Baigiasi Daivos Vaišnienės era
Sei­mas ge­gu­žės pa­bai­go­je ke­ti­na tvir­tin­ti nau­ją Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ją (VLKK) – na­rius ir pir­mi­nin­ką. Da­bar­ti­nei VLKK va­do­vei Dai­vai Vaiš­nie­nei ne­siū­lo­ma lik­ti pos­te an­trą ka­den­ci­ją.

Par­ei­gą par­ink­ti ir siū­ly­ti Sei­mui kan­di­da­tus į VLKK na­rius tu­ri par­la­men­ti­nis Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas (ŠMK). Jo va­do­vas val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos at­sto­vas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad ga­li­mus pre­ten­den­tus į ko­mi­si­ją ŠMK ap­tars ki­tą sa­vai­tę.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas už­si­mi­nė, kad pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus VVLK va­do­vau­jan­čiai D. Vaiš­nie­nei lik­ti šia­me pos­te ne­bus siū­lo­ma. Kan­di­da­tę į ko­mi­si­jos va­do­ves ŠMK rink­sis iš dvie­jų pre­ten­den­čių. Vie­na jų šiuo me­tu dir­ba Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­te, ki­ta – Vil­niaus uni­ver­si­te­te.

VLKK yra vals­ty­bės įstai­ga, ją stei­gia, reor­ga­ni­zuo­ja ir nai­ki­na Sei­mas. Ko­mi­si­ja at­sis­kai­to par­la­men­tui. Šios VLKK ka­den­ci­ja bai­gia­si ge­gu­žės 24 die­ną.

Su­dė­tis keisis

E. Jo­vai­ša „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo jau kal­bė­jęs su D. Vaiš­nie­ne ir įspė­jęs, kad dėl jos kan­di­da­tū­ros ga­li kil­ti prob­le­mų. Ta­čiau tarp kan­di­da­tų į ko­mi­si­jos na­rius ka­den­ci­ją bai­gian­čios va­do­vės pa­var­dė bus įra­šy­ta, nes, ŠMK pir­mi­nin­ko žo­džiais, ver­ti­na­mas D. Vaiš­nie­nės pro­fe­sio­na­lu­mas.

Ga­li­mo nau­jo­jo VLKK vai­ri­nin­ko pa­ieš­kos ne­bu­vo leng­vos. E. Jo­vai­ša pri­pa­ži­no, kad siū­ly­mo va­do­vau­ti šiai ko­mi­si­jai at­si­sa­kė ke­tu­ri kan­di­da­tai. Už­si­me­na­ma, kad ko­ją to­les­nei D. Vaiš­nie­nės kar­je­rai pa­ki­šo po­li­ti­kų ne­su­ta­ri­mai, kaip ver­tin­ti kai ku­riuos pir­mi­nin­kės ir jos va­do­vau­ja­mos ko­mi­si­jos spren­di­mus.

„Dar ne­bū­da­mas Sei­mo na­rys kri­ti­ka­vau ko­mi­si­jos po­zi­ci­ją, ypač dėl as­men­var­džių. VLKK be­są­ly­giš­kai tu­ri gin­ti vals­ty­bi­nę kal­bą. Tai da­ry­ti ją įpa­rei­go­ja Kons­ti­tu­ci­ja, ir ne­ga­li bū­ti jo­kių iš­ly­gų. O da­bar apie jas vis iš­girs­ta­me. Nors Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ir ga­li įpa­rei­go­ti, bet VLKK yra Sei­mui at­skai­tin­ga ins­ti­tu­ci­ja ir tu­ri pa­tar­ti par­la­men­tui, kad vals­ty­bi­nė kal­ba bū­tų aukš­čiau vis­ko“, – aiš­ki­no E. Jo­vai­ša. Jis ti­ki­no, kad ge­ro­kai kei­sis vi­sos ko­mi­si­jos su­dė­tis.

Sten­gia­si gir­dė­ti kritiką

D. Vaiš­nie­nės tei­gi­mu, dau­gu­ma vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų kart­kar­tė­mis su­lau­kia ne­vien­reikš­miš­kų ver­ti­ni­mų. „Kons­truk­ty­vi kri­ti­ka pa­de­da dirb­ti, o kai kri­ti­ka nė­ra da­ly­kiš­ka, ta­da bū­na su­nkiau. Pa­pras­tai sten­giuo­si gir­dė­ti, kas yra sa­ko­ma, kas ga­lė­tų pa­ge­rin­ti ko­mi­si­jos dar­bą ir pa­dė­ti lie­tu­vių kal­bai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ka­den­ci­ją bai­gian­ti VLKK va­do­vė.

Dai­va Vaiš­nie­nė: „Kons­truk­ty­vi kri­ti­ka pa­de­da dirb­ti, o kai kri­ti­ka nė­ra da­ly­kiš­ka, ta­da bū­na su­nkiau.“

Ji ap­gai­les­ta­vo, kad per vi­są ka­den­ci­ją taip ir ne­pa­vy­ko už­baig­ti vie­no pa­grin­di­nio dar­bo – vis dar ne­priim­tas Vals­ty­bi­nės kal­bos kons­ti­tu­ci­nis įsta­ty­mas. Anot D. Vaiš­nie­nės, jis la­bai il­gai svars­ty­tas, pa­teik­ta daug pa­sta­bų. „Kai ku­rios sri­tys, ku­rios jau yra mū­sų gy­ve­ni­mo ti­kro­vė, šia­me įsta­ty­me ne­nu­ma­ty­tos. Pa­vyz­džiui, vi­sos in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sri­tys, skait­me­ni­nė erd­vė. To­dėl vi­siš­kai iš­sau­go­ti ir plė­to­ti lie­tu­vių kal­bą elek­tro­ni­nė­je ter­pė­je ne­ga­li­me“, – sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė. Jos žo­džiais, tai yra mū­sų at­ei­ties kal­bos erd­vė, to­dėl „bū­tų la­bai ge­rai, jei pa­ga­liau bū­tų nu­sta­ty­ta, kad vals­ty­bi­nė kal­ba ir ten tu­ri sa­vo sta­tu­są“.

D. Vaiš­nie­nės ti­ki­ni­mu, va­do­va­vi­mo VLKK lai­ko­tar­pis bu­vo la­bai ak­ty­vus, in­ten­sy­vus ir įdo­mus, pa­vy­ko nu­veik­ti ne­ma­žai dar­bų. Tarp jų – pri­im­tos lie­tu­vių kal­bos plė­tros in­for­ma­ci­nė­se tech­no­lo­gi­jo­se gai­rės, pa­pil­dy­ti elek­tro­ni­niai iš­tek­liai, į in­ter­ne­tą per­kel­ti pa­sau­lio vie­to­var­džiai, nuo­lat svars­to­mos kal­bos nor­mos, at­nau­ji­na­ma ra­šy­ba ir sky­ry­ba.

Tvir­tė­jo VLKK tarp­tau­ti­nis au­to­ri­te­tas – ji yra Kal­bos pa­slau­gų tei­ki­mo aso­cia­ci­jos bei Eu­ro­pos kal­bos iš­tek­lių kon­sor­ciu­mo na­rė. Ak­ty­viai bend­rau­ja­ma su aka­de­mi­ne bend­ruo­me­ne, uni­ver­si­te­tais. „Svar­biau­sia, kad bū­tent uni­ver­si­te­tai dieg­tų su­vo­ki­mą, kas yra lie­tu­vių kal­ba, kam ji rei­ka­lin­ga jau­nam žmo­gui, ku­ris bus sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­las, kurs sa­vo sri­ties ter­mi­ni­ją ir ją var­tos. Jei ne­bus to su­vo­ki­mo, apie kal­bos pres­ti­žą var­gu ar ga­li­ma kal­bė­ti“, – pa­brė­žė D. Vaiš­nie­nė.

Nu­ta­ri­mai privalomi

Pa­gal įsta­ty­mą VLKK su­da­ro 17 na­rių. Juos pen­ke­riems me­tams ski­ria ir at­lei­džia Sei­mas ŠMK tei­ki­mu. Pa­siū­ly­mus dėl kan­di­da­tų ŠMK tei­kia uni­ver­si­te­tai, moks­li­nių ty­ri­mų įstai­gos ir kū­ry­bi­nės są­jun­gos. Ko­mi­si­jos na­rių įga­lio­ji­mų lai­ko­tar­pių skai­čius ne­ri­bo­ja­mas. VLKK pir­mi­nin­ką ir jo pa­va­duo­to­ją ŠMK tei­ki­mu iš ko­mi­si­jos na­rių pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui ski­ria ir at­lei­džia Sei­mas.

Kal­bos ko­mi­si­ja spren­džia Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo klau­si­mus, nu­sta­to lie­tu­vių kal­bos tvar­ky­bos kryp­tis, spren­džia lie­tu­vių kal­bos nor­mi­ni­mo ir ko­di­fi­ka­vi­mo klau­si­mus, ver­ti­na ir tvir­ti­na svar­biau­sius nor­mi­na­muo­sius kal­bos vei­ka­lus (žo­dy­nus, ži­ny­nus, va­do­vus, va­do­vė­lius), rū­pi­na­si lie­tu­vių kal­bos die­gi­mu į in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas. VLKK taip pat rū­pi­na­si sve­ti­my­bių kei­ti­mu lie­tu­viš­kais ati­tik­me­ni­mis, tar­mių ir et­ni­nių vie­to­var­džių iš­sau­go­ji­mu, vi­suo­me­nės kal­bos kul­tū­ra, svars­to vi­suo­me­nės ke­lia­mus svar­bius kal­bos var­to­se­nos ir nor­mi­ni­mo klau­si­mus ir pri­ima dėl jų spren­di­mus.

VLKK nu­ta­ri­mai yra pri­va­lo­mi vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­joms, vi­soms Lie­tu­vo­je vei­kian­čioms įstai­goms, įmo­nėms ir or­ga­ni­za­ci­joms.