B. Obama sveikiną Lietuvą už lyderystę remiant Ukrainą
Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma įver­ti­no Lie­tu­vos in­dė­lį re­miant Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lis bei Ukrai­ną, tvir­tin­da­mas, jog Lie­tu­va „iš­lie­ka pa­vyz­džiu“ stip­ri­nant de­mo­kra­ti­ją ir sau­gu­mą pa­sau­ly­je.

Šiuos žo­džius JAV pre­zi­den­tas iš­sa­kė Lie­tu­vos va­do­vei Da­liai Gry­baus­kai­tei Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos iš­va­ka­rė­se at­siųs­ta­me laiš­ke.

„Priim­ki­te ge­riau­sius Ame­ri­kos žmo­nių svei­ki­ni­mus 98-ųjų Ne­prik­lau­so­my­bės dek­la­ra­ci­jos me­ti­nių pro­ga. Lie­tu­va ir to­liau iš­lie­ka pa­vyz­džiu, kaip stip­rin­ti de­mo­kra­ti­ją ir sau­gu­mą glo­ba­lio­je erd­vė­je. Tvir­tą Jū­sų at­si­da­vi­mą pa­dė­ti ki­toms vals­ty­bėms ei­nant de­mo­kra­ti­jos ke­liu aiš­kiai ro­do Jū­sų dar­bas įgy­ven­di­nant ES Ry­tų par­tne­rys­tės po­li­ti­ką“, – ra­šo­ma B.Oba­mos laiš­ke, ku­rio ko­pi­ją BNS per­siun­tė pre­zi­den­tū­ra.

Anot jo, Lie­tu­va kar­tu su su JAV taip pat sėk­min­gai dir­bo JT Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je, ko­vo­da­ma su te­ro­riz­mu ir ska­tin­da­ma tai­ką 2014–2015 me­tais.

„Be to, jūs de­mons­tra­vo­te ly­de­rys­tę už jū­sų vals­ty­bės ri­bų bū­da­mi kar­tu su Ukrai­na ir teik­da­mi nuo­sek­lią par­amą Af­ga­nis­ta­ne“, – pa­žy­mi JAV va­do­vas.

JAV va­do­vas taip pat pa­svei­ki­no Lie­tu­vos įsi­pa­rei­go­ji­mą di­din­ti kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mą ir jau 2018 m. pa­siek­ti NA­TO stan­dar­tą gy­ny­bai skir­ti 2 proc. nuo BVP.

Pre­zi­den­tū­ra nu­ro­do Va­sa­rio 16-osios iš­va­ka­rė­se svei­ki­ni­mo laiš­kų taip pat su­lau­ku­si ir iš Ai­ri­jos, Aus­tri­jos, Por­tu­ga­li­jos, Kroa­ti­jos, Pa­kis­ta­no, Ka­zachs­ta­no pre­zi­den­tų, Ja­po­ni­jos im­pe­ra­to­riaus, Bel­gi­jos, Ny­der­lan­dų ir Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lių, Ka­na­dos ge­ne­ral­gu­ber­na­to­riaus.

JAV žmo­nių ir pre­zi­den­to B.Oba­mos var­du sa­vait­ga­lį Lie­tu­vą pa­svei­ki­no ir ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry.

Va­sa­rio 16-osios – Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga svei­kin­da­mi Lie­tu­vos žmo­nes už­sie­nio ša­lių va­do­vai lin­ki jiems sėk­mės, tai­kos ir ge­ro­vės, dė­ko­ja mū­sų vals­ty­bei už tvir­tus dvi­ša­lius ry­šius ir par­tne­rys­tę spren­džiant stra­te­gi­nius tarp­tau­ti­nės po­li­ti­kos klau­si­mus.