B. Bradauskas nori revizuoti Seimo sprendimus
Par­la­men­ta­ras Bro­nius Bra­daus­kas vi­lia­si, kad Sei­mas pa­lai­mins jo pa­teik­tas įsta­ty­mo pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias, jog pri­imant re­zo­liu­ci­jas bal­sa­vi­me tu­rė­tų da­ly­vau­ti dau­gu­ma par­la­men­ta­rų. Esą įtei­si­nus to­kį siū­ly­mą, bū­tų at­ver­tas ke­lias per­žiū­rė­ti anks­čiau pri­im­tas re­zo­liu­ci­jas. Opo­zi­ci­ja tvir­ti­na, kad to­kie B. Bra­daus­ko no­rai pra­si­len­kia su svei­ku pro­tu.

B. Bra­daus­kas ti­ki­si, kad jau pa­va­sa­rį jo įre­gis­truo­tos pa­tai­sos at­si­durs Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kė­je. So­cial­de­mo­kra­tas ne­slė­pė, kad teik­ti to­kį pa­siū­ly­mą jį pa­ska­ti­no ir prieš de­šimt­me­tį Sei­me pri­im­ta re­zo­liu­ci­ja, ra­gi­nan­ti Tur­ki­ją pri­pa­žin­ti ar­mė­nų tau­tos ge­no­ci­dą. Esą do­ku­men­tas, už ku­rį bal­sa­vo tik kiek dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis par­la­men­ta­rų – šaukš­tas de­gu­to dvi­ša­liuo­se Lie­tu­vos ir Tur­ki­jos san­ty­kiuo­se. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai to­kiems siū­ly­mams ne­pri­ta­ria.

Re­zo­liu­ci­jos bū­tų pa­ti­krin­tos nau­jo­je šviesoje

Pa­sak B. Bra­daus­ko, mi­nė­tą re­zo­liu­ci­ją pri­ėmė apie 40 Sei­mo na­rių. „Ma­no pa­teik­ta pa­tai­sa nu­ma­to, kad re­zo­liu­ci­jos, ypa­tin­gai su­si­ju­sios su ki­to­mis vals­ty­bė­mis, bū­tų pri­ima­mos kaip įsta­ty­mai – kva­li­fi­kuo­ta bal­sų dau­gu­ma, po­sė­džių sa­lė­je bū­tų ne­ma­žiau kaip 71 Sei­mo na­rys“, - aiš­ki­no jis. Anot B. Bra­daus­ko, da­bar re­zo­liu­ci­jos „aš­triais“ klau­si­mais ne­re­tai pri­ima­mos va­ka­ri­niuo­se Sei­mo po­sė­džiuo­se, kai ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė ge­ro­kai iš­tuš­tė­ja.

Jo nuo­mo­ne, pri­ėmus to­kią pa­tai­są, bū­tų ga­li­ma per­žiū­rė­ti ir anks­tes­nius Sei­mo spren­di­mus dėl re­zo­liu­ci­jų. „Sei­mo gru­pės, ku­rios bend­rau­ja su ki­to­mis vals­ty­bė­mis, ga­lė­tų kel­ti klau­si­mą, gal­būt pa­si­ti­krin­ti, bū­tų pri­tar­ta ar ne anks­tes­nėms re­zo­liu­ci­joms nau­jo­je įsta­ty­mo švie­so­je. Jei­gu ne­pri­tar­ta, tos re­zo­liu­ci­jos kaip ir ne­be­ga­lio­tų. Ma­nau, toks da­ly­kas bū­tų pri­im­ti­nas“, - įsi­ti­ki­nęs so­cial­de­mo­kra­tas.

Rakš­tis san­ty­kiuo­se su Turkija

Sei­mo ry­šių su Tur­ki­ja gru­pei va­do­vau­jan­čiam B. Bra­daus­kui rū­pi per­žiū­rė­ti ir at­šauk­ti 2005 me­tų pa­bai­go­je Sei­mo pri­im­tą re­zo­liu­ci­ją, ku­ria Tur­ki­ja ra­gi­na­ma pri­pa­žin­ti 1915 me­tais vyk­džiu­si ar­mė­nų tau­tos ge­no­ci­dą. Pri­im­ta re­zo­liu­ci­ja su­kė­lė ti­krą aud­rą dvi­ša­liuo­se san­ty­kiuo­se su Tur­ki­ja. Į Tur­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją tuo­met iš­kvies­tas Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius An­ka­ro­je Vy­tau­tas Nau­du­žas bu­vo įspė­tas, kad do­ku­men­tas pa­blo­gins dvi­ša­lius Lie­tu­vos ir Tur­ki­jos san­ty­kius. Ma­no­ma, kad dėl to Tur­ki­ja il­gai ne­at­šau­kė vi­zų re­ži­mo su Lie­tu­va.

„Tur­ki­ja krei­pia di­de­lį dė­me­sį į Lie­tu­vą, jie no­ri bend­rau­ti. Daug lie­tu­vių Tur­ki­jo­je yra nu­si­pir­kę ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, la­bai daug mū­siš­kių va­žiuo­ja ten poil­siau­ti. O ta re­zo­liu­ci­ja yra kaip rakš­tis. Tur­kai ją vi­są lai­ką mums pri­me­na“, - tvir­ti­no B. Bra­daus­kas.

Pa­sak jo, Lie­tu­vai ne­rei­kė­tų kiš­tis į Tur­ki­jos ir Ar­mė­ni­jos ar ki­tų ša­lių tarp­vals­ty­bi­nius rei­ka­lus. Po­li­ti­kas pa­žy­mė­jo, kad Tur­ki­ja yra mū­sų są­jun­gi­nin­kė NA­TO.

Nu­ma­no, kur šuo pakastas

Opo­zi­ci­nės Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis ne­ma­no, kad rei­kia keis­ti įsta­ty­mą, nu­ma­tant, jog už re­zo­liu­ci­jas tu­ri bal­suo­ti dau­gu­ma par­la­men­ta­rų. Esą re­zo­liu­ci­jų ne­ga­li­ma pri­ly­gin­ti įsta­ty­mams, nes jos tik at­spin­di Sei­mo po­zi­ci­ją vie­nu ar ki­tu klau­si­mu. Jis ma­no, kad B. Bra­daus­ko ini­cia­ty­va su­si­ju­si ir su pa­sku­ti­nė­mis Sei­me pri­im­to­mis re­zo­liu­ci­jo­mis. „Pas­ku­ti­nės re­zo­liu­ci­jos dėl įvy­kių Ukrai­no­je, ver­ti­nant Ru­si­jos ag­re­si­ją, ma­tyt, pa­są­mo­nės gel­mė­se B. Bra­daus­kui ne­bu­vo pa­čios ma­lo­niau­sios ir ti­kriau­siai čia šuo pa­kas­tas“, - svars­tė E. Ma­siu­lis.

B. Bra­daus­ko pa­sta­bas, esą su svar­biais tarp­tau­ti­niais klau­si­mais su­si­ju­sios re­zo­liu­ci­jos ne­re­tai pri­ima­mos va­ka­ri­nių Sei­mo po­sė­džių me­tu, kai ne­be­lie­ka daug par­la­men­ta­rų, E. Ma­siu­lis at­rė­mė pri­min­da­mas, kad Sei­mo na­riai pri­va­lo da­ly­vau­ti tiek ry­ti­niuo­se, tiek va­ka­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se.

E. Ma­siu­liui nuo­sta­bą su­kė­lė ir B. Bra­daus­ko no­ras re­vi­zuo­ti kai ku­rias anks­čiau Sei­me pri­im­tas re­zo­liu­ci­jas. Esą to­kie siū­ly­mai pra­si­len­kia su tei­si­nės vals­ty­bės pri­nci­pais. „Pui­kiai ži­no­me, kad Lie­tu­vos tei­si­nė­je sis­te­mo­je, įsta­ty­mai, ko­kie jie be­bū­tų, ne­ga­li ga­lio­ti at­ga­li­ne da­ta, nes gy­ve­ni­mas tap­tų ne­beį­ma­no­mas. Jei­gu pa­kei­tus įsta­ty­mus, pra­dė­tu­mė­me nai­kin­ti anks­tes­nius spren­di­mus, pa­pul­tu­mė­me į di­de­lį chao­są. To­dėl to­kio B. Bra­daus­ko mąs­ty­mo ne­lai­kau rim­tu“, - tvir­ti­no jis.