Balsavimo kabinose be užuolaidų jaučiasi mažiau privačiai
Pra­bė­gus pir­ma­jam Sei­mo rin­ki­mų tu­rui kai ku­rie gy­ven­to­jai su­abe­jo­jo, ar jų pri­va­tu­mo tei­sė ne­bu­vo pa­žeis­ta. Ki­taip nei anks­čiau, žy­mė­da­mi sa­vo pa­si­rink­tas par­ti­jas ir rink­da­mie­si par­ti­jų kan­di­da­tus rin­kė­jai kai kur bal­sa­vi­mo ka­bi­no­se ne­ga­lė­jo pa­sis­lėp­ti už užuo­lai­dos.

Ne­men­či­nės apy­gar­do­je sa­vo bal­sa­vi­mo tei­sę iš­reiš­ku­si gy­ven­to­ja Ing­ri­da (re­dak­ci­jai pa­var­dė ži­no­ma) at­krei­pė dė­me­sį, kad šie­met bal­suo­da­ma jau­tė ge­ro­kai ma­žiau pri­va­tu­mo. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad tik vie­na bal­sa­vi­mo ka­bi­na bu­vo su užuo­lai­do­mis, vi­sos ki­tos – vi­siš­kai at­vi­ros.

„Žmo­gui bal­sa­vi­mo biu­le­te­ny­je žy­mint pa­si­rink­tą par­ti­ją ste­bė­ti, už ką šis bal­suo­ja, gal­būt komp­li­kuo­ta ar net ne­įma­no­ma. Ta­čiau ma­ty­ti, ko­kį pus­la­pį rin­kė­jas at­si­ver­čia sklai­dy­da­mas ant sie­nos pa­ka­bin­tus par­ti­jų kan­di­da­tų są­ra­šus, ne­atro­do la­bai su­dė­tin­ga. Nors sa­vo po­li­ti­nio pa­si­rin­ki­mo ne­sle­piu, pa­si­ro­dė keis­ta, kad ne­už­ti­kri­na­mas vi­siš­kas bal­sa­vi­mo pri­va­tu­mas“, – sa­kė mo­te­ris.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pa­aiš­ki­no, kad at­vi­ros bal­sa­vi­mo ka­bi­nos – šių me­tų nau­jo­vė.

VRK Rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jos Re­dos Da­niš­ke­vi­čiū­tės tei­gi­mu, Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo 60 straips­nio 1 da­ly­je įtvir­tin­ta, kad tu­ri bū­ti „slap­to bal­sa­vi­mo ka­bi­na (ka­bi­nos), ku­rio­je rin­kė­jas ga­lė­tų slap­tai už­pil­dy­ti rin­ki­mų biu­le­te­nius“. Jo­kių pa­pil­do­mų rei­ka­la­vi­mų bal­sa­vi­mo ka­bi­noms įsta­ty­mas ne­nu­ma­to.

Vis dėl­to šių me­tų VRK pa­tvir­tin­ta­me Bal­sa­vi­mo pa­tal­pos įren­gi­mo tvar­kos ap­ra­še at­si­ra­do nuo­sta­ta, ku­ri nu­ma­to, jog „bal­sa­vi­mo ka­bi­na tu­ri bū­ti be užuo­lai­dos ir įreng­ta taip, kad rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riai ir ste­bė­to­jai ga­lė­tų ma­ty­ti, ar rin­kė­jas ne­at­lie­ka ne­tei­sė­tų veiks­mų, ta­čiau ne­ga­li­ma bū­tų ma­ty­ti, ko­kias žy­mas biu­le­te­ny­je rin­kė­jas at­lie­ka. Bent vie­na bal­sa­vi­mo ka­bi­na tu­ri bū­ti su užuo­lai­da“.

„Rei­ka­la­vi­mas, kad ka­bi­nos bū­tų be užuo­lai­dų, gi­mė po pra­ėju­sių rin­ki­mų, kai VRK su­lau­kė ne­ma­žai skun­dų, jog ka­bi­no­se su užuo­lai­do­mis ste­bė­to­jai ir ko­mi­si­jų na­riai ne­ga­li ma­ty­ti, ar rin­kė­jas fo­tog­ra­fuo­ja sa­vo biu­le­te­nį, ar da­ro ką nors, kas yra ne­tei­sė­ta. To­dėl VRK šiuo­se rin­ki­muo­se pri­ėmė spren­di­mą, kad ka­bi­nos bū­tų be užuo­lai­dų. Ta­čiau pa­sta­ty­tos jos tu­ri bū­ti taip, kad ne­bū­tų ma­ty­ti, ko­kias žy­mas rin­kė­jas de­da biu­le­te­ny­je, – aiš­ki­no R. Da­niš­ke­vi­čiū­tė. – Ka­dan­gi tai bu­vo nau­jo­vė ir kad ne­bū­tų iš­kart taip dras­tiš­kai pa­keis­ta tvar­ka, pa­li­ko­me nuo­sta­tą, kad apy­lin­kės vie­ną ka­bi­ną pa­lik­tų su užuo­lai­da.“

VRK įsi­ti­ki­ni­mu, šis nau­jas punk­tas dėl at­vi­rų ka­bi­nų ne­pa­žei­džia pri­va­tu­mo rei­ka­la­vi­mų. Rin­kė­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ar krei­pi­mų­si dėl nau­jo­vės VRK ne­su­lau­kia.

Nors nau­ja tvar­ka rin­ki­mų apy­lin­kė­se nu­ma­to tik vie­ną bal­sa­vi­mo ka­bi­ną su užuo­lai­da, kai kur vi­sos ka­bi­nos li­ko už­da­ros. Šias apy­lin­kes VRK įspė­jo.

„Tas apy­lin­kes, ku­rio­se vi­sos ka­bi­nos bu­vo pa­lik­tos su užuo­lai­do­mis ir apie ku­rias mes su­ži­no­jo­me, pers­pė­jo­me, kad an­tra­me tu­re to ne­be­bū­tų. Pe­rei­na­ma­jam lai­ko­tar­piui yra pa­lik­ta vie­na ka­bi­na su užuo­lai­da“, – pa­brė­žė R. Da­niš­ke­vi­čiū­tė.