Aviacijos bazėje Šiauliuose – vado pasikeitimo ceremonija
Tre­jus me­tus Avia­ci­jos ba­zei va­do­va­vu­sį pul­ki­nin­ką Vid­man­tą Rak­le­vi­čių pa­kei­tė pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ma­rius Ma­tu­lai­tis, iki šiol ėjęs Ka­ri­nių oro pa­jė­gų šta­bo vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo ope­ra­ci­joms par­ei­gas. 

Pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­jos me­tu nau­ja­jam Avia­ci­jos ba­zės va­dui plk. ltn. M. Ma­tu­lai­čiui bu­vo įteik­tas Avia­ci­jos ba­zės va­do sim­bo­lis – lėk­tu­vo štur­va­las.

Plk. V. Rak­le­vi­čius bu­vo ap­do­va­no­tas Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos me­da­liu „Už pa­si­žy­mė­ji­mą“, Lie­tu­vos Po­li­ci­jos Ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­si­žy­mė­ji­mo ženk­lu „Už nuo­pel­nus“ ir įteik­ta Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­do var­di­nė do­va­na. Avia­ci­jos ba­zės ko­lek­ty­vas ka­den­ci­ją bai­gian­čiam va­dui įtei­kė at­mi­ni­mo do­va­ną – su­ma­žin­tą da­li­nio vė­lia­vos ko­pi­ją. Plk. V. Rak­le­vi­čius nuo rugp­jū­čio 11 die­ną tar­ny­bą tęs ei­da­mas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Skry­džių Sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus par­ei­gas.

Ka­den­ci­ją bai­gęs va­das plk. V. Rak­le­vi­čius at­sis­vei­ki­ni­mo kal­bo­je pa­žy­mė­jo, kad jam bu­vo gar­bė tre­jus me­tus va­do­vau­ti to­kiam pro­fe­sio­na­liam, at­sa­kin­gam ir dar­niai dir­bu­siam ko­lek­ty­vui.

Ba­zės va­dų kei­ti­mo­si ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Ma­ri­jus Ve­lič­ka, Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das plk. Aud­ro­nis Na­vic­kas, Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, Šiau­lių įgu­los da­li­nių va­dai, Šiau­lių mies­to val­džios at­sto­vai, Šiau­lių aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Šiau­lių rink­ti­nės ir Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės va­do­vy­bė, Ita­li­jos ir Nor­ve­gi­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų kon­tin­gen­tų, vyk­dan­čių Oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se, va­dai, ki­ti sve­čiai.

.