Aukščiausiasis Teismas atmetė S. Rachinšteino skundą
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas ket­vir­ta­die­nį at­me­tė Viet­na­me ne­se­niai su­lai­ky­to vers­li­nin­ko Ser­ge­jaus Ra­chinš­tei­no skun­dą dėl pus­tre­čių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mės už su­kčia­vi­mą.

S.Ra­chinš­tei­nas nu­teis­tas dėl to, kad val­ka­tų ir be­na­mių var­du bu­vo įkū­ręs fik­ty­vių įmo­nių tink­lą, per ku­rį ga­lė­jo le­ga­li­zuo­ti ir pa­si­sa­vin­ti mi­li­jo­ni­nes lė­šas.

„Vals­ty­bei pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio su­kčia­vi­mu bu­vo pa­da­ry­tas di­de­lis fi­nan­si­nis nuo­sto­lis“, – pa­skel­bė teis­mas.

Sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­tvir­ti­no Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­dį, ku­ris pa­skelb­tas 2014 me­tų gruo­dį. Tuo­met skel­biant nuo­spren­dį S.Ra­chinš­tei­nas ne­da­ly­va­vo, ma­no­ma, kad jau tuo me­tu jis bu­vo iš­vy­kęs iš Lie­tu­vos.

Gi­na­mi vals­ty­bės fi­nan­si­niai in­te­re­sai

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo spren­di­mas vers­li­nin­ko Ser­ge­jaus Ra­chinš­tei­no by­lo­je ro­do, kad vals­ty­bė­je fi­nan­si­niai in­te­re­sai gi­na­mi pa­čiu aukš­čiau­siu ly­giu, sa­ko pro­ku­ro­ras.

„Kiek­vie­na to­kia by­la yra tei­sin­gu­mo per­ga­lė ir di­de­lis lai­mė­ji­mas“, – po teis­mo po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė kal­tin­to­jas by­lo­je Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Vy­tau­tas Ku­kai­tis.

Taip pro­ku­ro­ras ko­men­ta­vo Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo spren­di­mą at­mes­ti Viet­na­me su­lai­ky­to S.Ra­chinš­tei­no skun­dą dėl pus­tre­čių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mės už su­kčia­vi­mą.

Pa­sak pro­ku­ro­ro, po ga­lu­ti­nio ir ne­skun­džia­mo ver­dik­to vals­ty­bei ne­grįž­ta­mai pe­rei­na 692 tūks­tan­čiai 553 eu­rai ir 14,4 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­nis užs­ta­tas, nes nu­teis­ta­sis pa­žei­dė kar­do­mą­ją prie­mo­nę ir pa­bė­go iš Lie­tu­vos.

V.Ku­kai­čio ma­ny­mu, ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mas ga­li pa­dė­ti su­sig­rą­žin­ti vers­li­nin­ką į Lie­tu­vą – jei­gu teis­mo nuo­spren­dis bū­tų pa­lan­kus S.Ra­chinš­tei­nui, tai bū­tų pa­grin­das at­si­sa­ky­ti eks­tra­di­ci­jos.

„Nuo šio mo­men­to, ka­da ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas kons­ta­ta­vo, kad nuo­spren­dis, ku­riuo nu­teis­tas Ser­ge­jus Ra­chinš­tei­nas, yra tei­sė­tas ir pa­grįs­tas, pra­de­da ga­lio­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 96 straips­nio nuo­sta­tos dėl nuo­spren­džio įvyk­dy­mo se­na­ties, ku­ri yra 15 me­tų. Tai reiš­kia, ne­pai­sant to, kiek už­truks pro­ce­dū­ros, ko­kio­je ša­ly­je be­bū­tų šis as­muo, 15 me­tų vals­ty­bė, Lie­tu­vos Res­pub­li­ka, ieš­kos šio as­mens. Tai yra iki 2031 me­tų“, – sa­kė V.Ku­kai­tis.

Jis pa­ska­ti­no nu­teis­tą­jį pa­si­duo­ti Lie­tu­vai ir pra­šy­tis eks­tra­di­ci­jos.

Ho­ši­mi­no mies­te vers­li­nin­ko at­žvil­giu pra­dė­ta tai­ky­ti eks­tra­di­ci­jos pro­ce­dū­ra, eks­tra­di­ci­jos pra­šy­mas ver­čia­mas į viet­na­mie­čių kal­bą.

Kū­rė fik­ty­vių įmo­nių tinklą

Per­nai ru­de­nį S.Ra­chinš­tei­no ir dar ke­lių as­me­nų by­lą nag­ri­nė­jo LAT tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja, ta­čiau ta­da spren­di­mo ji ne­pas­kel­bė, mo­ty­vuo­da­ma, kad tei­sės nor­mų tai­ky­mas šio­je by­lo­je svar­bus teis­mų pra­kti­kai for­muo­ti, to­dėl ji per­duo­da­ma iš­plės­ti­nei sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­jai.

Teis­mas at­krei­pė dė­me­sį į se­na­ties, bend­ri­nin­ka­vi­mo ins­ti­tu­to tai­ky­mą, ko­le­gi­ja kė­lė klau­si­mą dėl ap­gau­lin­gos aps­kai­tos baig­tu­mo mo­men­to nu­sta­ty­mo kri­te­ri­jų, at­krei­pė dė­me­sį į kal­ti­ni­mo kei­ti­mą.

LAT tei­sė­jų ko­le­gi­ja iš vi­so nag­ri­nė­jo de­vy­nis ka­sa­ci­nius skun­dus dėl nuo­spren­džio su­kčia­vi­mo by­lo­je.

Pro­ku­ro­ras anks­čiau pra­šė at­mes­ti vi­sų nu­teis­tų­jų skun­dus ir pa­lik­ti apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­dį. Tuo me­tu ad­vo­ka­tai tei­gia, kad by­lo­je pa­da­ry­ta tei­sės tai­ky­mo klai­dų, pa­žeis­to žmo­gaus tei­sės, by­lo­je yra trys kal­ti­na­mie­ji ak­tai, jų klien­tams ne­aiš­ku, nuo ku­rių kal­ti­ni­mų gin­tis.

2014 me­tų gruo­džio 30 die­ną Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas S.Ra­chinš­tei­ną pri­pa­ži­no kal­tu dėl su­kčia­vi­mo ir nu­tei­sė ka­lė­ti pus­tre­čių me­tų. Nuo­spren­dis įsi­tei­sė­jo nuo jo pa­skel­bi­mo. Skel­biant nuo­spren­dį S.Ra­chinš­tei­nas ne­da­ly­va­vo, ma­no­ma, kad jau tuo me­tu jis bu­vo iš­vy­kęs iš Lie­tu­vos.

S.Ra­chinš­tei­nas teis­tas už tai, kad val­ka­tų ir be­na­mių var­du bu­vo įkū­ręs fik­ty­vių įmo­nių tink­lą, per ku­rį ga­lė­jo le­ga­li­zuo­ti apie 10 mln. li­tų (2 mln. 896 tūkst. 200 eu­rų) ir pa­si­sa­vin­ti 1,5 mln. li­tų (434 tūkst. 430 eu­rų) pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio. 2011 me­tų gruo­dį apy­lin­kės teis­mas vi­sus as­me­nis iš­tei­si­no, ma­ny­da­mas, kad pro­ku­ro­rai ne­įro­dė, jog kal­ti­na­mie­ji įvyk­dė nu­si­kal­ti­mus. By­lą dėl 2000–2004 me­tais įvyk­dy­tų nu­si­kal­ti­mų pa­gal pro­ce­so da­ly­vių skun­dus ape­lia­ci­ne tvar­ka nag­ri­nė­jo Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ir pa­skel­bė ap­kal­ti­na­mą­jį nuo­spren­dį.

Pa­sak šio teis­mo, S.Ra­chinš­tei­nas ir or­ga­ni­za­vo, ir va­do­va­vo šioms gru­pėms bei koor­di­na­vo gru­pių na­rių veiks­mus, pa­skirs­tė vaid­me­nis, kei­tė bend­ro­vių sta­ty­ti­nius di­rek­to­rius ir bu­hal­te­rius. Be to, or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je klas­to­jo do­ku­men­tus, ap­gau­lin­gai tvar­kė įmo­nių bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą, ap­gau­le įgi­jo di­de­lės ver­tės sve­ti­mą tur­tą.