Baigtas Lietuvos – Rusijos sienų demarkavimo procesas
Iš Ru­si­jos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ga­vus pra­ne­ši­mą apie už­baig­tas bū­ti­nas vi­daus pro­ce­dū­ras, ba­lan­džio 26 die­ną ga­lu­ti­nai baig­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos vals­ty­bės sie­nos de­mar­ka­vi­mo pro­ce­sas.

Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo dokumentus sudaro valstybės sienos linijos padėties protokolas-aprašas, pasirašytas 2017 metų gruodžio 20 dieną Vilniuje, bei jo priedai: Valstybės sienos žemėlapis, ženklų protokolai, ženklų koordinačių ir aukščių katalogas ir Bendros demarkavimo komisijos Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo darbų, atliktų 2006–2017 metais, baigiamasis protokolas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo dokumentus patvirtino 2018 metų sausio 31 dieną.