Autobusų parkai įspėti dėl asmens vaizdo duomenų tvarkymo
Vals­ty­bi­nė duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja pa­ti­kri­no 35 įmo­nes, val­dan­čias au­to­bu­sų par­kus dėl as­mens vaiz­do duo­me­nų tvar­ky­mo tei­sė­tu­mo. At­lie­kant ti­kri­ni­mus nu­sta­ty­ta, kad 19 įmo­nių vaiz­do ste­bė­ji­mo ne­vyk­do, tai­gi ne­tvar­ko ir as­mens vaiz­do duo­me­nų.

Vi­so­se 16 įmo­nių, vyk­dan­čių vaiz­do ste­bė­ji­mą, nu­sta­ty­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos as­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­žei­di­mų. Vals­ty­bi­nė duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja įmo­nėms pa­tei­kė nu­ro­dy­mus pa­ša­lin­ti as­mens duo­me­nų ir pri­va­tu­mo ap­sau­gos pa­žei­di­mus.

At­li­kus ti­kri­ni­mus nu­sta­ty­ta, kad 16 įmo­nių tvar­kė as­mens vaiz­do duo­me­nis prieš tai ne­pra­ne­šu­sios Vals­ty­bi­nei duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jai (VDAI), kaip tai nu­ma­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos as­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mas (AD­TAĮ). Ja­me nu­sta­ty­ta, kad as­mens duo­me­nys ga­li bū­ti tvar­ko­mi au­to­ma­ti­niu bū­du tik tuo­met, kai duo­me­nų val­dy­to­jas ar­ba jo at­sto­vas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka pra­ne­ša apie tai VDAI, tei­gia­ma Vals­ty­bi­nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jos pra­ne­ši­me.

Įmo­nės tu­ri už­ti­krin­ti, kad prieš pa­ten­kant į pa­tal­pas ar te­ri­to­ri­ją, ku­rio­je vyk­do­mas vaiz­do ste­bė­ji­mas, pir­miau­sia bū­tų aiš­kiai ir tin­ka­mai pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja: kad vyk­do­mas vaiz­do ste­bė­ji­mas; nu­ro­do­mas duo­me­nų val­dy­to­jo ju­ri­di­nio as­mens pa­va­di­ni­mas, ko­das ir kon­tak­ti­nė in­for­ma­ci­ja (ad­re­sas ar­ba te­le­fo­no ry­šio nu­me­ris). 11 ti­krin­tų įmo­nių ne­tin­ka­mai įgy­ven­di­no duo­me­nų su­bjek­to tei­sę ži­no­ti apie jo as­mens duo­me­nų tvar­ky­mą ir mi­nė­tos in­for­ma­ci­jos ne­nu­ro­dė.

6 įmo­nė­se ne­bu­vo nu­sta­ty­tas vaiz­do duo­me­nų sau­go­ji­mo ter­mi­nas, o 7 įmo­nė­se nu­sta­ty­tas as­mens duo­me­nų sau­go­ji­mo ter­mi­nas ne­ati­ti­ko tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų. VDAI at­krei­pė dė­me­sį, kad nė­ra tin­ka­ma vaiz­do duo­me­nis sau­go­ti tol, kol, pvz., už­si­pil­do dis­kas, ar nu­sta­ty­ti ne­pag­rįs­tai il­gą as­mens duo­me­nų sau­go­ji­mo ter­mi­ną. AD­TAĮ nu­ma­ty­ta, kad as­mens duo­me­nys sau­go­mi ne il­giau, ne­gu to rei­ka­lau­ja duo­me­nų tvar­ky­mo tiks­lai. Kai as­mens duo­me­nys ne­be­rei­ka­lin­gi jų tvar­ky­mo tiks­lams, jie tu­ri bū­ti su­nai­ki­na­mi, iš­sky­rus tuos, ku­rie įsta­ty­mų nu­sta­ty­tais at­ve­jais tu­ri bū­ti per­duo­ti vals­ty­bės ar­chy­vams. Įmo­nės tu­ri nu­sta­ty­ti kon­kre­tų (ne mi­ni­ma­lų ar mak­si­ma­lų) as­mens duo­me­nų sau­go­ji­mo ter­mi­ną.

Ti­kri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad 6 au­to­bu­sų par­kus val­dan­čios įmo­nės ne­tu­ri do­ku­men­to, reg­la­men­tuo­jan­čio as­mens vaiz­do duo­me­nų tvar­ky­mą, kaip tai nu­ma­ty­ta tei­sės ak­tuo­se.

10 pa­ti­krin­tų įmo­nių reg­la­men­tuo­tas as­mens vaiz­do duo­me­nų tvar­ky­mas ne­ati­ti­ko ir ki­tų te­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tų rei­ka­la­vi­mų, pa­vyz­džiui:

– ne­bu­vo nu­sta­ty­tas ir reg­la­men­tuo­tas kon­kre­tus ir pa­grįs­tas vaiz­do duo­me­nų sau­go­ji­mo ter­mi­nas bei duo­me­nų sau­go­ji­mo tvar­ka, duo­me­nų su­bjek­tų tei­sių įgy­ven­di­ni­mo tvar­ka (ko­kiu bū­du ir ko­kia tvar­ka bus nu­sta­to­ma duo­me­nų su­bjek­to ta­pa­ty­bė, ko­kiu bū­du ir ko­kia kon­kre­čiai tvar­ka vaiz­do įra­šo nuo­trau­kų duo­me­nys ir (ar) vaiz­do įra­šas bus tei­kia­mi duo­me­nų su­bjek­tui, kaip bus vyk­do­ma vaiz­do per­žiū­ra bei kaip už­ti­kri­na­ma tre­čių­jų as­me­nų, pa­te­ku­sių į vaiz­do įra­šą, ap­sau­ga);

– ne­bu­vo nu­sta­ty­tos tech­ni­nės duo­me­nų sau­gu­mo prie­mo­nės, skir­tos ap­sau­go­ti as­mens duo­me­nims nuo ne­tei­sė­to at­sklei­di­mo, taip pat nuo bet ko­kio ki­to ne­tei­sė­to tvar­ky­mo;

– ne­bu­vo nu­ma­ty­tas įpa­rei­go­ji­mas dar­buo­to­jams, tvar­kan­tiems as­mens duo­me­nis, sau­go­ti as­mens duo­me­nų pa­slap­tį;

– ne­bu­vo nu­ma­ty­tas įpa­rei­go­ja­mas pa­si­ra­šy­ti­nai su­pa­žin­din­ti su as­mens vaiz­do duo­me­nų tvar­ky­mą reg­la­men­tuo­jan­čiu do­ku­men­tu įmo­nės dar­buo­to­jus tiek dir­ban­čius, tiek pa­ten­kan­čius į vaiz­do ka­me­rų ste­bi­mą te­ri­to­ri­ją (pa­tal­pas) ir kt.

Ti­kri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad vi­so­se įmo­nė­se ne­bu­vo su­da­ry­tos są­ly­gos as­me­nims su­si­pa­žin­ti su sa­vo vaiz­do duo­me­ni­mis, nors kiek­vie­nas as­muo tu­ri tei­sę gau­ti vi­są in­for­ma­ci­ją apie sa­ve, įskai­tant ir vaiz­do duo­me­nis.