Aukštesni laipteliai premjero komandai
Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ap­lin­kos su­for­muo­tas Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) kan­di­da­tų į Sei­mą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je są­ra­šas ste­bi­na pre­ten­den­tų šuo­liais iš anks­čiau tu­rė­tų po­zi­ci­jų. Kai ku­rių po­li­ti­kų pro­ver­žis – mįs­lė ir po­li­to­lo­gams.

Ly­gi­nant anks­tes­nį ir da­bar­ti­nį LSDP va­di­na­mų­jų dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­ra­šą, ma­ty­ti ryš­kūs po­ky­čiai. Pa­vyz­džiui, par­la­men­ta­rei Ra­min­tai Po­po­vie­nei prieš ket­ve­rius me­tus te­ko 56 vie­ta, o šian­dien – penk­ta. Vy­riau­sy­bės va­do­vo pa­ta­rė­ja Auk­sė Kon­tri­mie­nė kils­te­lė­ta iš 21-osios į 9 po­zi­ci­ją. So­cial­de­mo­kra­tų stra­te­gų pa­lai­ky­mo su­lau­kė ir Sei­mo na­rė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė. Ji, pa­ly­gin­ti su 2012-ai­siais, pa­kel­ta per 27 po­zi­ci­jas – į 13 są­ra­šo vie­tą.

Pa­kei­tė ki­tą pažibą

Po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kai su­ta­ria, kad LSDP va­do­vy­bės pri­sta­ty­tas kan­di­da­tų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je są­ra­šas at­spin­di par­ti­jos pir­mi­nin­ko ir jo ap­lin­kos po­zi­ci­ją. Esą kai ku­rių po­li­ti­kų at­ve­ju aki­vaiz­du, jog pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus ski­riant aukš­tą vie­tą – lo­ja­lu­mas va­do­vy­bei ar­ba ži­no­mu­mas.

Nau­ja so­cial­de­mo­kra­tų są­ra­šo žvaigž­dė – tre­čia įra­šy­ta Ra­sa Bud­ber­gy­tė – nu­ste­bi­no ne vie­ną LSDP sen­bu­vį. Ki­ta ver­tus, šios kan­di­da­tės, ku­riai ža­da­mas fi­nan­sų mi­nis­tro pos­tas, kom­pe­ten­ci­ja abe­jo­nių ne­ke­lia. „Ne­se­niai įsto­jau į So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją, per­nai. Tuo­met, kai pra­dė­jau pla­nuo­ti, kad da­ly­vau­siu rin­ki­muo­se. Ma­nau, tai rei­kia pa­da­ry­ti. Ei­nu ne dėl to, kad pa­puoš­čiau są­ra­šą“, – dar sau­sį LŽ tvir­ti­no R. Bud­ber­gy­tė. Tuo me­tu ji tei­gė net ne­kal­bė­ju­si su prem­je­ru apie ga­li­mą fi­nan­sų mi­nis­tro kė­dę, ta­čiau už­si­mi­nė kan­di­da­tuo­sian­ti ku­rio­je nors iš vien­man­da­čių apy­gar­dų.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius To­mas Ja­ne­liū­nas ma­no, kad R. Bud­ber­gy­tei ge­ros star­to po­zi­ci­jos su­teik­tos ne­at­si­tik­ti­nai.

Il­ga­me­tei so­cial­de­mo­kra­tų są­ra­šų pa­ži­bai Vi­li­jai Blin­ke­vi­čiū­tei pri­im­ti­nes­nis dar­bas Eu­ro­pos Par­la­men­te, tad ji į Sei­mą ne­kan­di­da­tuos. Po­pu­lia­rių po­li­ti­kių LSDP esą ne tiek ir daug. „Ka­dan­gi V. Blin­ke­vi­čiū­tė ne­ga­li da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se, su­siau­rė­jo pa­lan­kiau­siai ver­ti­na­mų ir ge­riau­siai ma­to­mų so­cial­de­mo­kra­čių bū­rys“, – svars­tė T. Ja­ne­liū­nas.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, tai, jog so­cial­de­mo­kra­tėms Ma­ri­jai Auš­ri­nei Pa­vi­lio­nie­nė ir Gied­rei Pur­va­nec­kie­nei te­ko že­mos są­ra­šo vie­tos – 25 ir 39, taip pat ne at­si­tik­ti­nu­mas. „Par­ti­ja, ma­tyt, ma­no, kad jos ne­tin­ka­mos pla­čiai rep­re­zen­tuo­ti so­cial­de­mo­kra­tus, nes nė­ra itin po­pu­lia­rios vie­šo­jo­je erd­vė­je“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Su­nkiai paaiškinama

Vie­tą pir­ma­me są­ra­šo de­šim­tu­ke už­si­ti­kri­nu­si A. Kon­tri­mie­nė – bu­vu­si il­ga­me­tė So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos Sei­me at­sto­vė spau­dai, per anks­tes­nius rin­ki­mus ne­sėk­min­gai kan­di­da­ta­vu­si į par­la­men­tą. Pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus ji dir­ba prem­je­ro pa­ta­rė­ja ry­šiams su Sei­mu, be to, yra Vil­niaus mies­to ta­ry­bos na­rė.

R. Po­po­vie­nės šuo­lį į pir­mą pen­ke­tu­ką pa­aiš­kin­ti kur kas su­nkiau. Spren­džiant iš in­for­ma­ci­jos, skel­bia­mos por­ta­le www.ma­no­sei­mas.lt, ši par­la­men­ta­rė ne­iš­sis­ki­ria nei per po­sė­džius pa­sa­ky­to­mis kal­bo­mis, nei par­eng­tais įsta­ty­mų pro­jek­tais.

„Kas ji? To­kios Sei­mo na­rės ne­ži­nau. Pa­pras­tai ne­bū­na taip, kad są­ra­šo vir­šu­je at­si­dur­tų nie­kam ne­ži­no­ma pa­var­dė“, – ste­bė­jo­si LŽ kal­bin­tas Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te dės­tan­tis po­li­to­lo­gas Ber­na­ras Iva­no­vas.

Ge­res­nes po­zi­ci­jas dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­ra­še už­si­ti­kri­no ir kai ku­rie LSDP sen­bu­viai. Štai par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las iš 13-osios kils­te­lė­tas į 6 vie­tą, ki­tas vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas iš 8 po­zi­ci­jos – į 2-ąją.

Ta­kos­ky­ra vis dar jaučiama

Ta­čiau pa­ki­lo ne vi­si. Par­la­men­ta­rė Mil­da Pe­traus­kie­nė prieš ket­ve­rius me­tus į są­ra­šą bu­vo įtrauk­ta ket­vir­ta, o da­bar tu­rės ten­kin­tis 15 vie­ta. Bu­vu­si ūkio mi­nis­trė Bi­ru­tė Vė­sai­tė anks­čiau bu­vo 6-a, o šie­met – 18-a. Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis iš­lai­kė anks­tes­nę po­zi­ci­ją – 17-ąją.

„Taip yra to­dėl, kad dar esa­ma ta­kos­ky­ros tarp bu­vu­sių LDDP at­sto­vų ir soc­de­mų. Ne­ži­nau ko­dėl. Koe­fi­cien­tus dė­lio­jo par­ti­ja, Al­gir­das Sy­sas man juos ro­dė. Tai­kant tą me­to­di­ką kan­di­da­tuo­jan­čia­jam vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je pri­de­da­ma ba­lų. Pir­mi­nin­kas tu­rė­jo tei­sę per­dė­lio­ti, tad A. Kon­tri­mie­nės ar K. Miš­ki­nie­nės vie­tos – jo dė­ka. Iš­ėjo kaip iš­ėjo“, – LŽ pa­sa­ko­jo so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas.

Už kan­di­da­tų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je są­ra­šo for­ma­vi­mą bu­vo at­sa­kin­gas LSDP rin­ki­mų šta­bo va­do­vas A. Sy­sas, o pa­gal par­ti­jos sta­tu­tą so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris A. But­ke­vi­čius ga­lė­jo tą są­ra­šą ko­re­guo­ti.

„To­dėl na­tū­ra­lu, kad prem­je­ro rė­mė­jai ir ša­li­nin­kai kils­te­lė­ti la­biau – čia nie­ko keis­ta“, – ko­men­ta­vo po­li­to­lo­gas T. Ja­ne­liū­nas. Jis pri­mi­nė, kad par­ti­jos va­di­na­mų­jų dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­ra­šus for­muo­ja ne­vie­no­dai. Vie­nos dėl są­ra­šų bal­suo­ja sky­riuo­se, kan­di­da­tus rei­tin­guo­ja, ki­tos pa­ti­ki juos su­da­ry­ti par­ti­jos ta­ry­bai ar val­dy­bai.

Be­je, ryš­kūs po­ky­čiai for­muo­jant kan­di­da­tų są­ra­šą vyks­ta ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jo­je. Prie jos vai­ro sto­jęs Gab­rie­lius Lands­ber­gis su­bū­rė jau­nų ša­li­nin­kų ko­man­dą, o sen­bu­vius par­agi­no už­leis­ti po­zi­ci­jas.