Aurelijus Veryga: ar valstybė turi mokėti už lyties keitimą?
Po Vy­riau­sy­bės nu­ro­dy­mo par­eng­ti tei­sės ak­tus, ku­rie reg­la­men­tuo­tų ly­ties kei­ti­mo tvar­ką, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga sa­ko, kad tai pa­da­ry­ti bus su­dė­tin­ga dėl šį klau­si­mą iš­ma­nan­čių spe­cia­lis­tų sto­kos.

„Jei­gu toks įpa­rei­go­ji­mas yra duo­tas, mes tu­rė­si­me tą įpa­rei­go­ji­mą įgy­ven­din­ti. Ma­tyt, teks klaus­ti eks­per­tų, spe­cia­lis­tų. Ma­nau, kad tas reg­la­men­ta­vi­mas bus la­bai rim­ta prob­le­ma ir su­dė­tin­gas iš­šū­kis. Ti­krai tai nė­ra leng­vas klau­si­mas, bet, aiš­ku, kai yra teis­mo įpa­rei­go­ji­mas, vals­ty­bė pri­va­lo tuos įpa­rei­go­ji­mus vyk­dy­ti per daug ne­dis­ku­tuo­da­ma. Ta­čiau klau­si­mų ky­la la­bai daug: ar tai yra tik to­kios pro­ce­dū­ros įtei­si­ni­mo klau­si­mas, ar tai yra ir kom­pen­sa­vi­mo klau­si­mas ir pa­na­šiai“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

Vy­riau­sy­bė šią sa­vai­tę dviem mi­nis­te­ri­joms pa­ve­dė iki rug­sė­jo par­eng­ti pro­jek­tus, ku­rie reg­la­men­tuo­tų ga­li­my­bę Lie­tu­vo­je keis­ti ly­tį. Svei­ka­tos ap­sau­gos ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos iki rug­sė­jo įpa­rei­go­tos pa­teik­ti tei­sės ak­tus dėl gy­dy­mo pa­slau­gų tei­ki­mo as­me­nims, tu­rin­tiems ly­ties ta­pa­tu­mo su­tri­ki­mų.

A.Ve­ry­ga tei­gė kol kas ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti, ko­kios pa­slau­gos to­kiems as­me­nims ga­lė­tų bū­ti kom­pen­suo­ja­mos.

„Man, kaip psi­chi­kos svei­ka­tos spe­cia­lis­tui, čia yra la­bai įdo­mi dis­ku­si­ja. Sa­ko­ma ir da­bar for­muo­ja­mas su­pra­ti­mas, kad tai nė­ra su­tri­ki­mas. Jei­gu tai nė­ra su­tri­ki­mas, ir mes to ne­lai­ko­me li­ga, tai ką mes ta­da gy­do­me ta pro­ce­dū­ra? Koks yra gy­dy­mo tiks­las? Jei­gu žmo­gus yra ne­pa­ten­kin­tas sa­vo iš­vaiz­da, no­ri ją keis­ti, kaž­ką su sa­vi­mi da­ry­ti, ar tai iš ti­krų­jų yra li­gos gy­dy­mas? Ir ar vals­ty­bė tu­rė­tų už tai mo­kė­ti? Ar vis dėl­to tai tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­ma taip, kaip, pa­vyz­džiui, plas­ti­kos chi­rur­gi­jos pro­ce­dū­ros? Jei­gu žmo­gus yra ne­pa­ten­kin­tas sa­vo iš­vaiz­da, kur yra ri­ba?“ – svars­tė mi­nis­tras.

Be to, jis pa­brė­žė, kad to­kių pa­slau­gų reg­la­men­ta­vi­mas dar ne­reikš­tų, jog jos rea­liai bū­tų pra­dė­tos vyk­dy­ti Lie­tu­vo­je.

„Pa­sau­ly­je yra daug pro­ce­dū­rų, ku­rių Lie­tu­va ne­da­ro, nes, tar­ki­me, ne­tu­ri kam da­ry­ti, ne­tu­ri spe­cia­lis­tų, ku­rie mo­kė­tų ir ga­lė­tų tą da­ry­ti. Vien pro­ce­dū­ros įtei­si­ni­mas dar ne­reiš­kia, kad ji­nai ir bus iš kar­to, nes ma­nau, kad Lie­tu­vo­je nė­ra nei chi­rur­gų, nei ki­tų pro­fe­sio­na­lų, ku­rie tas ope­ra­ci­jas mo­kė­tų da­ry­ti ar­ba ži­no­tų, kaip jas rei­kia tei­sin­gai at­lik­ti. Pro­ce­dū­ros įtei­si­ni­mas yra vie­na, o rea­lus jos at­si­ra­di­mas – kas ki­ta“, – aiš­ki­no A.Ve­ry­ga.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė ma­no, kad ly­ties kei­ti­mo tvar­ka tu­rė­tų bū­ti reg­la­men­tuo­ta at­ski­ru įsta­ty­mu, BNS sa­kė mi­nis­trės pa­ta­rė­ja Ri­ta Gru­ma­dai­tė. To­kiu at­ve­ju dėl jo tu­rė­tų bal­suo­ti Sei­mas.

Ci­vi­li­nis ko­dek­sas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė keis­ti ly­tį, pri­im­tas 2000 me­tais, bet rea­liai ši nuo­sta­ta ne­vei­kia, nes nė­ra pri­im­tų rei­kia­mų įsta­ty­mų. Sei­mui ne kar­tą mė­gin­ta teik­ti su ly­ties kei­ti­mu su­si­ju­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus, bet vi­si jie bū­da­vo at­me­ta­mi.

Lie­tu­va 2007 me­tais pra­lai­mė­jo by­lą Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me dėl to, kad nė­ra įsta­ty­mo, reg­la­men­tuo­jan­čio ly­ties kei­ti­mo tvar­ką.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me Ka­ro­li­na Bub­ny­tė tei­gia, kad ren­giant rei­kia­mus tei­sės ak­tus vie­nas iš iš­šū­kių bus tin­ka­mai apib­rėž­ti ter­mi­nus.

„Ly­ties kei­ti­mas yra tei­siš­kai ydin­ga, ne­ko­rek­tiš­ka są­vo­ka. Ko­rek­tiš­ka są­vo­ka bū­tų ly­ti­nės ta­pa­ty­bės pri­pa­ži­ni­mas (...). Mes vi­si tur­būt su­tik­si­me, kad ly­ties pa­keis­ti tech­niš­kai ne­įma­no­ma, kal­ba­me apie ly­tį kaip apie so­cia­li­nę ka­te­go­ri­ją“, – šią sa­vai­tę žur­na­lis­tams sa­kė Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Stras­bū­ro teis­me.