Austrija uždarys ambasadas Baltijos šalyse
Aus­tri­ja, siek­da­ma stip­rin­ti at­sto­va­vi­mą po­li­tiš­kai svar­biau­siuo­se re­gio­nuo­se, ke­ti­na op­ti­mi­zuo­ti tu­ri­mą at­sto­vy­bių tink­lą ir 2018 me­tų ru­de­nį už­da­ry­ti am­ba­sa­das Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je bei Mal­to­je, penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams par­eiš­kė Aus­tri­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Se­bas­tia­nas Kur­zas.

Ausr­tri­jos nau­jie­nų agen­tū­ros APA tei­gi­mu, S.Kur­zas žur­na­lis­tams sa­kė, jog spren­di­mas už­da­ry­ti šias am­ba­sa­das pri­im­tas at­siž­vel­giant į tai, kad jos „ge­ro­kai at­si­lie­ka“ teik­da­mos kon­su­li­nes pa­slau­gas ar­ba eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­ty­je. Mi­nis­tro tei­gi­mu, at­ei­ty­je Bal­ti­jos ša­lių re­gio­nui ga­li bū­ti at­sto­vau­ja­ma per Aus­tri­jos am­ba­sa­dą Stok­hol­me.

Pa­sak S.Kur­zo, spren­di­mas už­da­ry­ti am­ba­sa­das Bal­ti­jos ša­ly­se nė­ra su­si­jęs su da­bar­ti­ne po­li­ti­ne pa­dė­ti­mi ir Ru­si­jos ke­lia­ma grės­me. Mi­nis­tras taip pat pa­brė­žė, kad Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja jau yra Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO na­rės.