Baigia rengti krašto apsaugos sistemos pirkimų reformą
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­si­ta­ri­me iš es­mės pri­ta­rė kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos vie­šų­jų pir­ki­mų re­for­mai, ku­rios pa­grin­di­niu ak­cen­tu ta­po stei­gia­ma cen­tra­li­zuo­ta pir­ki­mų agen­tū­ra.

Ga­lu­ti­nai svars­ty­mas Mi­nis­trų ka­bi­ne­te tu­rė­tų bū­ti baig­tas per po­sė­dį ki­tą sa­vai­tę, vė­liau pa­tai­sos ke­liaus į Sei­mą.

„Šian­dien tu­ri­niui pri­tar­ta, klau­si­mą nu­ma­to­ma svars­ty­ti ki­tos sa­vai­tės po­sė­dy­je. Siū­lo­mos pa­tai­sos įtei­si­na cen­tra­li­zuo­tos kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos pir­ki­mo agen­tū­ros su­kū­ri­mą“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Vi­ta Ra­ma­naus­kai­tė.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ti­ki­si, kad cen­tra­li­zuo­ta pir­ki­mų agen­tū­ra pra­dės veik­ti ki­tų me­tų pra­džio­je.

Įstei­gus šią ins­ti­tu­ci­ją mi­nis­te­ri­jo­je ne­liks ke­lių de­par­ta­men­tų – Pa­jė­gu­mų ir gink­luo­tės, Gink­luo­tės ir val­dy­mo sis­te­mų bei Įsi­gi­ji­mų. Ka­riuo­me­nė­je bus lik­vi­duo­tas Ma­te­ria­li­nių re­sur­sų de­par­ta­men­tas.

Pa­jė­gu­mų ir gink­luo­tės de­par­ta­men­to funk­ci­jos bus per­kel­tos į ka­riuo­me­nės Jung­ti­nį šta­bą, jam bus pa­ves­ta rū­pin­tis įsi­gi­ji­mų pla­na­vi­mu, šta­bas bus per­va­din­tas Gy­ny­bos šta­bu ir gaus dau­giau stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo įga­lio­ji­mų.

Anks­čiau skelb­ta, kad nau­ja ins­ti­tu­ci­ja ga­li va­din­tis „Gy­ny­bos sis­te­mų val­dy­mo agen­tū­ra“, jo­je dirbs apie pu­san­tro šim­to žmo­nių.