B. Markauskas mato galimybių privatizuoti kai kurias įmones
Kan­di­da­tas į že­mės ūkio mi­nis­trus „vals­tie­tis“ Bro­nius Mar­kaus­kas ma­to ga­li­my­bių pri­va­ti­zuo­ti veis­li­nin­kys­tės ir kai ku­rias ki­tas su že­mės ūkiu su­si­ju­sias veik­las. Ta­pęs mi­nis­tru, jis sa­ko no­rė­siąs per­žiū­rė­ti Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įmo­nių ir įstai­gų veik­lą.

„Ma­no ma­ny­mu, ne vi­sos funk­ci­jos yra bū­din­gos vals­ty­bei ir kai ką ti­krai ga­li­ma bū­tų pri­va­ti­zuo­ti. Aiš­ku, ma­no ma­ny­mu, tas pri­va­ti­za­vi­mas ga­lė­tų bū­ti da­ly­vau­jant vers­lo aso­cia­ci­joms. Nes, sa­ky­ki­me, veis­li­nin­kys­tė – tai yra gry­nai vers­lo, ūki­nin­kų rei­ka­las ir jie pa­tys tuo tu­rė­tų už­siim­ti“, – po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė B.Mar­kaus­kas.

Pa­sak jo, nuo Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos bū­tų ga­li­ma at­skir­ti Ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­tą.

„Kal­bant apie ki­tas tar­ny­bas, ypa­tin­gai apie Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, aš ma­nau, kad tam, jog ma­žin­tu­me ri­zi­kas, tu­rė­tu bū­ti at­skir­tas Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos val­dy­mo ins­ti­tu­tas nuo tar­ny­bos. Da­bar ieš­ko­mas nau­jas va­do­vas, tai ti­krai no­ri­si, kad at­ei­tų va­do­vas, ku­ris už­ti­krin­tų są­ži­nin­gu­mą ir sklan­dų dar­bą“, – ti­ki­no B.Mar­kaus­kas.

Lai­ki­no­ji že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gė, kad mi­nis­te­ri­ja ne­pri­ta­ria jai pa­val­džių bend­ro­vių pri­va­ti­za­ci­jai. Mi­nis­te­ri­ja taip pat ne­su­ti­ko su Ūkio mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mu pert­var­ky­ti jai pri­klau­san­čias įmo­nes.

B.Mar­kaus­ko tei­gi­mu, prob­le­mų yra ir Na­cio­na­li­nė­je že­mės tar­ny­bo­je, žu­vi­nin­kys­tės sek­to­riu­je, tad šios sri­tys taip pat bus perž­velg­tos.

„Kal­bant apie pa­grin­di­nius dar­bus, žur­na­lis­tai gir­dė­jo­te, kad pa­sta­ruo­ju me­tu Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ku­ruo­ja­mo­se sri­ty­se yra daug prob­le­mų. Tiek žu­vi­nin­kys­tė­je, tiek Na­cio­na­li­nė­je že­mės tar­ny­bo­je, tiek ki­ti da­ly­kai. Nuo to ir pra­dė­si­me – re­vi­zuo­si­me tą si­tua­ci­ją ir sprę­si­me su­nkiau­sias prob­le­mas“, – tei­gė kan­di­da­tas į mi­nis­trus.

„Vals­tie­čių“ pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis tei­gia, kad Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų bū­ti iš­kel­ta į Kau­ną. B.Mar­kaus­kas ti­ki­no, jog kal­bė­jo su mi­nis­te­ri­jos kanc­le­re, jog reik­tų pra­dė­ti skai­čiuo­ti, kiek tai kai­nuo­tų, ta­čiau šio dar­bo ne­lai­ko sa­vo pri­ori­te­tu.

„Ka­dan­gi aš bū­siu ko­man­do­je Vy­riau­sy­bė­je, pir­miau­siai tai yra Vy­riau­sy­bės va­lia, bet mi­nis­te­ri­jai ir mi­nis­trui tai nė­ra pa­grin­di­nė te­ma ir pa­grin­di­nis už­da­vi­nys, bet aš jau bend­ra­vau su mi­nis­te­ri­jos kanc­le­re, kad tu­rė­tų bū­ti pra­dė­ti skai­čia­vi­mai, pra­dė­ta gal­vo­ti apie tai, bet aš kaip mi­nis­tras ne­su­si­kon­cen­truo­siu į tai la­biau­siai“, – ti­ki­no kan­di­da­tas į mi­nis­trus.

B.Mar­kaus­kas dėl ūki­nin­kų reng­tų pro­tes­tų bu­vo teis­tas. Jis ti­ki­na be­si­ti­kin­tis, jog tai ne­suk­liu­dys jam tap­ti mi­nis­tru bei tei­gė, kad su pre­zi­den­te ap­ta­rė šį klau­si­mą.

„Be abe­jo, (pre­zi­den­tė – BNS) už­si­mi­nė ir mes ne kar­tą – ir pre­zi­den­tei bū­nant ko­mi­sa­re Briu­se­ly­je – esa­me apie tai kal­bė­ję“, – tei­gė jis.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja val­do be­veik 30 įvai­rių įstai­gų, tar­ny­bų ir bend­ro­vių.

Kan­di­da­tas į že­mės ūkio mi­nis­trus yra dir­bęs koo­pe­ra­ty­vų „Lie­tu­viš­kas pie­nas“ ir „Pie­nas LT“ val­dy­bo­se, ke­tu­ris kar­tus bu­vo rink­tas į Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą. 2006 me­tais jis tu­rė­jo ga­li­my­bę tap­ti Sei­mo na­riu, kai man­da­to at­si­sa­kė Lie­tu­vos vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­gos na­rys Ka­zys Bo­be­lis. Vis dėl­to šia ga­li­my­be jis ne­pa­si­nau­do­jo.

2003 me­tais B.Mar­kaus­kas ir ki­ti ūki­nin­kai su­ren­gė kai ku­rių ke­lių į Lat­vi­ją ir Len­ki­ją bei au­to­ma­gis­tra­lės prie Klai­pė­dos blo­ka­dą, rei­ka­lau­da­mi di­des­nės par­amos pie­no ga­min­to­jams. Blo­ka­dą žem­dir­biai nu­trau­kė, tik ga­vę Vy­riau­sy­bės pa­ža­dą skir­ti pie­no ga­min­to­jams 56 mln. li­tų.

2004 me­tų rug­sė­jį teis­mas B.Mar­kaus­kui sky­rė 60 par­ų areš­to, ati­de­dant baus­mę vie­ne­riems me­tams. Kar­tu bu­vo nu­teis­ti 4 ūki­nin­kai.

Ta­čiau 2013 me­tų pa­bai­go­je Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas pa­skel­bė, jog baus­mė bu­vo ne­pro­por­cin­ga, nes de­mons­tra­ci­ja vy­ko be smur­to, tuo pat me­tu vyks­tant žem­dir­bių de­ry­boms su Vy­riau­sy­be. Vy­riau­sy­bei spren­di­mą aps­kun­dus, 2015 me­tais to pa­ties teis­mo Di­džio­ji ko­le­gi­ja pa­kei­tė spren­di­mą ir pa­skel­bė, kad Lie­tu­va tu­rė­jo tei­sę nu­baus­ti ūki­nin­kus areš­tu.