Azijos turizmo kompanija domisi kelionių į Lietuvą perspektyvomis
Šian­dien Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius pri­ėmė vie­nos di­džiau­sių pa­sau­ly­je Ki­ni­jos tu­riz­mo kom­pa­ni­jos CTRIP Eu­ro­pos pa­da­li­nio va­do­vą Ro­ge­rį Qui. Kom­pa­ni­jos at­sto­vas lan­kė­si Lie­tu­vos mies­tuo­se ir do­mė­jo­si tu­riz­mo plė­tros į Lie­tu­vą ga­li­my­bė­mis.

„Ši ke­lio­nė pra­no­ko ma­no lū­kes­čius, – da­ly­da­ma­sis įspū­džiais apie ap­lan­ky­tas vie­tas sa­kė R. Qui. – Ma­nau, kad ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je tu­rė­si­me, ką pa­siū­ly­ti Ki­ni­jos tu­ris­tams“.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas pa­brė­žė, kad Lie­tu­vos tu­riz­mo sek­to­rius yra spar­čiai plė­to­ja­ma sri­tis ir tu­ri re­zer­vą aug­ti. „Siek­da­mi su­do­min­ti to­li­mes­nių ša­lių žmo­nes, ti­ki­mės su­stip­rin­ti eko­no­mi­nius, kul­tū­ri­nius, aka­de­mi­nius ry­šius“, – sa­kė prem­je­ras.

Lan­ky­da­ma­sis Ki­ni­jo­je Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas A. But­ke­vi­čius bu­vo su­si­ti­kęs su CTRIP va­do­vais ir pa­kvie­tė ties­ti tu­riz­mo marš­ru­tus į Lie­tu­vą.

Šios tarp­tau­ti­nės bend­ro­vės vieš­bu­čių re­zer­va­vi­mo tink­las api­ma maž­daug 1 mln. vieš­bu­čių.