B.Komorowskis: Lenkija ir Lietuva turi toliau stiprinti gynybą
Ste­bint Ru­si­jos re­mia­mą ag­re­si­ją Ukrai­no­je, Lie­tu­va, Len­ki­ja bei ki­tos re­gio­no ša­lys tu­ri to­liau stip­rin­ti gy­ny­bos pa­jė­gu­mus, taip pat di­din­ti NA­TO in­teg­ra­ci­ją Eu­ro­pos ry­tuo­se, sa­ko bu­vęs Len­ki­jos Pre­zi­den­tas Bro­nis­la­was Ko­mo­rows­kis.

Lie­tu­vo­je vie­šin­tis bu­vęs Len­ki­jos va­do­vas BNS sa­kė, jog „Ru­si­jos ag­re­si­ja Ukrai­no­je, be jo­kios abe­jo­nės, yra įspė­ja­ma­sis sig­na­las vi­siems Ru­si­jos kai­my­nams“, į ku­rį rea­guo­jant ša­lys pir­miau­sia tu­rė­tų rem­ti Ukrai­nos ne­prik­lau­so­my­bę.

„Mes tai da­ro­me – ir lie­tu­viai, ir len­kai. O iš ki­tos pu­sės šis sig­na­las tu­ri reikš­ti dė­me­sį sa­vo pa­čių sau­gu­mui, sa­vo gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mams ir NA­TO in­teg­ra­ci­jos stip­ri­ni­mui, kas taip pat jau yra vyk­do­ma“, – BNS sa­kė B.Ko­mo­rovs­kis.

Pre­zi­den­tas pri­mi­nė, jog jo ini­cia­ty­va ki­tą­met Len­ki­jo­je vyks NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas, ku­ris tu­rė­tų bū­ti „ge­ra pro­ga sinch­ro­ni­zuo­ti lū­kes­čius“ dėl Len­ki­jos, Bal­ti­jos ša­lių, Bul­ga­ri­jos ir Ru­mu­ni­jos sau­gu­mo po­li­ti­kos sie­kiant su­stip­rin­ti NA­TO „ry­ti­nę sie­ną“ bei Al­jan­so pa­jė­gų da­ly­va­vi­mą šio­se vals­ty­bė­se.

„Ta­čiau be to tu­ri­me pri­si­min­ti, kad vi­sų pir­ma pa­tys tu­ri­me kur­ti sa­vo gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus. Len­ki­ja jau ei­lę me­tų, nuo tų lai­kų kai bu­vau gy­ny­bos mi­nis­tru, iš­lei­džia 2 pro­cen­tus BVP sa­vo gy­ny­bai, ir ra­gi­na­me vi­sas ki­tas ša­lis šį fi­nan­sa­vi­mą pa­di­din­ti“, – kal­bė­jo ka­den­ci­ją bai­gęs Len­ki­jos va­do­vas.

Bu­vęs Len­ki­jos va­do­vas an­tra­die­nį vie­šė­jo sa­vo tė­vų gim­ti­nė­je Ro­kiš­ky­je, kur jam bu­vo su­teik­tas Ro­kiš­kio gar­bės pi­lie­čio var­das.

Tre­čia­die­nį B.Ko­mo­rows­kis ap­ta­rė po­li­ti­nes ak­tua­li­jas su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, su­si­ti­ko su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi.

Kaip pra­ne­šė Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba, su­si­ti­ki­mo me­tu prem­je­ras pa­svei­ki­no B.Ko­mo­rovs­kį ta­pus Ro­kiš­kio gar­bės pi­lie­čiu, pa­dė­ko­jo už nuo­pel­nus Lie­tu­vai ir dvi­ša­liams san­ty­kiams, ap­ta­rė stra­te­giš­kai svar­bių pro­jek­tų – elek­tros jung­ties „Lit­Pol Link“, du­jų jung­ties „GIPL“ – įgy­ven­di­ni­mo klau­si­mus, taip pat Len­ki­jos įsi­trau­ki­mą į pro­jek­tą „Rail Bal­ti­ca“.

B.Ko­mo­rows­kis pra­lai­mė­jo šie­met vy­ku­sius pre­zi­den­to rin­ki­mus opo­zi­ci­jos kan­di­da­tui Andr­ze­jui Du­dai.