Aukštų prokurorų apsauga patuštins valstybės kišenę
Ge­ne­ra­li­nių pro­ku­ro­rų kai­ta Vy­riau­sy­bei pri­mi­nė ne­baig­tus dar­bus. Iš stal­čių iš­trauk­tas pu­san­trų me­tų dū­lė­jęs Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vų bei jų šei­mų ap­sau­gos pro­jek­tas. Vals­ty­bės iž­dą jis pa­tuš­tin­tų ke­lias­de­šim­čia tūks­tan­čių eu­rų.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pla­nuo­ja tvir­tin­ti Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vų, jų šei­mų ir tur­to ap­sau­gos sky­ri­mo tvar­ką bei są­ly­gas. At­lik­ti šį dar­bą ją įpa­rei­go­jo dar 2013 me­tų pa­bai­go­je Sei­me pa­to­bu­lin­tas Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mas. Pa­gal Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) per­nai par­eng­tą ir ne­se­niai pa­to­bu­lin­tą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą už­ti­krin­ti mi­nė­tų aukš­tų par­ei­gū­nų pa­sau­gą tu­rė­tų Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas (VAD), jų tur­to – sau­gos tar­ny­bos. Ap­sau­ga Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vams ir jų šei­moms bū­tų ski­ria­ma tik iš­ki­lus rea­liai grės­mei jų gy­vy­bei ar svei­ka­tai, su­si­ju­siai su par­ei­gų at­li­ki­mu. Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti rei­kė­tų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų. Su­skai­čiuo­ta, kad vie­no as­mens ap­sau­ga, vyk­do­ma VAD, pir­mai­siais me­tais at­siei­tų 384 tūkst. eu­rų, o kiek­vie­nais me­tais – 284 tūkst. eu­rų.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mas iš ge­ne­ra­li­nių pro­ku­ro­rų at­lei­do pen­ke­rius me­tus šia­me pos­te dir­bu­sį Da­rių Va­lį. An­tra­die­nį par­la­men­ta­rai bal­suos dėl jo įpė­di­nio – tei­sė­jo Ne­ri­jaus Mei­lu­čio sky­ri­mo į šias par­ei­gas.

In­for­ma­ci­ja bū­tų įslaptinta

Pa­gal siū­lo­mą tvar­ką rea­lų pa­vo­jų sa­vo gy­vy­bei ar svei­ka­tai pa­ju­tęs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras (ar jo pa­va­duo­to­jai) tu­rė­tų raš­tu kreip­tis į VAD. Jo va­do­vas per vie­ną dar­bo die­ną pri­va­lė­tų spren­di­mą dėl ap­sau­gos sky­ri­mo. Ne­įž­vel­gęs pa­vo­jaus VAD di­rek­to­rius ap­sau­gos ga­li ir ne­skir­ti. Ki­ta ver­tus, tu­rė­da­mas fak­ti­nių duo­me­nų apie Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vams iš­ki­lu­sią re­lią grės­mę, ap­sau­gą šiems par­ei­gū­nams ga­lė­tų siū­ly­ti ir pats VAD di­rek­to­rius. Mi­nė­tų par­ei­gū­nų tur­to ap­sau­gą siū­lo­ma pa­ti­kė­ti Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­rink­tai sau­gos tar­ny­bai. Pa­slau­ga bū­tų per­ka­ma va­do­vau­jan­tis Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mu.

In­for­ma­ci­ją apie ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro, jo pa­va­duo­to­jų bei jų šei­mų ap­sau­gos or­ga­ni­za­vi­mą siū­lo­ma įslap­tin­ti Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka.

In­ci­den­tų nebūta

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Sta­sys Šed­ba­ras por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė tei­gia­mai ver­ti­nąs Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­vą, ku­rią įgy­ven­din­ti ga­li­ma bu­vo ir anks­čiau. “Įs­ta­ty­me yra tik bend­ro­ji nuo­sta­ta, o Vy­riau­sy­bė pri­va­lo nu­sta­ty­ti de­ta­lią tvar­ką. Ma­tyt, tas ne­la­bai kam rū­pė­jo, to­dėl ir ne­sku­bė­jo”, - spė­jo par­la­men­ta­ras. Jis dar kar­tą at­krei­pė dė­me­sį, kad ap­sau­ga Ge­na­ra­li­nės pro­ku­ro­ros va­do­va­mas bū­tų ski­ria­ma tik iš­ki­lus rea­liam pa­vo­jui jų gy­vy­bėms. “I­ki šiol to­kių da­ly­kų ne­bu­vo. Ti­kė­ki­mės, kad ir ne­bus. Nors ką ga­li ži­no­ti?” – sa­kė S. Šed­ba­ras. Pro­jek­te mi­ni­mos ap­sau­gai or­ga­ni­zuo­ti rei­ka­lin­gos su­mų po­li­ti­ko per daug ne­nus­te­bi­no. “Pri­si­me­nu, kai bu­vo ar­gu­men­tuo­ja­ma Vy­tau­to Lands­be­gio ap­sau­gai rei­ka­lin­ga lė­šų su­ma. Bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad pir­miai­siais me­tais rei­kė­tų įsi­gy­ti nau­ją au­to­mo­bi­lį, nes se­nų­jų skir­ti ne­ga­li­ma - jie vi­si yra nau­do­ja­mi. O pa­skui bū­tų tik toks pa­lai­ko­ma­sis fi­nan­sa­vi­mas”, - tei­gė S. Šed­ba­ras. Be to, as­muo tu­ri bū­ti sau­go­mas vi­są par­ą, to­dėl vie­no ap­sau­gi­nin­ko ne­pa­kan­ka. “Tai, kas aps­kai­čiuo­ta, ma­tyt, yra prog­no­zuo­ja­mos su­mos. Ti­krai ne­ma­nau, kad tiek rei­kė­tų”, - apie aukš­tų pro­ku­ro­rų ap­sau­gos už­ti­kri­ni­mą sa­kė S. Šed­ba­ras.

TTK na­rio “dar­bie­čio” Vy­tau­to Gap­šio nuo­mo­ne, nuo­sta­ta dėl Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vų ap­sau­gos vi­sai ne­rei­ka­lin­ga. “Jei ky­la rea­lus pa­vo­jus, sau­go­ti rei­kia tą pro­ku­ro­rą, ku­ris ti­ria kaž­ko­kį svar­bų, re­zo­nan­si­nį nu­si­kal­ti­mą. Per tiek me­tų pas mus ne­bu­vo jo­kių in­ci­den­tų, to­dėl, ma­ny­čiau, ga­li­ma bū­tų ap­siei­ti be fi­zi­nės ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro ap­sau­gos”, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė V. Gap­šys. Jis pri­mi­nė, kad pa­vo­jaus at­ve­ju sau­go­ti mi­nė­tus par­ei­gū­nus ga­li­ma re­mian­tis ir ki­to­mis įsta­ty­mų nor­mo­mis. “Tuo­met lė­šų ga­li­ma bū­tų skir­ti iš re­zer­vo, kam jas nu­ma­ty­ti iš anks­to? Pi­ni­gų rei­kia svar­bes­niems da­ly­kams “, - ste­bė­jo­si par­la­men­ta­ras.

V. Lands­ber­gio ap­sau­gos ne­įtei­si­no

Pa­sak S. Šed­ba­ro, ly­gin­ti ap­sau­gos sky­ri­mą Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui V. Lands­ber­giui ir Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­va­mas bū­tų ne­ko­rek­tiš­ka. “Aš vi­sa­da sa­kiau, kad vals­ty­bės va­do­vams tam ti­kra pa­slau­ga pri­klau­so – tiek au­to­mo­bi­lis su vai­ruo­to­ju, tiek pa­gal­ba sau­gan­tis nuo ga­li­mų in­ci­den­tų. V. Lands­ber­gis nors ir ne­si­va­di­no pre­zi­den­tu, bet bu­vo pir­ma­sis vals­ty­bės va­do­vas, nie­kuo ne­sis­ky­rė nuo da­bar­ti­nio ša­lies va­do­vo. To­dėl ma­nau, kad spren­di­mas dėl jo ap­sau­gos anks­čiau ar vė­liau tu­rės bū­ti pri­im­tas”, - tei­gė S. Šed­ba­ras.

Pri­min­si­me, kad ko­vą Sei­mas at­me­tė VAD įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis bu­vo siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos va­do­vy­bei bū­tų pri­skir­ta 1990–1992 m. vei­ku­sios Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos pir­mi­nin­ko par­ei­gy­bė ir jai bū­tų ski­ria­ma ap­sau­ga iki gy­vos gal­vos. Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, V.Lands­ber­gio ap­sau­ga kas­met bū­tų at­siė­ju­si po 272 tūkst. eu­rų. Iki šiol pro­fe­so­rius sau­go­mas iš VAD vi­di­nių re­sur­sų.

Nuo­la­ti­nę ap­sau­gą įsta­ty­mai šiuo me­tu ga­ran­tuo­ja tik ša­lies pre­zi­den­tui, Sei­mo pir­mi­nin­kui, prem­je­rui ir lai­ki­nai jų par­ei­gas ei­nan­tiems as­me­nims.