ru­si­jos pi­lie­tis N.F. 1977 me­tais gi­męs įta­ria­ma­sis su­im­tas trims mė­ne­siams.

Su­im­tas as­muo bu­vo Ru­si­jos fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos (FSB) dar­buo­to­jas.