B. Nemcovo nužudymo metinės minėtos ir Vilniuje
Ru­si­jos opo­zi­ci­jos vei­kė­jo Bo­ri­so Ne­mco­vo nu­žu­dy­mo me­ti­nės Vil­niu­je pa­mi­nė­tos į dan­gų pa­lei­džiant pus­šim­tį bal­tų ba­lio­nų ir Lie­tu­vos po­li­ti­kų pa­ža­du or­ga­ni­zuo­ti „Ru­si­jos lais­vės šeš­ta­die­nius“.

Apie to­kią idė­ją Vil­niu­je, Lu­kiš­kių aikš­tė­je vy­ku­sia­me mi­tin­ge, skir­ta­me pri­si­min­ti prieš me­tus Mask­vo­je nu­šau­tą B.Ne­mco­vą, už­si­mi­nė par­ti­jos Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai va­do­vas eu­ro­par­la­men­ta­ras Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

„Siū­lau Vil­niu­je or­ga­ni­zuo­ti Ru­si­jos lais­vės šeš­ta­die­nius“, – šeš­ta­die­nį mi­nė­ji­me, į ku­rį su­si­rin­ko be­veik po­rą šim­tų vil­nie­čių, par­eiš­kė jis.

Pa­sak eu­ro­par­la­men­ta­ro, iš Lie­tu­vos tu­ri sklis­ti de­mo­kra­ti­ją ir lais­vę re­min­tis bal­sas.

Vė­liau BNS jis tei­gė, kad par­ti­ja rū­pin­sis, jog ši idė­ja ne­bū­tų už­mirš­ta ir toks vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas, re­mian­tis Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ir de­mo­kra­ti­nius sie­kius, bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas.

Į ren­gi­nį per so­cia­li­nius tink­lus bu­vo pa­kvies­ti bu­vę B.Ne­mco­vo bend­ra­žy­giai, Lie­tu­vos po­li­ti­kai, tarp­tau­ti­nės po­li­ti­kos eks­per­tai, ru­sų, ukrai­nie­čių, gru­zi­nų iš­ei­vi­jos Lie­tu­vo­je at­sto­vai Lie­tu­vo­je.

Mi­nė­ji­mą or­ga­ni­za­vęs nuo 2008 me­tų B.Ne­mco­vą pa­ži­no­jęs Lie­tu­vo­je dve­jus me­tus gy­ve­nan­tis po­li­ti­nis pa­bė­gė­lis iš Ru­si­jos Mi­chai­las Mag­lo­vas tvir­ti­no, kad šū­vis į šį Ru­si­jos opo­zi­cio­nie­rių pri­lygs­ta pa­si­kė­si­ni­mui ir į vi­są opo­zi­ci­ją, ir į de­mo­kra­ti­ją. „Jie ne tik šo­vė į Ne­mco­vą, bet ir į mus“, – tei­gė jis.

Jis taip pat ak­cen­ta­vo, kad B.Ne­mco­vo mir­ties me­ti­nės yra mi­ni­mos ir Ru­si­jo­je, ta­čiau pa­brė­žė, kad ren­giant šiuos ren­gi­nius su­si­du­ria­ma su su­nku­mais – B.Ne­mco­vo bend­ra­žy­giai yra per­se­kio­ja­mi.

Vil­niaus mies­to ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius Min­dau­gas Ma­jaus­kas pers­kai­tė ta­ry­bos re­zo­liu­ci­ją, įpa­rei­go­jan­čią pri­im­ti spren­di­mą dėl B.Ne­mco­vo var­do Vil­niu­je įam­ži­ni­mo – siū­lo­ma pa­va­din­ti gat­vę ar­ba skve­rą.

Ren­gi­nio pa­bai­go­je į dan­gų bu­vo pa­leis­ta apie pus­šim­tis bal­tų ba­lio­nų. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių tvir­ti­ni­mu, šią spal­vą B.Ne­mco­vas la­bai mė­go, ji aso­ci­juo­ja­si su no­va­to­riš­ku­mu ir yra po­zi­ty­vu­mo sim­bo­lis.

De­mons­tra­ci­ja Maskvoje

Ke­li tūks­tan­čiai žmo­nių šeš­ta­die­nį Mask­vo­je da­ly­va­vo ei­ty­nė­se, mi­nint Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ly­de­rio Bo­ri­so Ne­mco­vo – cha­riz­ma­tiš­ko vei­kė­jo ir ak­ty­vaus pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no kri­ti­ko – nu­žu­dy­mo pir­mą­sias me­ti­nes.

Mask­vos po­li­ci­ja nu­ro­dė, kad de­mons­tra­ci­jo­je da­ly­va­vo apie 7,5 tūkst. žmo­nių.

Ko­lo­nos prie­ky­je ėjo opo­zi­ci­jos ju­dė­ji­mo ly­de­riai ir ak­ty­vis­tai, par­ti­jos RPR– PAR­NAS pir­mi­nin­kai Mi­chai­las Kas­ja­no­vas ir Il­ja Ja­ši­nas, Vals­ty­bės Dū­mos de­pu­ta­tas Dmi­tri­jus Gud­ko­vas ir jo tė­vas bu­vęs įsta­ty­mų lei­dė­jas Ge­na­di­jus Gud­ko­vas, taip pat opo­zi­ci­jos po­li­ti­kas Alek­se­jus Na­val­nas, ak­ty­vis­tai Vla­di­mi­ras Mi­lo­vas, Alek­sand­ras Ryk­li­nas, Ser­ge­jus Da­vi­di­sas ir ki­ti.

B.Ne­mco­vas, ku­ris Bo­ri­so Jel­ci­no vy­riau­sy­bė­je dir­bo prem­je­ro pa­va­duo­to­ju, bu­vo nu­šau­tas prieš pat vi­dur­nak­tį 2015 me­tų va­sa­rio 27 die­ną, kai su sa­vo drau­ge – ukrai­nie­te ma­ne­ke­ne – ėjo per Mask­vos upės til­tą ša­lia Krem­liaus. Šis bru­ta­lus nu­si­kal­ti­mas, įvyk­dy­tas itin ar­ti Ru­si­jos ga­lios cen­tro, iš­gąs­di­no ir su­pyk­dė per­se­kio­ja­mos opo­zi­ci­jos ša­li­nin­kus.

„Jis bu­vo lais­vės ir drą­sos įsi­kū­ni­ji­mas, man jis bu­vo pa­vyz­dys, – sa­kė de­mons­tra­ci­jos da­ly­vė Ka­ma­la Igam­ber­di­je­va, 26 me­tų bu­hal­te­rė. – Mes vis dar tu­ri­me ga­li­my­bę, jei­gu opo­zi­ci­ja pa­de­mons­truos iš­min­tį ir su­si­vie­nys.“

Per pu­san­tro de­šimt­me­čio, kai val­do V.Pu­ti­nas, opo­zi­ci­jos gru­pės pa­ty­rė di­džiu­lį spau­di­mą ir par­ei­gū­nų bei vals­ty­bės kon­tro­liuo­ja­mos ži­niask­lai­dos bu­vo va­di­na­mos Va­ka­rų ma­rio­ne­tė­mis. Lei­di­mai mi­tin­gams daž­nai ne­iš­duo­da­mi.

Daug opo­zi­ci­jos ša­li­nin­kų sa­ko, kad net jei V.Pu­ti­nas nė­ra tie­sio­giai su­si­jęs su B.Ne­mco­vo nu­žu­dy­mu, jam ten­ka at­sa­ko­my­bė už nuo­žmaus au­to­ri­ta­riz­mo ska­ti­ni­mą.

„Nem­co­vo mir­tis bu­vo ne­apy­kan­tos at­mos­fe­ros mū­sų ša­ly­je re­zul­ta­tas“, – sa­kė 78 me­tų de­mons­tran­tas Pa­ve­las Mov­šo­vi­čius.

V.Pu­ti­nas, nuo ku­rio val­dy­mo pra­džios 2000-ai­siais nuo­lat bu­vo slo­pi­na­ma ne­prik­lau­so­ma ži­niask­lai­da ir opo­zi­ci­nės par­ti­jos, šį nu­žu­dy­mą va­di­no „pro­vo­ka­ci­ja“ ir ža­dė­jo, jog bus de­da­mos vi­sos pa­stan­gos žu­di­kams su­čiup­ti.

„Kas iš­drį­so?“ – įtū­žęs sa­vo pa­dė­jė­jų klau­sė V.Pu­ti­nas po to, kai B.Ne­mco­vą pa­kir­to ke­tu­ri į nu­ga­rą pa­leis­ti mir­ti­ni šū­viai, šią sa­vai­tę pra­ne­šė ša­lies pa­grin­di­nis opo­zi­ci­jos lei­di­nys „No­va­ja ga­ze­ta“.

Per ke­lias sa­vai­tes bu­vo areš­tuo­ti ir šiuo nu­žu­dy­mu ap­kal­tin­ti pen­ki vy­rai – če­čė­nai iš ne­ra­maus Ru­si­jos Šiau­rės Kau­ka­zo re­gio­no.

Tie pen­ki as­me­nys, tarp jų – Zau­ras Da­da­je­vas, ku­ris anks­čiau tar­na­vo Ru­si­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos če­čė­nų ba­ta­lio­ne „Se­ver“ („Šiau­rė“) ir ku­ris, kaip tei­gia­ma, pa­lei­do šū­vius į B.Ne­mco­vą, da­bar lau­kia teis­mo. Ty­rė­jai sa­ko, kad tai bu­vo už­sa­ky­tas ir ke­lis mė­ne­sius kruopš­čiai pla­nuo­tas nu­žu­dy­mas.

Ta­čiau B.Ne­mco­vo šei­ma ir są­jun­gi­nin­kai tvir­ti­na, kad par­ei­gū­nai ne­pa­trau­kė at­sa­ko­my­bėn šio nu­si­kal­ti­mo su­ma­ny­to­jų ir kal­ti­na Mask­vos re­mia­mą Če­čė­ni­jos val­dy­to­ją Ram­za­ną Ka­dy­ro­vą bei pa­tį Krem­lių.

Mies­to val­džia ne­da­vė lei­di­mo or­ga­ni­za­to­riams ei­ti prie mi­nė­to til­to, bet lei­do de­mons­tra­ci­jai šeš­ta­die­nį ju­dė­ti ki­tu marš­ru­tu Mask­vos cen­tre.

Šeš­ta­die­nio ry­tą JAV am­ba­sa­do­rius Joh­nas Teff­tas prie to til­to pa­dė­jo vai­ni­ką ir sa­kė at­ėjęs iš­reikš­ti vil­ties, kad „kai ku­rios Bo­ri­so Ne­mco­vo sva­jo­nės bus iš­pil­dy­tos Ru­si­jo­je“.