B. Bradauskas sutinka tapti BFK vadovo pavaduotoju
Dar­bo par­ti­jai ne­su­ti­kus so­cial­de­mo­kra­tams per­leis­ti Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pos­to, val­dan­tie­ji no­rė­tų, kad Bro­nius Bra­daus­kas lik­tų Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te (BFK) ir bū­tų pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas. Da­bar pa­va­duo­to­ju dir­ban­tis „dar­bie­tis“ Pe­tras Nar­ke­vi­čius tap­tų ko­mi­te­to va­do­vu.

Tai BNS pa­tvir­ti­no B.Bra­daus­kas ir P.Nar­ke­vi­čius. Ta­čiau ga­lu­ti­nį spren­di­mą pri­ims ko­mi­te­tas ir Sei­mas.

„Su­si­ta­rėm, kad aš lie­ku ko­mi­te­te, tik su­si­kei­čiam par­ei­gom su Nar­ke­vi­čiu­mi“, - ket­vir­ta­die­nį BNS pra­ne­šė B.Bra­daus­kas.

„La­bai rim­tai mąs­tau šiuo klau­si­mu ir ne­at­me­tu ga­li­my­bės“, - BNS tei­gė P.Nar­ke­vi­čius.

Anks­čiau B.Bra­daus­kas bu­vo su­ti­kęs tap­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to va­do­vu, ku­rio da­bar­ti­nis pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis bū­tų pe­rė­męs va­do­va­vi­mą BFK, ta­čiau po to­kios ro­ki­ruo­tės bū­tų rei­ka­lin­ga dau­giau po­ky­čių abe­juo­se ko­mi­te­tuo­se.

B.Bra­daus­ką at­sis­ta­ty­din­ti iš BFK pir­mi­nin­ko pos­to pri­ver­tė jo sū­naus Dai­no­ro Bra­daus­ko par­ei­gos - pir­ma­die­nį jis pra­dė­jo va­do­vau­ti Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jai.