Augant krašto apsaugos biudžetui, didele šalies gynybos spraga išlieka oro gynyba
Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba an­tra­die­nį ap­tars gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mą 2018 me­tams. 

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės spau­dos tar­ny­ba BNS in­for­ma­vo, kad ta­ry­bo­je bus svars­to­mi to­li­mes­ni kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos plė­tros pri­ori­te­tai ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos ir oro gy­ny­bos pa­jė­gu­mų stip­ri­ni­mas.

Lie­tu­va šie­met gy­ny­bai sky­rė 1,8 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Anks­čiau įvai­rūs ša­lies par­ei­gū­nai ža­dė­jo, kad 2018 me­tais fi­nan­sa­vi­mas kraš­to ap­sau­gai pa­sieks 2 proc. BVP.

Lie­tu­vo­je gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mas di­di­na­mas nuo 2014 me­tų po Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je ir Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.

Au­gant kraš­to ap­sau­gos biu­dže­tui, Lie­tu­va ėmė­si stip­rin­ti Sau­su­mos pa­jė­gas. Be ki­tų įsi­gi­ji­mų, per­nai rugp­jū­tį bu­vo pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų „Bo­xer“ už 386 mln. eu­rų pir­ki­mo. Tai di­džiau­sios ver­tės san­do­ris Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­jo­je. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė taip pat įsi­gi­jo vo­kiš­kų sa­vaei­gių hau­bi­cų. Be to, Lie­tu­va svars­to ga­li­my­bę įsi­gy­ti ra­ke­ti­nės ar­ti­le­ri­jos.

Nuo 2015 me­tų ka­riuo­me­nė­je bu­vo at­nau­jin­ta nuo­la­ti­nė pri­va­lo­mo­ji pra­di­nė ka­ro tar­ny­ba. Šiuo me­tu į ka­riuo­me­nę kas­met šau­kia­ma 3 – 3,5 tūkst. vai­ki­nų nuo 19 iki 26 me­tų. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je taip pat bu­vo su­kur­ta an­tra Sau­su­mos pa­jė­gų bri­ga­da, ku­ri va­di­na­si „Že­mai­ti­ja“.

Vis­gi di­de­le ša­lies gy­ny­bos spra­ga iš­lie­ka oro gy­ny­ba. Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tu­ri tik ar­ti­mo­jo nuo­to­lio prieš­lėk­tu­vi­nes sis­te­mas ir yra ap­sisp­ren­du­si pirk­ti vi­du­ti­nio nuo­to­lio gink­luo­tę NA­SAMS. Anks­čiau skelb­ta, kad jos ga­li bū­ti per­duo­tos iki 2020 me­tų už kiek dau­giau nei 100 mln. eu­rų.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba svars­to ir koor­di­nuo­ja svar­biau­sius vals­ty­bės gy­ny­bos klau­si­mus. Jai va­do­vau­ja pre­zi­den­tas. Ta­ry­bą taip pat su­da­ro mi­nis­tras pir­mi­nin­kas, Sei­mo pir­mi­nin­kas, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras ir ka­riuo­me­nės va­das.