Aurelijus Veryga: tikslas – 7 litrai absoliutaus alkoholio gyventojui
Vy­riau­sy­bės tiks­las – pa­siek­ti Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) re­ko­men­duo­ja­mą al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mo ri­bą, kad gy­ven­to­jui per me­tus tek­tų ne dau­giau kaip 7 li­trai ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio, sa­ko „vals­tie­čių“ de­le­guo­tas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.

„Tiks­las yra pa­siek­ti PSO re­ko­men­duo­ja­mą ri­bą, t.y. su­ma­žin­ti var­to­ji­mą bent iki 7 li­trų ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio vie­nam gy­ven­to­jui per me­tus, da­bar, skai­čiuo­ja­ma, tu­ri­me apie 14–15 li­tų“, – sa­kė mi­nis­tras koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos po­sė­dy­je, kur pri­sta­ty­tos pla­nuo­ja­mos al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ma­ži­ni­mo prie­mo­nės.

Pa­sak mi­nis­tro, kai ku­rios prie­mo­nes ga­lė­tų bū­ti įves­tos kad ir ry­toj, pvz., al­ko­ho­lį įsi­gy­ti lei­džian­čios am­žiaus ri­bos vė­li­ni­mas, ta­čiau to­kios kaip spe­cia­li­zuo­tų al­ko­ho­lio par­duo­tu­vių įren­gi­mas rei­ka­lau­ja vers­lo in­ves­ti­ci­jų, tad spe­cia­li­zuo­tų al­ko­ho­lio par­duo­tu­vių tink­las ga­lė­tų bū­ti įdieg­tas ne anks­čiau ki­tų me­tų.

„Y­ra spren­di­mai, ku­riems ne­rei­kia di­de­lio pa­si­ren­gi­mo, pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų. Vie­nas iš tų spren­di­mų yra am­žius, 20 me­tų, taip pat par­da­vi­mo lai­ko ri­bo­ji­mas. Rek­la­mos drau­di­mui, jei mes sie­ja­me rek­la­mos drau­di­mą su at­si­ran­dan­čia so­cia­li­ne rek­la­ma, tu­ri bū­ti pa­si­ruoš­ta, tu­ri bū­ti su­for­muo­tos pa­pil­do­mai įplau­kos į fon­dą ir vals­ty­bė tu­ri pa­si­ruoš­ti so­cia­li­nę rek­la­mą pirk­ti. O dėl am­žiaus – net jei ry­toj įsi­ga­lio­tų, tu­rė­tų ne­par­duo­ti to­kio am­žiaus žmo­gui“, – vė­liau po frak­ci­jos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė A.Ve­ry­ga.

Mi­nis­tras taip pat sa­ko, kad ti­kriau­siai bus at­si­sa­ko­ma siū­ly­mo nu­sta­ty­ti 200 me­trų ri­bą, drau­džian­čią pre­kiau­ti prie mo­kyk­lų, dar­že­lių, ki­tų vie­šą­sias pa­slau­gas tie­kian­čių įstai­gų, o al­ko­ho­lio par­duo­tu­vių tink­lo klau­si­mus spręs­ti per li­cen­ci­jų skai­čių.

Au­re­li­jus Ve­ry­ga: Tiks­las – 7 li­trų ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio vie­nam gy­ven­to­jui per me­tus.

„Tuo­se pro­jek­tuo­se ne­bu­vo idė­jos per li­cen­ci­jų skai­čių su­tvar­ky­ti tink­lo iš­dės­ty­mą, ir to­dėl bu­vo nu­ma­ty­ti at­stu­mai, ne­bu­vo idė­jos sa­vi­val­dy­bėms su­teik­ti ga­li­my­bę spręs­ti, kur tos vie­tos ga­lė­tų bū­ti. Jei mes iš­spren­džiam prob­le­mą taip, kad nu­spren­džiam, kiek li­cen­ci­jų ga­lė­tų bū­ti, kaip jos ga­lė­tų bū­ti iš­dės­ty­tos, kur tos par­duo­tu­vės ga­lė­tų bū­ti įkur­tos, tie 200 me­trų ga­li pra­ras­ti pra­smę“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Anot jo, siū­ly­mus dėl tink­lo pert­var­kos pla­nuo­ja­ma par­uoš­ti iki pa­va­sa­rio se­si­jos. „Čia ga­li bū­ti sa­vai­čių klau­si­mas. Steng­si­mės iki pa­va­sa­rio se­si­jos, kaip ga­li­ma grei­čiau, o įgy­ven­di­ni­mas pri­klau­sys nuo to, koks mo­de­lis bus pa­si­rink­tas. Jei bus nu­spręs­ta, kad spe­cia­li­zuo­tos par­duo­tu­vės tu­ri tu­rė­ti įėji­mą iš iš­orės, lau­ko, to­kia dis­ku­si­ja, vy­ko, tam rei­kia lai­ko, čia, skir­tin­gai ne­gu su am­žiu­mi, rei­kia in­ves­tuo­ti“, – sa­kė A.Ve­ry­ga.

Su­lius Skver­ne­lis: Mes tu­ri­me im­tis prie­mo­nių, ku­rios ne­bū­tų dis­ku­tuo­ti­nos.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis an­tra­die­nį in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė, jog dis­ku­si­jų ne­ke­lian­čios ir efek­ty­vios al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ma­ži­ni­mo prie­mo­nės bus pra­dė­tos įgy­ven­din­ti dar šie­met, o pa­gal pa­siek­tus re­zul­ta­tus bus spren­džia­ma, ar rei­kės dar griež­tes­nių spren­di­mų.

„Mes tu­ri­me im­tis prie­mo­nių, ku­rios ne­bū­tų dis­ku­tuo­ti­nos, tai pre­ky­bos vie­tų ma­ži­ni­mas, nes jų tu­ri­me per daug – apie 19 tūks­tan­čių. Li­cen­ci­jų bran­gi­ni­mo ir jų gal­būt įsi­gi­ji­mo ki­to­kiu bū­du pert­var­ky­mas. Pre­ky­bos lai­ko trum­pi­ni­mo ir įsi­gi­ji­mo am­žiaus di­di­ni­mas. Pro­tin­gų at­stu­mų nu­sta­ty­mas. At­ski­rų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, ku­rių ki­taip kaip su­ro­ga­tais ne­bū­tų ga­li­ma pa­va­din­ti, iš­ėmi­mas iš apy­var­tos ar ak­ci­zų di­di­ni­mas“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

Anot jo, šios prie­mo­nės tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mos 2017 me­tais, o vė­liau bus spren­džia­ma, ar rei­kia griež­tes­nių al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ma­ži­ni­mo prie­mo­nių.

Šiuo me­tu Sei­mui yra pa­teik­ti du įsta­ty­mų pa­ke­tai – jie nu­ma­to steig­ti spe­cia­li­zuo­tas al­ko­ho­lio pre­ky­bos par­duo­tu­ves, vė­lin­ti am­žių, nuo ku­rio ga­li­ma pra­dė­ti var­to­ti svai­ga­lus, ir anks­tin­ti lai­ką, ka­da drau­džia­ma par­duo­ti al­ko­ho­lį. Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms bū­tų su­teik­ta tei­sė nu­sta­ty­ti vie­tas ar te­ri­to­ri­jas, kur bū­tų drau­džia­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­liu. Pro­jek­tuo­se nu­ma­ty­tas ir al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mas.