Baltarusija: Astravo AE incidentus lėmė taisyklių nesilaikymas
Vie­nas Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos va­do­vų pa­tvir­ti­no, jog ne­to­li Lie­tu­vos sie­nos sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (AE) šie­met įvy­ku­sius in­ci­den­tus lė­mė dar­bo sau­gos bei ki­tų tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mas.

„Iš vi­so bu­vo trys in­ci­den­tai. Per pir­mą­jį in­ci­den­tą kri­to pa­gal­bi­nių pa­tal­pų sto­go klo­ji­nio kons­truk­ci­jos. Tai bu­vo sta­ty­bi­nin­kų dar­bo bro­kas, vis­kas su­tvar­ky­ta“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je po tre­čia­die­nį pa­si­bai­gu­sių Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos eks­per­tų su­si­ti­ki­mų dėl As­tra­vo AE sa­kė Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tras Mi­chai­las Mi­cha­diu­kas, ku­rį ci­tuo­ja agen­tū­ra „In­ter­fax“.

Pa­sak jo, pir­mo­jo reak­to­riaus kor­pu­so in­ci­den­to prie­žas­tis – kro­vi­nių per­kė­li­mo tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mas: „Bal­ta­ru­si­ja nu­spren­dė reak­to­riaus kor­pu­są pa­keis­ti, Ru­si­ja tam ne­prieš­ta­ra­vo“.

„Dar vie­nas at­ve­jis – ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas, kai žu­vo Ru­si­jos sta­ty­bos įmo­nės dar­buo­to­jas. Tai bu­vo gru­bus dar­bo sau­gu­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas – ne­bu­vo tin­ka­mai įtvir­tin­tas ke­lia­mas ba­lio­nas“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

In­ci­den­tus ofi­cia­lu­sis Mins­kas pra­džio­je ne­igė ar­ba jų ne­pat­vir­ti­no, o ofi­cia­liai apie juos bu­vo pra­neš­ta tik po ku­rio lai­ko, pa­skli­dus in­for­ma­ci­jai ži­niask­lai­do­je ar­ba Lie­tu­vai pa­tei­kus no­tą.

Lie­tu­va kri­ti­kuo­ja Bal­ta­ru­si­ją, kad sta­tant jė­gai­nę, ne­si­lai­ko­ma sau­gu­mo stan­dar­tų bei tarp­tau­ti­nių ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų. Mins­kas šiuos prie­kaiš­tus at­me­ta kaip ne­pag­rįs­tus.

Ne­ver­ti­na ka­tas­tro­fos ga­li­my­bės

Bal­ta­ru­si­ja ne­ver­ti­na ga­li­my­bės, kad As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (AE) ga­lė­tų įvyk­ti ka­tas­tro­fa, tei­gia Lie­tu­vos par­ei­gū­nas. Pa­sak Vi­ta­li­jaus Aug­lio, bal­ta­ru­siai sa­ko, jog to­kios ava­ri­jos, kaip Fu­ku­ši­mo­je ar­ba Čer­no­by­ly­je, As­tra­ve yra ne­įma­no­mos.

„At­seit, to­kia ava­ri­ja iš vi­so ne­įma­no­ma, bet kuo­met pra­de­di dis­ku­tuo­ti, kad to­kia ava­ri­jos ga­li­my­bė nė­ra ly­gi nu­liui, pri­pa­žįs­ta­ma, kad nė­ra nu­lis, yra la­bai ar­ti nu­lio. Bet Fu­ku­ši­mos at­ve­ju nie­kas ne­si­ti­kė­jo cu­na­mio ban­gos. Tai iš tie­sų mes no­ri­me, kad jie skai­čiuo­tų tas ri­zi­kas pa­čiam blo­giau­siam sce­na­ri­jui, o jie sa­ko, kad ne – taip ne­ga­li bū­ti, pas mus daug ap­sau­gi­nių sis­te­mų ir mes ne­skai­čiuo­ja­me“, – BNS sa­kė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tar­šos pre­ven­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius.

Pa­sak jo, Bal­ta­ru­si­jos eks­per­tai ne­no­ri nag­ri­nė­ti su­nkių ava­ri­jų ga­li­my­bių As­tra­vo AE. Jo tei­gi­mu, Mins­ke dvi die­nas vy­ku­siuo­se po­kal­biuo­se dėl As­tra­vo AE sau­gu­mo prog­re­so be­veik ne­pa­siek­ta, iš­sky­rus tai, jog iki šių me­tų gruo­džio ga­li­ma ti­kė­tis elek­tri­nės stre­so tes­tų bei „Ta­te­nos“ mi­si­jos.

„Prog­re­sas yra tik toks, kad sta­ty­bos prog­re­suo­ja, ki­tas da­ly­kas – pa­ga­liau lyg ir at­si­ran­da da­tos dėl stre­so tes­tų ir „Ta­te­nos“ mi­si­jos, nes anks­čiau da­tų ne­no­rė­jo sa­ky­ti – da­bar sa­ko, kad lyg ir vis­kas bus iki gruo­džio mė­ne­sio. Tai prog­re­sas toks, kad per 3 me­tus pa­sik­vie­čia „Ta­te­nos“ mi­si­ją ir per 5 me­tus su­ge­bė­jo ar su­ge­bės suo­rga­ni­zuo­ti stre­so tes­tus“, – tei­gė V.Aug­lys.

Jis dar kar­tą pa­kar­to­jo, jog su bal­ta­ru­siais la­bai su­nku bend­rau­ti – jie no­ri dia­lo­go, bet pa­tys nie­ko ne­da­ro: „E­le­men­ta­rus pa­vyz­dys – bir­že­lį pri­sta­tė mums pre­zen­ta­ci­jas, bet jų mums ne­ga­lė­jo pa­lik­ti įver­tin­ti – par­odė ir iš­si­ve­žė. Jie bi­jo, kad mes, pra­šy­da­mi tos in­for­ma­ci­jos, ne­trak­tuo­tu­me, kad tai yra nau­ja in­for­ma­ci­ja“.

Lie­tu­va yra aš­triau­sia Bal­ta­ru­si­jos, sta­tan­čios at­omi­nę jė­gai­nę apie 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, kri­ti­kė. Lie­tu­vos tei­gi­mu, Bal­ta­ru­si­ja ne­už­ti­kri­na pro­jek­to sau­gu­mo. Mins­kas at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.

As­tra­vo at­omi­nės jė­gai­nės sta­ty­bo­se nuo­lat įvyks­ta di­des­nių ar ma­žes­nių in­ci­den­tų. Lie­pą at­lie­kant ban­dy­mus, kri­to reak­to­riaus kor­pu­sas, o rugp­jū­čio pa­bai­go­je jė­gai­nės sta­tyb­vie­tė­je žu­vo žmo­gus.

Bir­že­lį Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė elek­tros, pa­ga­min­tos As­tra­vo AE ir ki­to­se tre­čio­se ša­ly­se, em­bar­go pla­nui, pa­gal ku­rį 2018 me­tais, kai pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti pir­mą­jį blo­ką, jos ga­mi­na­mos elek­tros im­por­tas į Lie­tu­vą, o kar­tu ir į ki­tas ES ša­lis, bus ri­bo­ja­mas per elek­tros bir­žą.