Aušros vartų Dievo motinos prašys sergėti lenkų švietimą
Tau­ti­nių ma­žu­mų pro­tes­to ak­ci­jas dėl švie­ti­mo, ne­ofi­cia­liai di­ri­guo­ja­mas Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA), jų or­ga­ni­za­to­riai tra­di­ciš­kai kvie­čia pra­dė­ti mal­do­mis. Šį­kart pa­lai­mos bus pra­šo­ma Auš­ros var­tų Die­vo mo­ti­nos.

Tre­čia­die­nį, kai bus duo­tas star­tas tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų strei­kui, jo da­ly­viai mal­dai kvie­čia­mi su­si­rink­ti sos­ti­nės se­na­mies­ty­je, prie Vil­niaus Auš­ros var­tų. Ste­buk­lais gar­sė­jan­čios Auš­ros var­tų Die­vo mo­ti­nos bus pra­šo­ma sau­go­ti ir gin­ti Vil­niaus kraš­to len­kų švie­ti­mo tei­ses.

To pa­ties bu­vo pra­šo­ma ir bir­že­lio pa­bai­go­je, kai len­kų tau­ti­nė ma­žu­ma dėl to pa­ties bu­vo pa­skel­bu­si įspė­ja­mą­jį strei­ką. Tuo­met šv. Mi­šios bu­vo au­ko­ja­mos Vil­niaus Šven­to­sios Dva­sios baž­ny­čio­je. Jų da­ly­viai mel­dė­si už len­kų švie­ti­mo Lie­tu­vo­je iš­li­ki­mą ir plė­trą. Į Mi­šias tuo­met at­vy­ko moks­lei­viai, jų šei­mos, baž­ny­čio­je bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti ir ne­ma­žai len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos in­te­re­sus itin ak­ty­viai gi­nan­čių po­li­ti­kų – LLRA ly­de­rį Vol­de­ma­rą To­ma­ševs­kį, Sei­mo na­rę Ri­tą Ta­ma­šu­nie­nę, LLR ak­ty­vis­tę Re­na­tą Cy­tac­ką ir ki­tus.

V. To­ma­ševs­kis ir R. Ta­ma­šu­nie­nė ry­toj Sei­me ren­gia spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je ke­ti­na pri­sta­ty­ti ak­tua­liau­sias tau­ti­nių ma­žu­mų švie­ti­mo prob­le­mas ir strei­kuo­to­jų rei­ka­la­vi­mus.