Automobilių kelių direkcijos skyriaus vedėjas įtariamas paėmęs kyšį
Tei­sė­sau­ga tre­čia­die­nį pra­ne­šė įta­rian­ti, kad Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas pa­ėmė ky­šį iš ke­lių ir til­tų sta­ty­bos įmo­nės „Šiau­lių plen­tas“ va­do­vų už iš­skir­ti­nių są­ly­gų su­da­ry­mą lai­mė­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus.

Anot Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, pir­ki­mų ver­tė vir­ši­ja 1,5 mln. eu­rų.

„Į­ta­ria­ma, kad Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos Ke­lių pla­na­vi­mo ir plė­tros sky­riaus ve­dė­jas A.A. pri­ėmė di­des­nės ne­gu 250 MGL (9500 eu­rų) ver­tės ky­šį iš vie­nos ke­lių re­kons­tra­vi­mo, re­mon­ta­vi­mo bei prie­žiū­ros dar­bus at­lie­kan­čios įmo­nės va­do­vų už iš­skir­ti­nių są­ly­gų su­da­ry­mą mi­nė­tai įmo­nei lai­mė­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus, ku­rių bend­ra ver­tė vir­ši­ja 1,5 mln. eu­rų“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Mi­nė­to sky­riaus ve­dė­jo par­ei­gas ei­na Ar­tū­ras Auš­ra.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius sa­kė ne­tu­rin­tis vi­sos in­for­ma­ci­jos apie vyks­tan­tį ty­ri­mą, ta­čiau tei­gė, kad A.Auš­ra tur­būt bus nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų, jei ne­pa­si­trauks pats.

„Jei­gu iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­ti ins­ti­tu­ci­ja pa­sa­kys, kad aš ga­liu nu­ša­lin­ti ir tai par­ašys raš­tu, tai taip ir pa­da­ry­siu. Aš gal­vo­ju, kad tas žmo­gus tu­rė­tų tu­rė­ti tam ti­krą mo­ra­li­nę at­sa­ko­my­bę ir pats par­ašy­ti par­eiš­ki­mą. Tai bū­tų ma­žiau­siai teis­mi­nių gin­čų rei­ka­lau­jan­tis gar­bin­gas žings­nis“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė mi­nis­tras.

Vie­šie­ji pir­ki­mai gal­būt ne­skaid­riai vyk­dy­ti or­ga­ni­zuo­jant vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bus Šiau­lių re­gio­ne.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai pa­tvir­ti­no, kad A.Auš­ra įta­ria­mas ėmęs ky­šius iš įmo­nės „Šiau­lių plen­tas“ va­do­vų. A.Auš­ra ir „Šiau­lių plen­to“ va­do­vai, ku­rių pa­var­dės ne­atsk­lei­džia­mos, yra su­lai­ky­ti.

„Ty­ri­me fi­gū­ruo­ja „Šiau­lių plen­tas“, – BNS sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Auš­ra Gend­vi­lai­tė.

Ši įmo­nė ga­mi­na as­falt­be­to­nį, be­to­ną, smė­lio-žvy­ro mi­ši­nius, žvy­ro skal­dą, klo­ja as­falt­be­to­nio ir šla­mo dan­gas, įren­gia pa­grin­dus: šal­čiui at­spa­rų, žvy­ro, skal­dos sluoks­nius, sta­bi­li­zuo­tus pa­grin­dus. „Šiau­lių plen­tas“ taip pat pro­jek­tuo­ja ke­lius, sta­to til­tus ir via­du­kus, at­lie­ka pa­vir­šiaus ap­da­ro, že­mės dar­bus, sta­bi­li­zuo­ja grun­tus, įren­gia pra­lai­das, at­lie­ka tiks­laus fre­za­vi­mo dar­bus.

Bend­ro­vei va­do­vau­ja Juo­zas Alek­sa, jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas yra Ša­rū­nas Klio­kys. Su jais BNS ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.