Avariją sukėlusi NŽT vadovė išėjo atostogų
Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) di­rek­to­rė Dai­va Gi­nei­kai­tė, ku­ri, įta­ria­ma, šeš­ta­die­nį ne­blai­vi su­kė­lė ava­ri­ją, iš­ėjo ne­mo­ka­mų at­os­to­gų.

Kaip BNS sa­kė pir­ma­die­nio ry­tą su D.Gi­nei­kai­te su­si­ti­ku­si Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė, su­tar­ta, jog D.Gi­nei­kai­tė ne­dirbs, kol bus gau­ti krau­jo ty­ri­mo duo­me­nys.

„Ji pa­tvir­ti­no tą pa­tį: ji įsi­ti­ki­nu­si, kad bu­vo blai­vi – pū­tė li­go­ni­nė­je, krau­ją pri­da­vė, ants­pau­da­vo – jis ati­duo­tas teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zei. Mes su­ta­rė­me, kad ji iš­ei­na ne­mo­ka­mų at­os­to­gų, kol vis­kas pa­aiš­kės – ta­da spren­di­mas ga­lu­ti­nis bus pri­im­tas“, – BNS sa­kė mi­nis­trė.

Pa­sak jos, pa­sit­vir­ti­nus po­li­ci­jos in­for­ma­ci­jai, D.Gi­nei­kai­tė to­liau ne­be­ga­lės va­do­vau­ti NŽT.

„Ma­no nuo­mo­ne, toks žmo­gus ne­ga­li dirb­ti – ne­svar­bu, ar tai bu­vo dar­bo, ar ne­dar­bo me­tu. Vals­ty­bės tar­nau­to­jas, aukš­tas par­ei­gū­nas ne­ga­lė­tų užim­ti par­ei­gų“, – sa­kė ji.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, šeš­ta­die­nio po­pie­tę ne­blai­vi NŽT va­do­vė Kau­ne su­kė­lė ava­ri­ją. 34-erių D.Gi­nei­kai­tei nu­sta­ty­tas 1,66 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Eis­mo įvy­kio me­tu žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Va­do­vau­ti NŽT D.Gi­nei­kai­tė pra­dė­jo pra­ėju­sių me­tų gruo­džio vi­du­ry­je.

Pa­si­ti­ki pareigūnais

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas sa­ko, kad pa­si­ti­ki Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) di­rek­to­rei Dai­vai Gi­nei­kai­tei gir­tu­mą nu­sta­čiu­siais par­ei­gū­nais ir al­ko­tes­te­rio tiks­lu­mu.

„Aš vi­sa­da pa­si­ti­kiu po­li­ci­jos par­ei­gū­nais. Ir mes nau­do­ja­me apa­ra­tus, ku­rie yra lei­džia­mi ir ku­riems yra nu­sta­ty­ta tvar­ka ir at­lik­ta me­tro­lo­gi­nė pa­ti­kra“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pir­ma­die­nį sa­kė L.Per­na­vas, pa­klaus­tas, ar ne­ga­lė­jo D.Gi­nei­kai­tės pa­ti­kri­ni­mo al­ko­tes­te­riu duo­me­nys bū­ti su­klas­to­ti.

D.Gi­nei­kai­tė po ava­ri­jos ga­li­mam gir­tu­mui nu­sta­ty­ti at­li­ko ir krau­jo ty­ri­mą.

„Šiuo at­ve­ju mes tu­ri­me in­for­ma­ci­ją, kad vai­ruo­to­ja krei­pė­si į me­di­ci­nos įstai­gą, ta­čiau pa­pil­do­mų duo­me­nų – į ko­kią įstai­gą, kas nu­sta­ty­ta – šian­dien dar ne­tu­riu“, – aiš­ki­no ko­mi­sa­ras.

Jis sa­kė ne­ži­nan­tis, ar D.Gi­nei­kai­tė pa­si­ra­šė po al­ko­tes­te­rio par­ody­mais. „Aš dar me­džia­gos ne­ma­čiau“, – sa­kė L.Per­na­vas.