Aukas pagerbė, bet nusikaltimų vertinimas nepakito
Ru­si­jos  am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je pa­aiš­ki­no, ko­dėl jos at­sto­vai ge­gu­žės 8 die­ną pa­dė­jo gė­lių ant žu­vu­sių Lie­tu­vos ka­rių bei Sau­sio 13-osios au­kų  ka­pų Vil­niaus An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se.

Kad Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ge­gu­žės 8 die­ną pa­ger­bė ne tik so­vie­ti­nių, bet ir Lie­tu­vos ka­rių, pa­au­ko­ju­sių gy­vy­bę už tė­vy­nės lais­vę, taip pat so­vie­ti­nės ag­re­si­jos au­kų at­mi­ni­mą, su­kė­lė nu­sis­te­bė­ji­mą.

Ru­si­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je spau­dos tar­ny­ba pa­aiš­ki­no, kad Ru­si­jos dip­lo­ma­tai ge­gu­žės 8 die­ną da­ly­va­vo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos dip­lo­ma­tų kor­pu­sui su­reng­to­je An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­koms pa­gerb­ti skir­to­je ce­re­mo­ni­jo­je. Tei­gia­ma, kad Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius A. Udal­co­vas An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se pa­dė­jo vai­ni­kus ir gė­lių prie An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų me­mo­ria­lo so­vie­ti­niams ka­riams, žu­vu­siems va­duo­jant Vil­nių, taip pat prie pa­mink­lo Lie­tu­vos ka­riams, pa­dė­ju­siems gal­vas už tė­vy­nę. Bu­vo pa­gerb­ti ir Lie­tu­vos 16-osios di­vi­zi­jos ka­riai.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, ka­dan­gi ant Lie­tu­vos gy­nė­jų me­mo­ria­lo už­ra­šy­ta „Žu­vu­siems už Tė­vy­nę. Jų ka­pai ži­no­mi Die­vui“, Ru­si­jos am­ba­sa­da lai­ko­si nuo­sta­tos, kad „Lie­tu­vos ar­mi­ja prieš TSRS ne­ko­vo­jo, prieš­in­gai, An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais prieš vo­kie­čių ka­riuo­me­nę ko­vo­jo apie 150 tūkst. lie­tu­vių, 108 tūkst. iš jų pa­pil­dė Rau­do­no­sios ar­mi­jos gre­tas po Lie­tu­vos iš­va­da­vi­mo 1944 me­tais“. „Tai­gi pa­dė­da­mi gė­lių prie šio me­mo­ria­lo Ru­si­jos dip­lo­ma­tai pri­si­mi­nė tuos žmo­nes“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me. „Kal­bant apie 1991 me­tų Sau­sio 13 –o­sios ir Me­di­nin­kų tra­ge­di­jos au­kas, mums svar­biau­sia tai, kad ten pa­lai­do­ti be kal­tės žu­vę žmo­nės. Ir pa­gerb­ti jų at­mi­ni­mą – bet ku­rio žmo­gaus par­ei­ga“, – sa­ko­ma pra­ne­ši­me. Kar­tu pa­brė­žia­ma. kad dėl nu­si­kal­ti­mų vyk­dy­to­jų Lie­tu­vos ir Ru­si­jos ver­si­jos ski­ria­si. „Ta­čiau at­min­ties klau­si­mas su tuo ne­su­si­jęs. To­dėl įžvelg­ti mū­sų po­žiū­rio po­ky­čių var­gu ar ga­li­ma“, – sa­ko­ma ko­men­ta­re. Jį Ru­si­jos am­ba­sa­da tei­gia iš­pla­ti­nu­si ga­vu­si por­ta­lo Del­fi klau­si­mus.

1991 me­tų sau­sio 13-ąją so­vie­tų ka­riš­kiams štur­ma­vus Vil­niaus Te­le­vi­zi­jos bokš­tą ir Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 13 ci­vi­lių, bu­vo su­žeis­ti tūks­tan­čiai žmo­nių.

Lie­tu­va šią so­vie­tų ka­riš­kių ak­ci­ją ver­ti­na kaip nu­si­kal­ti­mą žmo­niš­ku­mui bei mė­gi­ni­mą įvyk­dy­ti vals­ty­bės per­vers­mą. Ta­čiau Ru­si­ja at­si­sa­ko iš­duo­ti Lie­tu­vai

Sau­sio 13-osios įvy­kių kal­ti­nin­kus.