Aukų gaisruose skaičius - mažiausias per 20 metų
Per­nai Lie­tu­vo­je gais­ruo­se žu­vo 125 žmo­nės - tai pats ma­žiau­sias žu­vu­sių­jų ug­ny­je skai­čius per pa­sta­ruo­sius dvi­de­šimt me­tų, skel­bia Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas.

2013 me­tais ug­ny­je žu­vo 160 žmo­nių, 2012-siais - 150, 2011 - 135, o 2010 me­tais ug­nis pa­sig­lem­žė net 233 žmo­nių gy­vy­bes.

Per­nai žu­vu­sių­jų gais­ruo­se skai­čius yra 29 proc. ma­žes­nis, pa­ly­gin­ti su 5-erių pra­ėju­sių me­tų žu­vu­sių žmo­nių gais­ruo­se vi­dur­kiu (176 žmo­nės). Per­nai ki­lo 13 gais­rų, ku­riuo­se žu­vo po 2 ša­lies gy­ven­to­jus, o 4 gais­rai pa­sig­lem­žė po 3 gy­vy­bes.

Mies­tuo­se pra­ėju­siais me­tais žu­vo 57 žmo­nės, o mies­te­liuo­se ir kai­mo vie­to­vė­se – 68. Vil­niu­je žu­vo 21 gy­ven­to­jas, 14 – Kau­ne, 8 – Vil­niaus ra­jo­ne,7 – Šal­či­nin­kų ra­jo­ne, 5 – Laz­di­jų ra­jo­ne. Dau­giau­sia žmo­nių žu­vo Vil­niaus (44) ir Kau­no (26) aps­kri­ty­se, ma­žiau­siai – Tel­šių (2), Tau­ra­gės (5) ir Ute­nos (5) aps­kri­ty­se.

Net 51 gy­ven­to­jas žu­vo dėl ne­at­sar­gaus rū­ky­mo, 41 – dėl ne­at­sar­gaus el­ge­sio su ug­ni­mi, 9 – dėl kros­nių, ži­di­nių bei dūm­trau­kių įren­gi­mų ir jų eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų.

Be to, 14 žmo­nių žu­vo dėl prieš­gais­ri­nės sau­gos tai­syk­lių pa­žei­di­mų eksp­loa­tuo­jant elek­tros įran­gą ir prie­tai­sus, 3 – dėl du­jų, ži­ba­li­nių, ben­zi­ni­nių įren­gi­nių eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų, 4 – dėl pa­de­gi­mų. Dar 3 gy­ven­to­jų žū­ties prie­žas­tys tiks­li­na­mos.

Per­nai 192 gy­ven­to­jai gais­ruo­se pa­ty­rė trau­mų, o už­per­nai to­kių nu­ken­tė­ju­sių­jų bu­vo 209.

Šie­met Lie­tu­vo­je jau ki­lo apie du šim­tus gais­rų, juo­se žu­vo 3 žmo­nės.