Aukščiausiosios Tarybos gynėjas: šturmas būtų virtęs Pilėnais
Jei­gu 1991 me­tų sau­sio 13-ąją so­vie­tų pa­jė­gos bū­tų štur­ma­vu­sios Aukš­čiau­sią­ją Ta­ry­bą, ją sau­go­ję sa­va­no­riai ir po­li­ci­nin­kai bū­tų žu­vę, an­tra­die­nį teis­me liu­di­jo bu­vęs po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras, or­ga­ni­za­vęs par­la­men­to gy­ni­mą.

„Bū­tų Pi­lė­nai, bū­tu­me vi­si žu­vę, kas bu­vo Sei­me“, – Vil­niaus apy­gar­dos teis­me sa­kė ko­mi­sa­ras Liu­tau­ras Va­si­liaus­kas.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad so­vie­tų pa­jė­goms, ap­sisp­ren­dus štur­muo­ti par­la­men­tą, bū­tų rei­kė­ję pra­sib­rau­ti pro tūks­tan­ti­nę žmo­nių mi­nią.

L.Va­si­liaus­kas, ku­rio par­ei­gos po Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo pri­ly­go da­bar­ti­nio po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jo par­ei­goms, sa­kė, kad so­vie­tų ag­re­si­ja pa­si­reikš­da­vo įvai­rio­mis for­mo­mis – užg­ro­biant pa­sta­tus, truk­dant vyk­dy­ti VRM struk­tū­roms sa­vo funk­ci­jas. So­vie­tų ka­riai pa­sik­lau­sy­da­vo po­li­ci­jos ra­di­jo ry­šio prie­mo­nių.

„Ži­no­da­mi, kad mū­sų klau­so­si, ga­lė­jo­me per­duo­ti to­kią in­for­ma­ci­ją, ku­ri bu­vo mums nau­din­ga“, – sa­kė L.Va­si­liaus­kas.

Jo tei­gi­mu, so­vie­ti­nė ko­mu­nis­tų par­ti­ja no­rė­jo įro­dy­ti pa­sau­liui įro­dy­ti, kad vie­ti­nė Lie­tu­vos mi­li­ci­ja ne­ga­li su­si­do­ro­ti su sa­vo par­ei­go­mis, o tuo me­tu vyk­da­vo pro­so­vie­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Je­dinst­vo“ mi­tin­gai, kur Lie­tu­vos par­ei­gū­nams te­ko pa­lai­ky­ti tvar­ką ir ne­duo­ti pre­teks­to ir dings­ties to­kiems par­eiš­ki­mams.

„Bu­vo­me tarp kū­jo ir prie­ka­lo, tu­rė­jo­me ne­ma­žą spau­di­mą, tu­rė­jom vyk­dy­ti po­li­ci­jos funk­ci­jas: sau­go­ti vie­šą­ją tvar­ką, tir­ti nu­si­kal­ti­mus“,– pri­si­mi­nė L.Va­si­liaus­kas, pri­dū­ręs, kad ma­te­ria­li­nis ap­rū­pi­ni­mas bu­vo gau­na­mas iš Mask­vos.

Teis­mas anks­tes­niuo­se po­sė­džiuo­se liu­dy­to­jais yra apk­lau­sęs tuo­me­ti­nį vals­ty­bės va­do­vą Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos pir­mi­nin­ką Vy­tau­tą Lands­ber­gį, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tą Al­gir­dą Sau­dar­gą, tuo­me­ti­nį Lie­tu­vos at­sto­vą Mask­vo­je Egi­di­jų Bič­kaus­ką, bu­vu­sį Kraš­to ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­rių Aud­rių But­ke­vi­čių, tuo­me­ti­nį svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trą, da­bar Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­jan­tį Juo­zą Ole­ką, tuo­me­ti­nį Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tą Alek­sand­rą Abi­ša­lą, V.Lands­ber­gio pa­va­duo­to­ją Čes­lo­vą Stan­ke­vi­čių ir ki­tus as­me­nis.

Sau­sio 13-osios by­lo­je dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų ir nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui tei­sia­ma per 60 kal­ti­na­mų­jų, dau­gu­ma iš jų tei­sia­mi už akių, nes slaps­to­si Ru­si­jo­je ar­ba Bal­ta­ru­si­jo­je.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį So­vie­tų są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.