Aurelijus Veryga atsiprašo: neįsigilinau
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga so­cia­li­nia­me tink­le at­sip­ra­šė dėl ru­siš­kos pro­pa­gan­dos kny­gai „Bū­ki­me blai­vūs!“ par­ašy­tos pra­tar­mės, apie tai ra­šė LRT.lt.

So­cia­li­nia­me tink­le feis­bu­ke mi­nis­tras tei­gia kad dėl di­de­lio gy­ve­ni­mo tem­po jis ne­įsi­gi­li­no, kur ra­šo pra­tar­mę: „Iš­ties šian­dien gai­liuo­si dėl 2012 m. sku­bo­tai pri­im­to spren­di­mo par­ašy­ti pra­tar­mę kny­gai, į ku­rios tu­ri­nį ne­įsi­gi­li­nau, ir dėl to la­bai at­sip­ra­šau vi­sų žmo­nių! Tai bus man pa­mo­ka at­ei­ty­je, nes ne­pai­sant to, kad di­de­lis gy­ve­ni­mo tem­pas ver­čia vi­sur bėg­ti, ne­ga­li­ma pri­im­ti to­kių sku­bo­tų spren­di­mų ir to ne­be­da­ry­siu at­ei­ty­je. Su­lau­kęs to­kių pra­šy­mų pir­miau­sia nuo­dug­niai įsi­gi­lin­siu į tu­ri­nį. Šios kon­kre­čios kny­gos at­ve­ju, ma­no in­dė­lis – tik pra­tar­mė, o tu­ri­nys ir šal­ti­niai – au­to­riaus pa­si­rin­ki­mas. Ma­nau, kad ne­rei­kė­tų jos su­reikš­min­ti, nes yra iš­leis­ta dau­gy­bė kny­gų apie blai­vy­bę, al­ko­ho­lio ža­lą. Tad dar kar­tą vi­sų at­sip­ra­šau, jei kaž­ką ga­lė­jau įžeis­ti.“

Kaip skel­bia nau­jie­nų por­ta­las lrt.lt, ku­ni­go Ro­ber­to Ged­vy­do Skrins­ko su­da­ry­to­je kny­go­je „Bū­ki­me blai­vūs“ Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bė įvar­di­ja­ma kaip So­vie­tų są­jun­gos an­tial­ko­ho­li­nės po­li­ti­kos nuo­pel­nas. Pvz., ra­šo­ma, kad „1985 m. TSRS Ge­ne­ra­li­nis Se­kre­to­riui Mi­chai­lui Gor­ba­čio­vui įve­dus blai­vy­bės įsta­ty­mus, žmo­nių sme­ge­nims iš­blai­vė­jus, jie so­li­da­ri­za­vo­si, su­sior­ga­ni­za­vo į Są­jū­dį ir 1990 m. ko­vo mėn. 11 d. at­kū­rė Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bę“.

Kny­go­je dau­giau­siai ci­tuo­ja­mi skir­tin­gų lai­ko­tar­pių Ru­si­jos ju­dė­ji­mų už blai­vy­bę vei­kė­jai, to­kie kaip Vla­di­mi­ras Žda­no­vas, M.Gor­ba­čio­vo an­tial­ko­ho­li­nės kam­pa­ni­jos vei­das Fio­do­ras Ug­lo­vas.