Baltarusiai neįsileido Petro Auštrevičiaus į Astravo AE aikštelę
Bal­ta­ru­si­jos par­ei­gū­nai nu­spren­dė į ša­lį ne­įsi­leis­ti ke­lių As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bo­mis no­rė­ju­sių pa­si­do­mė­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių, sa­ko eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auštrevičius

Po­li­ti­kas tei­gė, kad be jo Bal­ta­ru­si­jo­je no­rė­jo ap­si­lan­ky­ti Al­gir­das Sau­dar­gas, Bro­nis Ro­pė ir vo­kie­čių eu­ro­par­la­men­ta­rė Re­bec­ca Harms.

„Mes no­rė­jo­me ap­si­lan­ky­ti Mins­ke, su­si­tik­ti su vyk­do­mo­sios val­džios at­sto­vais, už­duo­ti jiems klau­si­mus dėl As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos, o vė­liau su­si­ti­kus su ke­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais ap­lan­ky­ti pa­čią As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės aikš­te­lę“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė P.Auš­tre­vi­čius.

„At­sa­ky­mas iš Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­dos Bel­gi­jo­je bu­vo, kad jie ne­ma­to ga­li­my­bių dėl lai­ko sto­kos or­ga­ni­zuo­ti tuos su­si­ti­ki­mus“, – pri­dū­rė jis.

P.Auš­tre­vi­čius tei­gė, kad eu­ro­par­la­men­ta­rai Bal­ta­ru­si­jo­je pla­na­vo lan­ky­tis ba­lan­džio 20 die­ną, o į ša­lies dip­lo­ma­tus dėl to­kios ga­li­my­bės krei­pė­si dar pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Ne­igia­mo at­sa­ky­mo iš bal­ta­ru­sių Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai su­lau­kė pir­ma­die­nį.

Pa­sak jo, bal­ta­ru­sių spren­di­mas ne­įsi­leis­ti po­li­ti­kų yra po­li­ti­zuo­tas.

„Aš ma­nau, kad tai yra Bal­ta­ru­si­jos val­džios ak­ci­ja į pra­ėju­sią sa­vai­tę Eu­ro­pos Par­la­men­te pri­im­tą re­zo­liu­ci­ją, pa­smer­kian­čią Bal­ta­ru­si­jos par­ei­gū­nų veiks­mus prieš opo­zi­ci­jos ak­ty­vis­tus pro­tes­tų me­tu. Ki­tas da­ly­kas, Bal­ta­ru­si­jos val­džia tie­siog sto­ko­ja at­sa­ky­mų į klau­si­mus, ku­riuos jiems už­duo­tu­mė­me“, – sa­kė P.Auš­tre­vi­čius.

Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė tei­gia, kad As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė sta­to­ma ne­sau­giai. Mins­kas to­kius kal­ti­ni­mus at­me­ta.