B. Bradauskas trauktis neketina
Val­dan­čių­jų So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ja an­tra­die­nį ne­priė­mė spren­di­mo dėl Bro­niaus Bra­daus­ko at­sta­ty­di­ni­mo iš Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) pir­mi­nin­ko pos­to, jo sū­nui lai­mė­jus kon­kur­są į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos va­do­vus. Pats po­li­ti­kas kar­to­ja ne­ke­ti­nan­tis trauk­tis, o frak­ci­jos va­do­vė Ire­na Šiau­lie­nė sa­ko, kad B.Bra­daus­kas gal­būt va­do­vaus ki­tam ko­mi­te­tui.

„Ga­li bū­ti ir toks va­rian­tas“, - an­tra­die­nį Sei­me sa­kė I.Šiau­lie­nė, žur­na­lis­tų pa­klaus­ta, ar ga­li bū­ti pa­siū­ly­ta B.Bra­daus­kui va­do­vau­ti ki­tam par­la­men­ti­niam ko­mi­te­tui.

I.Šiau­lie­nė tei­gė, kad tai ti­kriau­siai ne­bus Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, ku­riam B.Bra­daus­kas jau yra va­do­va­vęs.

„Y­ra ir ki­ti va­rian­tai“, - tei­gė ji, pa­brėž­da­ma, kad B.Bra­daus­ko pa­si­trau­ki­mas iš BFK pir­mi­nin­kų bū­tų kaip nuo­bau­da.

„Nė­ra už ką baus­ti žmo­gaus“, - tei­gė I.Šiau­lie­nė, pri­mi­nu­si, kad B.Bra­daus­kas ke­lias ka­den­ci­jas į Sei­mą yra iš­ren­ka­mas vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­kar­to­jo, kad B.Bra­daus­kas tu­rė­tų trauk­tis, „kad ne­kil­tų spe­ku­lia­ci­jų“.

„Tei­siš­kai jis ga­lė­tų bū­ti ši­to­se par­ei­go­se, bet aš ma­nau, yra tam ti­kra po­li­ti­nė eti­ka, kul­tū­ra ir kad ne­kil­tų įvai­riau­sių spe­ku­lia­ci­jų, bū­tų so­li­du ir gra­žu, kad jis aiš­kiai pa­da­ry­tų par­eiš­ki­mą, kai jo sū­nus bus pa­tvir­tin­tas“, - po so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos po­sė­džio sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, frak­ci­jos po­sė­dy­je ne­bu­vo tar­ta­si, ko­kiam ki­tam ko­mi­te­tui ga­lė­tų va­do­vau­ti B.Bra­daus­kas.

I.Šiau­lie­nės tei­gi­mu, an­tra­die­nį vy­ko frak­ci­jos na­rių pa­si­ta­ri­mas dėl B.Bra­daus­ko ga­li­my­bės to­liau ei­ti BFK ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko par­ei­gas, o spren­di­mas ga­lė­tų bū­ti pri­im­tas ket­vir­ta­die­nį. Pa­sak jos, po­sė­dy­je iš­ryš­kė­jo dvi po­zi­ci­jos dėl B.Bra­daus­ko.

„Bu­vo iš­reikš­tos dvi po­zi­ci­jos - ir pa­lai­kan­ti, ir tai, kad B.Bra­daus­kas pats tu­ri pri­im­ti spren­di­mą. Ga­lu­ti­nio spren­di­mo nė­ra. Bet jis bus tin­ka­mas. Ir so­cial­de­mo­kra­tai pui­kiai su­vo­kia ir pri­va­čių, ir vie­šų­jų in­te­re­sų de­ri­ni­mą ir į tai žiū­ri taip pat at­sa­kin­gai“, - tei­gė I.Šiau­lie­nė.

Pa­sak jos, frak­ci­jo­je bū­ta siū­ly­mų dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos kreip­tis į par­la­men­ti­nę Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją.

B.Bra­daus­kas žur­na­lis­tams Sei­me an­tra­die­nį sa­kė, jog dėl li­ki­mo pos­te spręs, kai jo sū­nus pra­dės ei­ti par­ei­gas, o spren­di­mų „ga­li bū­ti įvai­rūs va­rian­tai“.

„Nė­ra jo­kio spren­di­mo pri­im­ta, ka­dan­gi sū­nus ma­no dar ne­pas­kir­tas. Jau gir­džiu, kad sū­nus dir­bo KGB nuo 1965 me­tų, kai tik gi­mė, ir pra­dė­jo dirb­ti KGB, ma­tot, ko­kių dar iš­trauks teo­ri­jų, ir aš ne­ga­ran­tuo­tas, ar bus sū­nus pa­skir­tas, nes kaž­kam la­bai ne­nau­din­ga, kad sū­nus lai­mė­jo kon­kur­są, kad su še­šė­liu pra­dė­jo ko­vot, kai lai­ki­nai dir­bo. Apie pu­sę mi­li­jar­do iš še­šė­lio ga­vo biu­dže­tas pa­pil­do­mai lė­šų, čia ne ma­no pos­tas, čia kur kas gi­les­ni da­ly­kai“, - kal­bė­jo B.Bra­daus­kas.

Jis taip pat tvir­ti­no frak­ci­joj tu­rin­tis „la­bai di­de­lį pa­lai­ky­mą“.

„Kai bus pa­skir­tas, ta­da ir sprę­sim, frak­ci­joj pa­lai­ky­mą ga­vau la­bai di­de­lį, o ga­lu­ti­nio spren­di­mo ne­priė­mėm, gal­būt ga­li­mi įvai­rūs va­rian­tai. Aš to pos­to ne­si­lai­kau įsi­kan­dęs, svar­bu, kad dar­bai, ku­rie pra­dė­ti, bū­tų už­baig­ti“, - sa­kė so­cial­de­mo­kra­tas.

A.But­ke­vi­čius anks­čiau yra sa­kęs, jog ti­ki­si, kad su B.Bra­daus­ku su­tars dėl pa­si­trau­ki­mo iš ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko par­ei­gų. Jis tei­gė ne­ži­nan­tis, ar for­ma­liai B.Bra­daus­ko at­ve­ju ky­la in­te­re­sų konf­lik­tas, ta­čiau ti­ki­no, jog rei­kia grei­čiau iš­spręs­ti klau­si­mą, kad nau­ja­sis VMI va­do­vas - Dai­no­ras Bra­daus­kas - ga­lė­tų dirb­ti be pa­pil­do­mų su­nku­mų.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius yra pa­pra­šęs B.Bra­daus­ką at­šauk­ti iš ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­to, nes jis ne­iš­ven­gia­mai pa­tirs in­te­re­sų konf­lik­tą, nes ko­mi­te­tas pri­žiū­ri VMI veik­lą.

49-erių eko­no­mis­tas D.Bra­daus­kas VMI vir­ši­nin­ko par­ei­gas pra­dės ei­ti, kai fi­nan­sų mi­nis­tras pa­si­ra­šys įsa­ky­mą dėl jo pa­sky­ri­mo.