B. Ivanovas: „Seimas buvo prastas“
Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to do­cen­to Ber­na­ro Iva­no­vo nuo­mo­ne, ka­den­ci­ją bai­gian­tį Sei­mą gar­si­no skan­da­lai ir ko­rup­ci­nės is­to­ri­jos. To­dėl ge­riau­sias Sei­mo dar­bas – kad jis pa­ga­liau bai­gė dar­bą.

Pa­sak B. Iva­no­vo, vie­šo­jo in­te­re­so pra­sme Sei­mas bu­vo pra­stas. „Pir­miau­sia jis dir­bo eli­tui. Ir tai la­bai keis­ta, nes jo val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­grin­dą su­da­rė so­cial­de­mo­kra­tai. Po­li­ti­ką, ku­rią vyk­dė A. But­ke­vi­čius ir jo dau­gu­ma, bu­vo ne­oli­be­ra­li, orien­tuo­ta į stam­bų­jį ka­pi­ta­lą, į mo­no­po­li­jas. Dar­bo ko­dek­sas tą vi­są pro­ce­są vai­ni­ka­vo – ta­po vyš­nia ant tor­to“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė po­li­to­lo­gas.

Jo žo­džiais, ge­ras Sei­mo dar­bas, kad jis bai­gė dar­bą ir ne­pri­da­rys dau­giau ei­bių. „Kai ins­ti­tu­tas ne­dir­ba tam, kam tu­rė­tų – vi­suo­me­nei, su­nku jo veik­lą ko­men­tuo­ti po­zi­ty­viai. Iš es­mės bu­vo sten­gia­ma­si pa­pras­tą žmo­gų dar la­biau eng­ti, nu­sa­vin­ti jo lė­šas. Dra­ma­tiš­kai pa­gal at­ly­gi­ni­mus at­si­lie­ka­me nuo lat­vių ir es­tų, nors pa­gal vi­sus eko­no­mi­kos ro­dik­lius tu­rė­tu­me lenk­ti. Tai ir­gi ženk­las, kad di­džio­ji da­lis lė­šų, ku­rios tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mos dar­bo žmo­gui, nu­sė­da stam­bių ka­pi­ta­lis­tų ki­še­nė­se“, – tei­gė eks­per­tas.

Jo tei­gi­mu, šis Sei­mas „la­bai ge­rai įpras­mi­no to­ta­lios ko­rup­ci­jos idė­ją , apie ku­rią kal­bė­jo ir pre­zi­den­tė“. Tai nu­tin­ka, kai val­džia, ku­ri iš­ren­ka­ma tar­nau­ti, pa­pras­čiau­siai sa­vo pa­slau­gas par­duo­da įvai­riau­siais bū­dais – per pre­ky­bą įta­ka, per mo­kes­čių po­li­ti­ką, lan­das įsta­ty­muo­se. „Bė­ga iš Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jos, ma­žė­ja eks­por­tas. Na, hau­bi­cų nu­si­pir­ko­me. Bet tu­ri­me ir auk­si­nių šaukš­tų, ir ki­tų sma­gių da­ly­kų“, – pa­ste­bė­jo B. Iva­no­vas.

Ta­čiau po­li­to­lo­gas ma­no, kad ne­rei­kia tu­rė­ti iliu­zi­jų ir dėl nau­jo­jo Sei­mo. „Kaip sa­kė He­ro­do­tas, po mū­sų at­ei­nan­tys bus dar blo­ges­ni ir pik­tes­ni ne­gu mes“, – pa­ci­ta­vo jis. Eks­per­tas bai­mi­no­si, kad Į Sei­mą iš­rink­ti ne­par­ti­niai po­li­ti­kai „ak­lai vyk­dys sa­vo ved­lio va­lią, bal­suos taip, kaip jis pa­sa­kys“. „Bus tar­si ko­mu­na. Iš R. Kar­baus­kio kal­bų, kad vi­sos ga­lios bus Sei­mo ran­ko­se, ga­li­ma su­pras­ti, kad Sei­mas pri­mins so­vie­ti­nės ta­ry­bos veik­lą. O kur dar dek­la­ruo­ja­mas įvai­rių sri­čių su­vals­ty­bi­ni­mas. Ga­liau­siai at­sig­rę­ši­me į tuos lai­kus, iš ku­rių iki ga­lo taip ir ne­išė­jo­me“, – tei­gė po­li­to­lo­gas.