Aurelijaus Verygos nuolaidomis švenčių organizatoriai nesidžiaugia
Fes­ti­va­lių ir ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai ne­sku­ba džiaug­tis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos siū­ly­mu pa­da­ry­ti iš­im­tį ir mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se ne­draus­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu.

Fes­ti­va­lių aso­cia­ci­jos at­sto­vas, fes­ti­va­lių „Bliu­zo nak­tys“, „Ga­la­pa­gai“, „Ro­ko nak­tys“ or­ga­ni­za­to­rius Al­gir­das Bar­niš­kis sa­ko, kad mi­nis­tro bei gru­pės Sei­mo na­rių siū­ly­mas ke­lia daug klau­si­mų, pa­vyz­džiui, ar lei­dus al­ko­ho­lį ren­gi­niuo­se ne­bus taip, kad tie­siog ne­bus jo kam par­duo­ti, pre­ky­bi­nin­kams ne­ga­vus li­cen­ci­jų pre­kiau­ti al­ko­ho­liu lai­ki­no­se lau­ko ka­vi­nė­se, o fes­ti­va­liuo­se ki­to­kių ir nė­ra.

„I­ki šiol mes ši­to ne­ži­no­jo­me, nie­kas mums ne­sa­kė, nes dia­lo­go su mu­mis nė­ra. Mums su­nku ver­tin­ti, nes yra la­bai daug klaus­tu­kų. Mes ne­ži­no­me, kaip bus dėl am­žiaus, ar mes tu­rė­si­me užd­raus­ti šei­moms at­vyk­ti? Kaip bus su ba­rais, ar jie gaus li­cen­ci­jas pre­kiau­ti fes­ti­va­liuo­se – mes ir­gi ne­ži­no­me“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams trum­po­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je prie Sei­mo sa­kė A.Bar­niš­kis.

„Ga­li ne­duot lai­ki­nos li­cen­ci­jos, ir vis­kas. Ga­li būt lei­džia­ma pre­ky­ba įsta­ty­mu, bet yra poįs­ta­ty­mi­niai ak­tai, per ku­riuos ga­li­ma užd­raust, mes tu­ri­me per ma­žai in­for­ma­ci­jos“, – sa­kė mu­zi­kos va­dy­bi­nin­kas Jus­tas Če­kuo­lis.

Fes­ti­va­lių ir ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai taip pat sa­ko nė kar­to ne­bu­vę iš­klau­sy­ti drau­di­mus dėl pre­ky­bos al­ko­ho­liu nu­ma­čiu­sios val­džios at­sto­vų. Siek­da­mi bū­ti iš­girs­ti po sa­vai­tės prie Sei­mo mu­zi­kan­tai ren­gia kon­cer­tą-fes­ti­va­lį.

„Mes, fes­ti­va­lių, ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai prieš po­rą sa­vai­čių įtei­kė­me Sei­mui krei­pi­mą­si dėl per­tek­li­nio pa­siū­ly­mo re­gi­niuo­se draus­ti al­ko­ho­lį. Mes kvie­tė­me dia­lo­gui, kal­bė­tis su mu­mis, nes mes ti­krai ne už al­ko­ho­lį, mes prieš var­to­ji­mą, ir jau dvi­de­šimt me­tų tu­ri­me pa­tir­tiies, sten­gia­mės, kad kuo ma­žiau žmo­nės var­to­tų al­ko­ho­lio fes­ti­va­liuo­se. Iki šos die­nos mū­sų nie­kas į su­si­ti­ki­mus ne­sik­vie­tė“, – sa­kė A.Bar­niš­kis.

„Ge­gu­žės 16 die­ną pla­nuo­ja­me pa­da­ry­ti tai­kų fes­ti­va­lį-kon­cer­tą, ku­ria­me bus daug Lie­tu­vos mu­zi­kos žvaigž­dių, at­li­kė­jų, me­ni­nin­kų, moks­li­nin­kų. Jei mū­sų ne­kvie­tė kal­bė­tis ir dis­ku­tuo­ti apie esa­mą si­tua­ci­ją, mes Sei­mo du­ris rem­si­me gi­ta­ro­mis ir būg­nais ir duo­si­me gar­so“, – kal­bė­jo A.Bar­niš­kis.

Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riaus tei­gi­mu, fes­ti­va­lių kul­tū­ra per ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­pį smar­kiai pa­si­kei­tė ir da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja „y­ra ge­riau­sia, kas ga­lė­tų bū­ti ma­ži­nant var­to­ji­mą ren­gi­niuo­se, fes­ti­va­liuo­se“. Pa­sak jo, į fes­ti­va­lius su­si­ren­kan­tys ir už bi­lie­tus po ke­lias de­šim­tis eu­rų mo­kan­tys, o vė­liau lau­ko ka­vi­nė­se per­kan­tys žmo­nės – ti­krai ne ta prob­le­mi­nė gru­pė, ku­riai rei­kia tai­ky­ti draus­mi­nes prie­mo­nes.

„Aš esu liu­di­nin­kas fes­ti­va­lių nuo pir­mų­jų die­nų, gro­jau juo­se, ir at­si­me­nu fes­ti­va­lius, kai skrai­dy­da­vo bu­te­liai virš gal­vų, ir ma­tau fes­ti­va­lius, ku­rie vyks­ta da­bar, tie­siog džiu­gi­na šir­dį ir akis. Aš pats dau­giau kaip vie­nuo­li­ka me­tų ne­var­to­ju al­ko­ho­lio ir esu gy­vas pa­vyz­dys, kaip ga­li­ma ki­taip gy­ven­ti, čia svar­biau­sia, ro­dy­ti, kaip ga­li­ma ieš­ko­ti ki­tų pa­si­rin­ki­mų, ne tik iš­ger­ti, bet aš ne­tu­riu nie­ko prieš žmo­nes, ku­rie nor­ma­liai var­to­ja kaž­kiek al­ko­ho­lio, at­si­pa­lai­duo­ja ir links­mi­na­si. Čia jo­kios prob­le­mos ne­ma­tau, tai kiek­vie­no as­me­ni­nis pa­si­rin­ki­mas“, – kal­bė­jo mu­zi­kan­tas Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas.

Ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riams pa­skel­bus, kad pla­nuo­ja­mi al­ko­ho­lio drau­di­mai su­griaus fes­ti­va­lius ar­ba pri­vers juos iš­si­kel­ti į už­sie­nį, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras „vals­tie­tis“ A.Ve­ry­ga su gru­pe par­la­men­ta­rų pa­siū­lė iš­im­tis: ren­gi­niuo­se, į ku­riuos rei­kia pirk­ti bi­lie­tus, al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai drau­džia­mi ne­bū­tų.

Su gru­pe par­la­men­ta­rų A.Ve­ry­ga įre­gis­tra­vo pa­siū­ly­mą Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­soms, siū­ly­da­mas keis­ti ma­si­nio ren­gi­nio są­vo­ką. Ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se al­ko­ho­lis bū­tų drau­džia­mas, bet fes­ti­va­liai ir ki­to­kie mo­ka­mi ren­gi­niai ne­pa­tek­tų į šią ka­te­go­ri­ją.

Pa­gal siū­ly­mą, ma­si­nis re­gi­nys bū­tų „šven­tė, fes­ti­va­lis ar ki­tas di­de­lei žmo­nių gru­pei skir­tas ren­gi­nys, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos ar įstai­gos, fi­zi­niai as­me­nys, ju­ri­di­niai as­me­nys ar ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­so ne­tu­rin­čios or­ga­ni­za­ci­jos ar jų fi­lia­lai, su­de­ri­nę ren­gi­nio lai­ką ir jo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką su rei­kia­mo­mis sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis, ir į ku­rį pa­te­ki­mas yra ne­mo­ka­mas ir nė­ra ri­bo­ja­mas“.

Pa­sak Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mo, al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ne­bus lei­džia­ma pre­kiau­ti to­kiuo­se ren­gi­niuo­se, ku­riuo­se žmo­nės ne­ga­li iš­reikš­ti sa­vo su­ti­ki­mo da­ly­vau­ti, pvz., Jū­ros šven­tė­je lan­ko­si šei­mos su ma­žais vai­kais, ša­lia ren­gi­nių vie­tų gy­ve­nan­tys žmo­nės, ku­rie ne­pir­ko bi­lie­to ir pa­tys ne­pa­si­rin­ko, kad jiems bū­tų siū­lo­mas al­ko­ho­lis.

„Tad jei žmo­gus tie­siog ei­na į par­duo­tu­vę nu­si­pirk­ti duo­nos, pa­ke­liui jam ne­tu­ri bū­ti bru­ka­mas al­ko­ho­lis, to­dėl mies­tų šven­tė­se, mu­gė­se, vals­ty­bės die­nų mi­nė­ji­muo­se ir pa­na­šiuo­se ren­gi­niuo­se juo ne­tu­ri bū­ti pre­kiau­ja­ma. Var­to­ti al­ko­ho­lio to­kių ren­gi­nių me­tu taip pat ne­bus ga­li­ma“, – tei­gia Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Gra­ži­na Be­lian.

Pa­sak jos, skir­tu­mas yra aki­vaiz­dus, jei­gu žmo­gus lais­va va­lia ap­sisp­ren­džia da­ly­vau­ti ren­gi­ny­je, ku­ria­me pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­liu, tai yra jo tei­sė, o sa­vo ap­sisp­ren­di­mą jis pa­tvir­ti­na įsi­gy­da­mas bi­lie­tą, ta­čiau jei­gu žmo­gus pats ne­pa­si­rin­ko, kad jam bū­tų siū­lo­mas al­ko­ho­lis, jam ne­ga­li­ma siū­ly­ti jo įsi­gy­ti ir vie­šų mies­to ren­gi­nių me­tu ir bus drau­džia­ma to­kia pre­ky­ba.

Vi­suo­me­ni­nin­kų ini­cia­ty­va Sei­mui pa­teik­tos Al­ko­ho­lio kon­tro­lės pa­tai­sos taip pat nu­ma­to ri­bo­ti pre­ky­bą al­ko­ho­liu se­zo­ni­nė­se lau­ko ka­vi­nė­se.