Automobilių nuoma vis dar lyg rakštis
Val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ įves­ta tvar­ka, drau­džian­ti au­to­mo­bi­lių nuo­mai nau­do­ti par­la­men­ti­nes lė­šas, vis dar ins­pi­ruo­ja maiš­tin­gų idė­jų. Nau­jau­sia ini­cia­ty­va – sei­mū­nams ma­ši­nų nuo­mai iš par­la­men­ti­nio „kap­šo“ at­sei­kė­ti li­mi­tuo­tą su­mą.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) va­lia iš par­la­men­ti­nėms reik­mėms skir­tų lė­šų nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lių Sei­mo na­riai ne­be­ga­li de­vy­nis mė­ne­sius. Pra­džio­je ki­lu­si ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­ga pa­ma­žu at­lė­go, bet re­for­ma­to­riš­kos nuo­tai­kos nie­kur ne­din­go.

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys Ser­ge­jus Jo­vai­ša įsi­ti­ki­nęs, kad ne­pa­si­tei­si­no drau­di­mas Sei­mo na­riams nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lius iš par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tų lė­šų. To­dėl jis pa­siū­lė ki­tą iš­ei­tį. Kon­ser­va­to­riaus nuo­mo­ne, sie­kiant, kad au­to­mo­bi­lis bū­tų nuo­mo­ja­mas dar­bui, o ne pra­ban­gai, pa­kan­ka nu­sta­ty­ti tam ski­ria­mų lė­šų li­mi­tą – iki pu­sės par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms gau­na­mos su­mos. Par­la­men­ti­nei veik­lai vyk­dy­ti Sei­mo na­riai kiek­vie­ną mė­ne­sį gau­na vie­no vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio (1 VMDU) dy­džio su­mą – da­bar 808,7 eu­ro.

Ti­ki­si pri­ta­ri­mo

Ka­dan­gi užd­rau­dus nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lius iš par­la­men­ti­nių lė­šų šių su­mos dy­dis ne­pa­ki­to, biu­dže­to iš­lai­dos, pa­sak S. Jo­vai­šos, ne­su­ma­žė­jo. „Nau­jo­ji tvar­ka ti­krai ne­pa­si­tei­si­no, at­as­kai­tos ro­do, kaip Sei­mo na­riai lei­džia tas lė­šas. Kur kas ge­riau bū­tų au­to­mo­bi­lių nuo­mai nu­sta­ty­ti ko­kią nors li­mi­tuo­tą su­mą, nei gud­rau­ti, pri­si­den­gi­nė­ti ir vis tiek da­ry­ti tą pa­tį“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė kon­ser­va­to­rius. Nuo­mai lei­dus nau­do­ti iki pu­sės su­mos, pra­ban­gaus au­to­mo­bi­lio, po­li­ti­ko žo­džiais, ne­iš­si­nuo­mo­si, tik „nor­ma­lią vi­du­ti­nės kla­sės ma­ši­ną“. „Pas rin­kė­jus tro­lei­bu­su juk ne­nu­va­žiuo­si“, – pri­dū­rė Sei­mo na­rys. Jis vy­lė­si, kad toks pa­siū­ly­mas ko­le­goms bus pri­im­ti­nas. „Ži­no­ma, jei vai­din­si­me ge­ru­čius ir vis­ko at­si­sa­ky­si­me, ga­li bū­ti ir ki­taip. Bet kam tie vai­di­ni­mai?“ – sa­kė kon­ser­va­to­rius.

Vie­šai skel­bia­mos Sei­mo na­rių par­la­men­ti­nių lė­šų nau­do­ji­mo at­as­kai­tos ro­do, kad liū­to da­lį dau­gu­ma par­la­men­ta­rų ski­ria trans­por­to prie­mo­nių eksp­loa­ta­ci­jai, tech­ni­nei prie­žiū­rai ir re­mon­tui.

At­gal negrįš

Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė abe­jo­jo, ar to­kiam pa­siū­ly­mui bus pri­tar­ta. „Ti­krai ne­ma­nau, kad da­bar­ti­nė tvar­ka yra blo­ga. Sei­mo na­riai prie jos jau pri­pra­to. Iš­ko­vo­jo­me, kad tie pi­ni­gė­liai bū­tų lei­džia­mi bent jau ne Sei­mo na­rio pra­ban­gai ar pa­to­gu­mui, o ki­toms reik­mėms. Kur kas pra­smin­giau žmo­nėms pa­do­va­no­ti kny­gą ar vals­ty­bės vė­lia­vą“, – tei­gė R. Baš­kie­nė.

Ji ne­su­ti­ko, kad esant da­bar­ti­nei tvar­kai par­la­men­ta­rams su­nku pa­siek­ti rin­kė­jus. „Ga­li­ma nau­do­tis ir Sei­mo trans­por­tu. Be to, iš par­la­men­ti­nių lė­šų ga­li­ma įsi­gy­ti ir de­ga­lų, ir pa­dan­gas, re­mon­tuo­ti au­to­mo­bi­lį“, – pri­mi­nė R. Baš­kie­nė. Jai pri­ta­rė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Ar­vy­das Ne­kro­šius. Jo va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė ren­gė Sei­mo na­rių tei­sių, par­ei­gų ir veik­los ga­ran­ti­jų įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riam bu­vo pri­tar­ta se­si­jos pa­bai­go­je. „Keis­ta, kad kon­ser­va­to­riai no­ri grįž­ti prie se­nos nuo­mos tvar­kos. Mū­sų frak­ci­jo­je bu­vo at­lik­ta apk­lau­sa, ir dau­ge­lis ma­no, kad to da­ry­ti ne­rei­kia“, – sa­kė A. Ne­kro­šius. Vi­ce­pir­mi­nin­kas už­si­mi­nė, kad Sei­mo na­riai jau siū­lo pa­tai­sas dar­bo gru­pės par­eng­tam mi­nė­tam pro­jek­tui, to­dėl ru­de­nį lau­kia­ma karš­tų dis­ku­si­jų.

Ri­ma Baš­kie­nė ne­su­ti­ko, kad esant da­bar­ti­nei tvar­kai par­la­men­ta­rams su­nku pa­siek­ti rin­kė­jus, nes ga­li­ma nau­do­tis ir Sei­mo trans­por­tu.

Nau­dos nemato

So­cial­de­mo­kra­tas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas sa­kė, kad „vals­tie­čių“ su­gal­vo­ta au­to­mo­bi­lių nuo­mos tvar­ka jam pri­me­na par­odo­mą­ją ak­ci­ją. „Ba­lų „vals­tie­čiams“ tai ti­krai ne­pri­dė­jo. Tau­tai ne­svar­bu, su kuo ir kaip va­žiuo­si, kiek­vie­nas žiū­ri, kad dėl Sei­mo dar­bo ge­rė­tų jo gy­ve­ni­mas. Dėl to, kad iš Sei­mo na­rių at­ėmė au­to­mo­bi­lius, žmo­nių gy­ve­ni­mas ne­pa­ge­rė­jo“, – tei­gė par­la­men­ta­ras. Pa­sak jo, par­la­men­ti­nė veik­la „tu­ri tris kam­pus“ – biu­ras, su­si­sie­ki­mas su rin­kė­jais bei ry­šiai (te­le­fo­nas, kom­piu­te­riai). „Da­bar du yra, o tre­čio tar­si ne – ben­zi­no duo­da, ta­čiau va­žiuok, kuo tik no­ri, tik su­si­mo­kėk pats“, – sa­kė so­cial­de­mo­kra­tas. Jo po­zi­ci­ja dau­ge­lį me­tų ne­kin­ta – au­to­mo­bi­liais par­la­men­ta­rus tu­ri ap­rū­pin­ti Sei­mas. „Pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, au­to­mo­bi­lį pe­rim­tų ki­tas iš­rink­tas par­la­men­ta­ras. To­kia ma­ši­na ga­li­ma bū­tų va­ži­nė­ti tris ar ke­tu­rias ka­den­ci­jas“, – aiš­ki­no A. Sa­la­ma­ki­nas. Tvar­ka, kai au­to­mo­bi­liais Sei­mo na­rius ap­rū­pin­da­vo Sei­mas, ga­lio­jo iki 1996 me­tų. So­cial­de­mo­kra­to ma­ny­mu, S. Jo­vai­šos pa­siū­ly­mas tė­ra pu­si­nis.

Nors ir ne­pri­ta­ria au­to­mob­lių nuo­mos idė­jai, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las ma­no, kad „vals­tie­čių“ su­mąs­ty­ta tvar­ka ne­da­vė nie­ko ge­ro. „Jo­kio efek­to ne­pa­siek­ta, nes tie pa­tys „vals­tie­čių“ žmo­nės puo­lė pi­ni­gų leis­ti ki­tur“, – pa­žy­mė­jo li­be­ra­las. Jo žo­džiais, kad ne­kil­tų jo­kių klaus­tu­kų, ge­riau­sia iš­ei­tis po­li­ti­kams – nau­do­ti as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį. Kon­ser­va­to­riaus pro­jek­tą E. Gent­vi­las ver­ti­no skep­tiš­kai, nes esą bū­tų grį­ži­mas at­gal.