Baigė karių rengimą Ukrainoje ir grįžo į Lietuvą
Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­no ka­rių pa­grin­du su­da­ry­ta Ukrai­nos ka­rių mo­ky­mo gru­pė po dvie­jų mė­ne­sių tru­ku­sios mo­ko­mo­sios mi­si­jos grį­žo į Lie­tu­vą.

Pa­grin­di­nė Lie­tu­vos ka­rių už­duo­tis bu­vo – Ukrai­nos ka­rių bū­rio ren­gi­mas. Lie­tu­vos ka­riai-ins­truk­to­riai kar­tu su ki­tų NA­TO vals­ty­bių ka­riais or­ga­ni­za­vo in­di­vi­dua­lų ir ko­lek­ty­vi­nį ka­rių ren­gi­mą, šau­dy­mo pra­ty­bas.

Ukrai­nos ka­riai bu­vo mo­ko­mi pa­gal NA­TO stan­dar­tus ope­ra­ci­jų pla­na­vi­mo ir val­dy­mo pro­ce­dū­rų. Sky­rių, bū­rių ir kuo­pų dy­džio vie­ne­tai bu­vo tre­ni­ruo­ja­mi ope­ra­ci­jų tak­ti­kos, o per bai­gia­mą­sias pra­ty­bas bu­vo ver­ti­na­mas kuo­pų ge­bė­ji­mas su­de­rin­tai veik­ti ba­ta­lio­no su­dė­ty­je.

„Man ir ki­tiems ka­riams tai nau­ja ir įdo­mi pa­tir­tis. Mes per­tei­kė­me įgy­tą pa­tir­tį Ukrai­nos ka­ria­mas, tai bu­vo iš­šū­kis mums, nes nuo mū­sų pa­stan­gų tre­ni­ruo­jant Ukrai­nos ka­rius pri­klau­sys jų at­lie­ka­mų už­duo­čių sėk­mė,“ – sa­kė Ukrai­nos ka­rių ren­gi­me da­ly­va­vęs Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­no ka­ri­nin­kas ka­pi­to­nas Al­mi­nas Si­ne­vi­čius.

Lie­tu­vos ka­rių mo­ko­mo­ji gru­pė bu­vo su­da­ry­ta iš 16 ka­rių: Hu­sa­rų ba­ta­lio­no 14 ka­ri­nin­kų ir pus­ka­ri­nin­kių, po vie­ną ka­rį iš Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ va­do­vy­bės ir Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no.

Ukrai­no­je, Ya­vo­riv po­li­go­ne, tarp­tau­ti­nia­me tai­kos pa­lai­ky­mo mo­ky­mo cen­tre, Lie­tu­vos ka­riai pri­si­dė­jo prie JAV ir Ka­na­dos vyk­do­mos mo­ky­mo prog­ra­mos Ukrai­nos Sau­su­mos pa­jė­gų 25 oro de­san­to bri­ga­dos 2 ba­ta­lio­no ka­riams.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės in­dė­lis į JAV vyk­do­mą Ukrai­nos ka­riuo­me­nės ren­gi­mo prog­ra­mą yra da­lis tei­kia­mos par­amos ren­giant Ukrai­nos ka­rius. Ukrai­nos ka­riai yra kvie­čia­mi da­ly­vau­ti įvai­riuo­se Lie­tu­vo­je ka­riuo­me­nės mo­ky­mo įstai­go­se vyks­tan­čiuo­se kur­suo­se, kar­tu su ki­to­mis Bal­ti­jos vals­ty­bė­mis Lie­tu­va fi­nan­suo­ja Ukrai­nos ka­ri­nin­kų mo­ky­mus Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­dže Tar­tu, Es­ti­jo­je.

Pra­ėju­siais me­tais dvi Lie­tu­vos ins­truk­to­rių pa­mai­nos Ukrai­no­je pa­dė­jo reng­ti Ukrai­nos na­cio­na­li­nės gvar­di­jos ka­rius, o nuo lap­kri­čio mė­ne­sio Lie­tu­vos ka­riai kar­tu su są­jun­gi­nin­kais pra­dė­jo reng­ti re­gu­lia­rios ka­riuo­me­nės pa­da­li­nius. Pra­ėju­siais me­tais taip pat ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės par­ame­di­kai drau­ge su ame­ri­kie­čiais pri­si­dė­jo reng­da­mi Ukrai­nos ka­riuo­me­nės ko­le­gas.

Nuo ge­gu­žės 7 die­ną tar­ny­bą Ukrai­no­je pra­dės penk­ta Lie­tu­vos ka­ri­nių ins­truk­to­rių pa­mai­na, su­for­muo­ta iš Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų.