Baigta formuoti policijos vadovybė
Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­ju nuo 2015 m. ko­vo 16 d. pa­skir­tas vy­riau­sia­sis ko­mi­sa­ras Ed­var­das Ši­le­ris.

Jis bus at­sa­kin­gas už vie­šo­sios po­li­ci­jos veik­los, kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos veik­los ir iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įgy­ven­di­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mą po­li­ci­jos sis­te­mo­je. Iki šiol E.Ši­le­ris dir­bo Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo par­ei­go­se.

E. Ši­le­ris gi­mė 1977 m. bir­že­lio 11 d. Iš­si­la­vi­ni­mas - aukš­ta­sis uni­ver­si­te­ti­nis. E. Ši­le­ris 2005 me­tais bai­gė My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ma­gis­tran­tū­ros stu­di­jų Tei­sės ir val­dy­mo prog­ra­mą, jam su­teik­tas tei­sės ma­gis­tro kva­li­fi­ka­ci­nis laips­nis. E. Ši­le­ris vi­daus tar­ny­bo­je tar­nau­ja nuo 1996 m.

Pri­sta­ty­da­mas nau­ją­jį pa­va­duo­to­ją vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis džiau­gė­si, kad pa­ga­liau baig­ta for­muo­ti nau­jo­ji po­li­ci­jos va­do­vy­bė. „Ti­kiuo­si, kad nau­ja, jau­na ir verž­li po­li­ci­jos ko­man­da pa­sieks įspū­din­gų re­zul­ta­tų“-sa­kė mi­nis­tras.

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas nau­ja­jam ko­man­dos na­riui lin­kė­jo už­megz­ti kuo glau­des­nį ry­šį su dar­buo­to­jams. „Vi­suo­met gar­sė­jai kaip daug ge­rų idė­jų tu­rin­tis par­ei­gū­nas. Lin­kiu ras­ti kuo glau­des­nį ry­šį su dar­buo­to­jais, kad jie pa­dė­tų įgy­ven­din­ti nau­jas ge­ras ir po­li­ci­jai rei­ka­lin­gas idė­jas“-kal­bė­jo po­li­ci­jos va­do­vas.