B. Bradauskas iš Turkijos ištrūko perversmo naktį
Tur­tin­giau­sias Sei­mo na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas sa­ko esąs lai­mės kū­di­kis. Ne­to­li Ala­ni­jos, Mah­mut­la­re, poil­sia­vęs par­la­men­ta­ras džiau­gia­si į Lie­tu­vą spė­jęs grįž­ti prieš pat šeš­ta­die­nio nak­tį Tur­ki­jo­je mė­gin­tą įvyk­dy­ti per­vers­mą.

„Lai­ku pa­bė­gau“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė B. Bra­daus­kas. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to Tur­ki­jo­je, ne­to­li Ala­ni­jos, tu­rin­ti Sei­mo na­rio šei­ma il­sė­tis prie Vi­dur­že­mio jū­ros skren­da ke­lis kar­tus per me­tus. B. Bra­daus­kas pa­sa­ko­jo, kad iš An­ta­li­jos į Vil­nių jie su žmo­na iš­skri­do per­vers­mo nak­tį, pu­sę tri­jų.

„Šeš­tą ry­to jau bu­vo­me Vil­niu­je ir su­ži­no­jau, kas nu­ti­ko. Vis­kas at­ro­dė ti­krai ne­kaip. Bi­jo­jau, kad tik ne­pra­si­dė­tų pi­lie­ti­nis ka­ras“, – sa­kė Sei­mo na­rys. Pa­sak jo, pa­pras­tai dra­ma­tiš­ki įvy­kiai vyks­ta ir jų pa­sek­mės jun­ta­mos di­džiuo­siuo­se Tur­ki­jos mies­tuo­se, o ma­žes­niuo­se ku­ror­ti­niuo­se mies­te­liuo­se ne­ra­mu­mų be­veik ne­bū­na. „Ta­čiau per­nai rug­sė­jį vy­ko kur­dų ak­ci­jos. Ma­ty­tu­mė­te, ko­kie jie bal­sin­gi! Gal de­šimt kar­tų po mies­te­lį su­ko ra­tus muš­da­mi būg­nus!“, – pa­sa­ko­jo B. Bra­daus­kas. Jo tei­gi­mu, Mah­mut­la­re gy­ve­na vi­sa lie­tu­vių ko­lo­ni­ja. „Per šven­tes su­si­ren­ka apie 100 ten gy­ve­nan­čių lie­tu­vių, gie­da­me vals­ty­bės him­ną“, – tei­gė po­li­ti­kas. B. Bra­daus­kas sa­kė šią va­sa­rą poil­sio į Tur­ki­ją dau­giau ne­skri­siąs. „Žmo­na dar ke­ti­no, bet po per­vers­mo iš­si­gan­do, to­dėl taip pat ne­ke­ti­na“, – sa­kė po­li­ti­kas, į Tur­ki­ją pa­pras­tai vyks­tan­tis du kar­tus per me­tus.

B. Bra­daus­kas džiau­gė­si ne pir­mą kar­tą iš­ven­gęs pa­vo­jin­gos si­tua­ci­jos. Jis pri­si­mi­nė, kaip prieš 12 me­tų jiems su su­tuok­ti­ne per plau­ką pa­vy­ko iš­veng­ti cu­na­mio Mal­dy­vuo­se. „At­vy­ko­me pu­se par­os vė­liau“, – pa­sa­ko­jo Sei­mo na­rys. „Gal Tur­ki­jo­je nie­ko ir ne­bū­tų nu­ti­kę. Bet ga­lė­jo, pa­vyz­džiui, su­lai­ky­ti lėk­tu­vą, ga­lė­jo­me įstrig­ti“, – svars­tė B. Bra­daus­kas. Jo tei­gi­mu, si­tua­ci­ja Tur­ki­jos ku­ror­tuo­se nė­ra ge­ra – jun­ta­mas tu­ris­tų sty­gius, ne­vei­kia vieš­bu­čiai, žmo­nės ne­tu­ri dar­bo. „Ir ša­lia mū­sų na­mo už­si­da­rė du vieš­bu­čiai. Aiš­ku, man ge­rai, bent jau triukš­mo ma­žiau“, – pa­šmaikš­ta­vo Sei­mo na­rys. B. Bra­daus­kas – Sei­mo tarp­par­la­men­ti­nės gru­pės su Tur­ki­ja pir­mi­nin­kas.