B. Vėsaitė: pienas – baltoji Lietuvos nafta
Sei­mo na­rė so­cial­de­mo­kra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad pie­nas „y­ra bal­to­ji Lie­tu­vos naf­ta“, to­dėl rei­kia siek­ti, jog jo su­pir­ki­mo kai­na ne­bū­tų ma­žes­nė nei sa­vi­kai­na.

B. Vė­sai­tė už­re­gis­tra­vo Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ria sie­kia­ma už­ti­krin­ti lanks­tes­nes są­ly­gas įsi­gy­ti vie­ti­nę že­mės ūkio pro­duk­ci­ją (ypač eko­lo­giš­ką) vai­kų ug­dy­mo įstai­goms, taip pat li­go­ni­nėms, glo­bos įstai­goms ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei. Esą šiuo me­tu vie­ti­niams smul­kie­siems ūki­nin­kams per su­dė­tin­ga da­ly­vau­ti cen­tra­li­zuo­tuo­se vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se, o Lie­tu­vos ug­dy­mo ir glo­bos įstai­gas, li­go­ni­nes vis daž­niau pa­sie­kia Len­ki­jos ūkiuo­se užau­gin­ta pro­duk­ci­ja. „Ma­žie­ji ir vi­du­ti­niai pie­no ūkiai su­da­ro apie 85 proc. Lie­tu­vos pie­no ūkio sek­to­riaus, o stam­bie­ji – 15 proc., ta­čiau pie­no su­pir­ki­mo kai­na stam­biems tie­kė­jams yra be­veik 3 kar­tus di­des­nė, o pie­no su­pir­ki­mo kai­nos in­ter­va­las sie­kia net 12–30 eu­ro cen­tų už li­trą. Tai užp­rog­ra­muo­ja prob­le­mų gran­di­nę: ma­žie­siems ir vi­du­ti­niams ūkiams su­nku iš­si­lai­ky­ti, da­lis šei­mų ne­ga­li iš­leis­ti vai­kų į moks­lą, ne­ma­to pra­smės gy­ven­ti ir dar­buo­tis Lie­tu­vos kai­me, o jų vai­kai iš­va­žiuo­ja ir ne­grįž­ta“, – tvir­ti­no so­cial­de­mo­kra­tė.

Pa­sak B. Vė­sai­tės, pie­nas – bal­to­ji Lie­tu­vos naf­ta, to­dėl iš jos tu­ri pel­ny­tis ne tik stam­bie­ji ūkiai ir 4 ar 5 di­die­ji pie­no per­dir­bė­jai, ku­rie dik­tuo­ja pie­no rin­kos są­ly­gas. To­dėl rei­kė­tų pa­siek­ti, kad pie­no su­pir­ki­mo kai­na ne­bū­tų ma­žes­nė nei vi­du­ti­nė sa­vi­kai­na (apie 22 eu­ro cen­tai už li­trą).