B. Burauskaitė: Lietuva laukia grįžtančių tremtinių
Lie­tu­vo­je mi­nint Ge­du­lo ir vil­ties die­ną, Ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro di­rek­to­rė sa­ko, kad Lie­tu­va lau­kia grįž­tan­čių trem­ti­nių, jų vai­kų ir vai­kai­čių, ta­čiau su­si­ras­ti dar­bą ir in­teg­ruo­tis, ne­mo­kant kal­bos, jiems yra su­dė­tin­ga.

"Tie, ku­rie ti­krai no­ri at­vyk­ti į Lie­tu­vą ir de­da pa­stan­gas, tu­ri su­si­rin­kę do­ku­men­tus, tai daž­niau­siai yra tre­čio­ji kar­ta, tą ga­li­my­bę tu­ri, bet yra ki­tos są­ly­gos, ku­rios jiems truk­do - įsi­dar­bin­ti ne­mo­kant lie­tu­vių kal­bos, yra be­veik ne­įma­no­ma, o žmo­nės, bai­gę aukš­tuo­sius moks­lus ne Lie­tu­vo­je, tu­ri prob­le­mą, kad jų dip­lo­mai bū­tų pri­pa­žin­ti. Bet tie vai­kai, ku­rie mo­ko­si lie­tu­vių na­muo­se ir ku­rių gal jau pa­var­dės vi­sai ne­skam­ba lie­tu­viš­kai, - jie tai ti­krai tu­ri ge­ras są­ly­gas įsit­vir­tin­ti Lie­tu­vo­je, nes jie iš­moks­ta lie­tu­vių kal­bą ir in­teg­ruo­ja­si", - LRT ra­di­jui sa­kė Te­re­sė Bi­ru­tė Bu­raus­kai­tė.

1941 me­tų bir­že­lio 14-18 die­no­mis iš Lie­tu­vos į So­vie­tų Są­jun­gą bu­vo iš­vež­ta apie 18 tūkst. žmo­nių. Dau­giau­sia jų iš­vež­ta į Al­ta­jaus kraš­tą, ki­ti - į Ko­mi­jos, Toms­ko, No­vo­si­birs­ko sri­tį, Ka­zachs­ta­ną ir Kras­no­jars­ko kraš­tą. Po me­tų be­veik pu­sė lie­tu­vių iš Al­ta­jaus kraš­to bu­vo iš­vež­ti į Ja­ku­ti­jos šiau­rę prie Lap­te­vų jū­ros.