Baigta dar viena užsitęsusi G.Steponavičiaus apklausa
Pir­ma­die­nį Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je bu­vo tę­sia­ma na­rys­tę Li­be­ra­lų są­jū­dy­je su­sis­tab­džiu­sio par­la­men­ta­ro Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus apk­lau­sa. Po­li­ti­kas čia da­vė par­ody­mus ir vi­są penk­ta­die­nį.

Pir­ma­die­nį vy­ku­si apk­lau­sa bu­vo ne ką trum­pes­nė – pra­si­dė­ju­si 9.40 val., ji bai­gė­si prieš 17 va­lan­dą.

Po­li­ti­ką apk­lau­sęs pro­ku­ro­ras Jus­tas Lau­cius ne­no­rė­jo įvar­din­ti, ko­kiu sta­tu­su apk­laus­tas Sei­mo na­rys, nes, pa­sak pro­ku­ro­ro, bau­džia­ma­sis pro­ce­sas skir­tas nu­si­kal­ti­mams aiš­kin­ti, o ne da­ry­ti įta­ką po­li­ti­niams pro­ce­sams, ty­ri­mų me­tu ne­no­ri­ma terš­ti po­li­ti­kų re­pu­ta­ci­jos.

„Kaip apk­laus­tas, taip apk­laus­tas“, – BNS sa­kė J.Lau­cius, pri­dū­ręs, kad „ne apie orą mes kal­bam, bet čia ru­ti­ni­nės apk­lau­sos“.

„Sten­giuo­si mak­si­ma­liai, kad tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos ir jų veiks­mai ne­įta­ko­tų po­li­ti­kos“, – taip pat sa­kė J.Lau­cius.

By­lo­je dėl po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos G.Ste­po­na­vi­čius tu­ri spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są, BNS pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ele­na Mar­ti­no­nie­nė. To­kiu sta­tu­su jis bu­vo apk­lau­sia­mas ir pir­mą kar­tą rugp­jū­tį, ta­čiau pats par­la­men­ta­ras ta­da tei­gė da­vęs par­ody­mus kaip liu­dy­to­jas. Pro­ku­ra­tū­ra tuo­met par­la­men­ta­ro sta­tu­so ty­ri­me ne­ko­men­ta­vo.

Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus, spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais apk­lau­sia­mi as­me­nys, kai yra duo­me­nų apie jų pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą, bet jų ne­pa­kan­ka, kad bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti įta­ri­mus.

Pats par­la­men­ta­ras pa­tvir­ti­no, kad su­ti­ko liu­dy­ti apie sa­vo veiks­mus.

Pa­aiš­kė­jus in­for­ma­ci­jai dėl jo sta­tu­so pra­ėju­sią sa­vai­tę jis su­stab­dė na­rys­tę par­ti­jo­je, ta­čiau ne­ma­to rei­ka­lo at­si­sa­ky­ti Sei­mo na­rio man­da­to.

Jis penk­ta­die­nį tei­gė ne­ma­tan­tis pa­grin­do, jog tei­sė­sau­ga jam pa­teik­tų įta­ri­mus po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je.

„Ši by­la nė­ra su ma­ni­mi su­si­ju­si, ši by­la yra dėl Eli­gi­jaus Ma­siu­lio“, – aiš­ki­no jis.

Jis sa­kė pro­ku­ra­tū­ro­je liu­di­jęs ir apie or­ga­ni­za­ci­jas, sie­ja­mas su jo var­du – Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­dą ir vie­šą­ją įstai­gą „Lais­vės stu­di­jų cen­tras“.

Tei­sė­sau­ga šiuo me­tu at­lie­ka ty­ri­mą, ku­ria­me bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas E.Ma­siu­lis įta­ria­mas iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mun­do Kur­lians­kio už „tam ti­krus šiam kon­cer­nui pa­lan­kius ir fi­nan­siš­kai nau­din­gus spren­di­mus“ sa­vo bei ki­tų nau­dai pri­ėmė 106 tūkst. eu­rų ky­šį.

Vyks­tant šiam ty­ri­mui par­ei­gū­nai bir­že­lį vie­nu me­tu at­li­ko kra­tas bu­vu­sio Kau­no me­ro Ri­man­to Mi­kai­čio na­muo­se Kau­ne ir G.Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­do va­do­vo Vy­tau­to To­lei­kio na­muo­se.

G.Ste­po­na­vi­čius tuo­met sa­kė vi­siš­kai ne­abe­jo­jan­tis fon­do veik­los skaid­ru­mu, o tei­sė­sau­gos veiks­mus va­di­no su­pran­ta­mais, nes tarp fon­do rė­mė­jų yra bu­vęs ty­ri­me fi­gū­ruo­jan­tis kon­cer­nas „MG Bal­tic“. Par­la­men­ta­ras tei­gė, kad per vi­są fon­do gy­va­vi­mo is­to­ri­ją šio kon­cer­no par­ama su­da­rė apie 10 proc. vi­sos par­amos, tai yra 34 tūkst. eu­rų.