B. Bradauskas turėtų vadovauti Ekonomikos, o R. Žemaitaitis - Biudžeto komitetui
Prem­je­ro ir opo­zi­ci­jos ra­gi­na­mas pa­lik­ti Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) pir­mi­nin­ko pos­tą so­cial­de­mo­kra­tas Bro­niaus Bra­daus­kas trau­kia­si ir va­do­vaus Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui, ku­rio pir­mi­nin­ko pos­tas da­bar pri­klau­so „tvar­kie­čiams“. Pos­tų kai­ta bus ap­tar­ta So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos po­sė­dy­je ket­vir­ta­die­nį.  

BNS ži­nio­mis, B.Bra­daus­kas pos­tų mai­nus su „tvar­kie­čiais“ yra ap­ta­ręs su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi, ku­ris su tuo su­tin­ka“.

Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis BNS tei­gė, kad „kal­bos yra pa­kan­ka­mai rim­tos“. Jis taip pat pra­ne­šė, kad pos­tų ro­ki­ruo­tė ap­tar­ta su „tvar­kie­čių“ ly­de­riu Ro­lan­du Pa­ksu.

„Jis sa­kė ne­ma­tąs prob­le­mos“, - BNS tei­gė R.Že­mai­tai­tis.

Pa­sak par­la­men­ta­ro, pos­tų mai­nus jis su B.Bra­daus­ku ap­ta­rė tre­čia­die­nį. „Jis klau­sė, ar ne­bū­čiau prieš. At­sa­kiau, kad ne­ma­tau prob­le­mos, jei­gu koa­li­ci­ja su­ta­ria“.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas BNS pa­tvir­ti­no, kad B.Bra­daus­kas su­tin­ka ei­ti į Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą. Pa­sak jo, „su­si­kei­ti­mas įma­no­mas ir rea­lus“.

„Jei­gu abi pu­sės („tvar­kie­čiai“ ir so­cial­de­mo­kra­tai - BNS) su­tin­ka keis­tis, tai nė­ra prob­le­mų, lie­ka Sei­mo pir­mi­nin­kės spren­di­mas,“ - BNS tei­gė A.Sy­sas.

„Tvar­kie­čių“ frak­ci­jos se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis BNS jau an­tra­die­nį tei­gė, kad B.Bra­daus­kas ga­lė­tų va­do­vau­ti Eko­no­mi­kos, o R.Že­mai­tai­tis - Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui.

„Dar­bie­čių“ frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys BNS sa­kė, kad so­cial­de­mo­kra­tams ir „tvar­kie­čiams“ pri­klau­san­čių pos­tų kai­ta su koa­li­ci­jos par­tne­riais „dar­bie­čiais“ ne­de­rin­ta.

B.Bra­daus­kas ra­gi­na­mas at­sis­ta­ty­din­ti iš BFK pir­mi­nin­ko pos­to, nes jo sū­nus lai­mė­jo kon­kur­są į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos va­do­vus. Tai jį ra­gi­no da­ry­ti A.But­ke­vi­čius ir Sei­mo opo­zi­ci­ja.

49-erių eko­no­mis­tas Dai­no­ras Bra­daus­kas VMI vir­ši­nin­ko par­ei­gas pra­dės ei­ti, kai fi­nan­sų mi­nis­tras pa­si­ra­šys įsa­ky­mą dėl jo pa­sky­ri­mo.

B.Bra­daus­kas į Sei­mą ren­ka­mas nuo 2000-ųjų.