Balsavimas dėl R. A. Ručio neliečiamybės perkeltas į ketvirtadienį
Bal­sa­vi­mas dėl re­zo­liu­ci­jos, ku­ria siū­lo­ma iš­sau­go­ti „tvar­kie­čio“ Sei­mo na­rio Ri­mo An­ta­no Ru­čio tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, per­kel­tas ket­vir­ta­die­niui.

An­tra­die­nį par­la­men­te pla­nuo­ta bal­suo­ti dėl do­ku­men­to, ku­ris ne­leis­tų pro­ku­ro­rams pa­trauk­ti po­li­ti­ko bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn dėl įta­ri­mų ky­šio ėmi­mu. Kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras pa­pra­šė klau­si­mą ati­dė­ti, kol Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja įver­tins, ar ko­mi­si­jos spren­di­mas su siū­ly­mu re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tui pri­im­tas tei­sė­tai.

Po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vęs Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las pa­siū­lė bal­suo­ti, kad klau­si­mas bū­tų per­kel­tas ket­vir­ta­die­niui. Už tai bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys, prieš bu­vo 21, su­si­lai­kė 24 par­la­men­ta­rai. Už tai, kad klau­si­mas bū­tų ati­dė­tas, bal­sa­vo kon­ser­va­to­riai, so­cial­de­mo­kra­tai ir li­be­ra­lai, ki­tos frak­ci­jos bal­sa­vo prieš ar­ba su­si­lai­kė.

R.A.Ru­čio ne­lie­čia­my­bę iš­sau­gan­čią re­zo­liu­ci­ją Sei­mui pri­im­ti pa­siū­lė lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja, ku­ri pra­ėju­sią sa­vai­tę svars­tė ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­lio pra­šy­mą leis­ti trauk­ti par­la­men­ta­rą bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Pro­ku­ro­rai tei­gia su­rin­kę duo­me­nų, kad R.A.Ru­čys iš pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio pa­ėmė šim­ta­tūks­tan­ti­nį ky­šį, ža­dė­da­mas pa­veik­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jus. Lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Kęs­tu­tis Dauk­šys žur­na­lis­tams pri­sta­ty­da­mas spren­di­mą tvir­ti­no, jog ko­mi­si­ja by­lo­je įžvel­gia po­li­ti­nių mo­ty­vų.

Už ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mą ko­mi­si­jo­je bal­sa­vo li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė, kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas, so­cial­de­mo­kra­tai Eduar­das Šab­lins­kas ir Arū­nas Du­dė­nas. Tuo me­tu prieš bal­sa­vo „dar­bie­tis“ Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Mi­cha­las Mac­ke­vi­čius. Bal­suo­da­mi su­si­lai­kė so­cial­de­mo­kra­tas And­rius Pa­lio­nis bei K.Dauk­šys. Ko­mi­si­jos po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras ir Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys Li­nas Bal­sys. ko­mi­si­jos po­sė­dis bu­vo už­da­ras, nors tai prieš­ta­rau­ja Sei­mo sta­tu­tui.

So­cial­de­mo­kra­tai ža­dė­jo frak­ci­jo­je aps­vars­ty­ti A.Pa­lio­nio el­ge­sį, nes frak­ci­ja bu­vo pri­ėmu­si spren­di­mą, kad im­uni­te­tas R.A.Ru­čiui tu­ri bū­ti pa­nai­kin­tas. So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius an­tra­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė, kad frak­ci­jos na­rio el­ge­sys ne­svars­ty­tas dėl lai­ko trū­ku­mo, bet pri­im­tas spren­di­mas, kad im­uni­te­tas tu­ri bū­ti pa­nai­kin­tas, tam šį­kart pri­ta­rė ir A.Pa­lio­nis. Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus, su­si­lai­ky­da­mas dėl re­zo­liu­ci­jos pro­jek­to A.Pa­lio­nis ga­lė­jo bū­ti ne­įsi­gi­li­nęs į pro­ku­ro­rų pa­tek­tą in­for­ma­ci­ją.

„Mes vie­nin­gai pri­ėmė­me spren­di­mą, kad vie­nin­gai tu­ri­me bal­suo­ti už tai, kad im­uni­te­tas bū­tų pa­nai­kin­tas“, - sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Pro­ku­ro­rai bu­vu­siam par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sa­kin­ga­jam se­kre­to­riui R.A.Ru­čiui no­ri pa­teik­ti įta­ri­mus dėl ky­šio pa­ėmi­mo ir ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­jos tvar­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mo. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo na­rys be par­la­men­to su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, Sei­mo na­rys veik­da­mas or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je su tos pa­čios par­ti­jos na­riais Al­gi­man­tu Juo­ce­vi­čiu­mi ir Er­vi­nu Rais­tens­kiu 2013 me­tų spa­lį iš te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­rio R.Skais­gi­rio pri­ėmė ky­šį. Mi­nė­ta „tvar­kie­čių“ tri­ju­lė, esą veik­da­mi gru­pė­je, bu­vo pa­sis­kirs­tę vaid­me­ni­mis - R.A.Ru­čys jai va­do­va­vo ir koor­di­na­vo veiks­mus, o tuo­me­ti­nis vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras A.Juo­ce­vi­čius (da­bar mi­ręs) ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas E.Rais­tens­kis vyk­dė nu­ro­dy­mus.

Pro­ku­ro­rų duo­me­ni­mis, „tvar­kie­čių“ nu­ro­dy­mu už tiks­liai ne­nus­ta­ty­tą, bet ne ma­žes­nį kaip 250 MGL (9,5 tūkst. eu­rų) ky­šį da­ry­ta įta­ka VRM tar­nau­to­jams, kad jie or­ga­ni­zuo­da­mi vie­šuo­sius pir­ki­mus dis­kri­mi­nuo­tų ki­tus da­ly­vius ir ne­tei­sė­tai pro­te­guo­tų R.Skais­gi­rio at­sto­vau­ja­mas įstai­gas. Iš vi­so mi­nė­ti ke­tu­ri vie­šie­ji pir­ki­mai.

Mai­nais už tai pro­diu­se­ris tu­rė­jo suo­rga­ni­zuo­ti ren­gi­nį „Pirk dramb­lį"“, ku­ris, pa­sak Sei­mui pa­teik­tos me­džia­gos, bu­vo skir­tas po­pu­lia­rin­ti par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bei jos pir­mi­nin­ką Ro­lan­dą Pa­ksą.