Augalų genų banko nebeliks
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja už­si­mo­jo pa­nai­kin­ti nuo 2004 me­tų Lie­tu­vo­je vei­kian­tį ir per 4 tūkst. ko­lek­ci­nių pa­vyz­džių au­ga­lų na­cio­na­li­nia­me ge­ne­ti­nių iš­tek­lių fon­de su­kau­pu­sį Au­ga­lų ge­nų ban­ką.

Kė­dai­nių ra­jo­ne įsi­kū­ręs Au­ga­lų ge­nų ban­kas pa­gal mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kų su­ma­ny­mą tu­rė­tų bū­ti pri­jung­tas prie Kau­ne vei­kian­čios Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos. Pla­nuo­ja­ma reor­ga­ni­za­ci­ja leis dviem eta­tais su­ma­žin­ti spe­cia­lis­tų. Ta­čiau tam mi­nis­te­ri­ja tu­ri gau­ti Sei­mo pri­ta­ri­mą.

Su­ma­žės dviem etatais

Ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas, Vy­riau­sy­bei siū­ly­da­mas reor­ga­ni­zuo­ti Au­ga­lų ge­nų ban­ką, pa­brė­žia, esą tai pa­da­rius „bus su­ma­žin­tas mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų skai­čius, op­ti­mi­zuo­ta biu­dže­ti­nių įstai­gų veik­la, cen­tra­li­zuo­jant ad­mi­nis­tra­vi­mo, fi­nan­sų, per­so­na­lo ir ki­tas funk­ci­jas“.

„Iš šiuo me­tu Au­ga­lų ge­nų ban­ke esan­čių de­vy­nių dar­bo vie­tų bus pa­nai­kin­ti du eta­tai. Asig­na­vi­mus nu­ma­to­ma su­ma­žin­ti iki 37 proc. – 63 tūkst. eu­rų per me­tus. Šiuo me­tu Au­ga­lų ge­nų ban­ko asig­na­vi­mai sie­kia 169 tūkst. eu­rų“, – aiš­ki­no K. Tre­čio­kas. Ap­lin­kos mi­nis­tro tei­gi­mu, Vals­ty­bi­nei miš­kų tar­ny­bai bū­tų per­duo­tos vi­sos Au­ga­lų ge­nų ban­ko funk­ci­jos, į šią tar­ny­bą per­kel­tos ir sep­ty­nios dar­bo vie­tos.

Kar­tu su pa­siū­ly­mu reor­ga­ni­zuo­ti Au­ga­lų ge­nų ban­ką mi­nis­te­ri­ja Vy­riau­sy­bei pa­tei­kė ir Au­ga­lų na­cio­na­li­nių ge­ne­ti­nių iš­tek­lių bei Žel­dy­nų įsta­ty­mų pa­tai­sas, pa­nai­ki­nan­čias mi­nė­tos ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­jas bei nu­ma­tan­čias nau­jas Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos funk­ci­jas.

Vi­lia­si, kad bus išsaugota

Iki šių me­tų au­ga­lų na­cio­na­li­niais ge­ne­ti­niais iš­tek­liais pa­skelb­ti dau­giau kaip 4 tūkst. ko­lek­ci­nių pa­vyz­džių. Tai Lie­tu­vo­je su­kur­tos ar vie­ti­nės kil­mės veis­lės, lau­ki­nių au­ga­lų po­pu­lia­ci­jos ar jų da­lys, pa­vie­niai au­ga­lai ar­ba jų gru­pės, au­ga­lų rep­ro­duk­ci­nės da­lys (sėk­los, žie­da­dul­kės, pum­pu­rai, ūg­liai ir kt.). Taip pat ge­riau­siai pri­si­tai­kę prie vie­tos są­ly­gų sve­tim­že­mių veis­lių ar rū­šių au­ga­lai, tu­rin­tys eko­lo­gi­nę, se­lek­ci­nę bei eko­no­mi­nę svar­bą.

Au­ga­lų na­cio­na­li­niai ge­ne­ti­niai iš­tek­liai sau­go­mi jų gam­ti­nė­se bu­vei­nė­se, jų su­kū­ri­mo ap­lin­ko­je ar­ba už jos ri­bų. Šių iš­tek­lių at­rin­ki­mu, sau­go­ji­mu, nau­do­ji­mu ir at­kū­ri­mu kol kas rū­pi­na­si Au­ga­lų ge­nų ban­kas. Pra­ra­dus šiuos iš­tek­lius mū­sų gam­tai bū­tų pa­da­ry­ta di­džiu­lė ža­la.

Pir­ma­sis Au­ga­lų ge­nų ban­ko va­do­vas, šiuo me­tu vy­riau­sio­jo pa­ta­rė­jo par­ei­gas ei­nan­tis dr. Bro­nis­lo­vas Gel­vo­naus­kis vy­lė­si, kad po reor­ga­ni­za­ci­jos, kai ins­ti­tu­ci­jos ne­liks, o jos bu­vę dar­buo­to­jai bus pa­val­dūs ne tie­sio­giai mi­nis­te­ri­jai, bet Vals­ty­bi­nei miš­kų tar­ny­bai, dar­bas ne­su­triks. „Vie­na iš Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos da­bar­ti­nių funk­ci­jų – miš­ko ge­no­fon­do sau­go­ji­mas, tad tam ti­kros pa­tir­ties esa­ma. To­dėl Au­ga­lų ge­nų ban­ko spe­cia­lis­tų įdir­bis tu­rė­tų iš­lik­ti, nes au­ga­lų na­cio­na­li­nių ge­ne­ti­nių iš­tek­lių puo­se­lė­ji­mo ir sau­go­ji­mo funk­ci­jų nie­kas ne­ke­ti­na nai­kin­ti. Tu­riu vil­ties, kad miš­ki­nin­kai, rū­pin­da­mie­si sa­vo in­te­re­sais, tin­ka­mai rū­pin­sis ir ki­tų au­ga­lų ge­ne­ti­niais iš­tek­liais“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė B. Gel­vo­naus­kis.

Anot jo, Au­ga­lų ge­nų ban­ko spe­cia­lis­tai rū­pi­na­si ne tik miš­ko, bet ir lau­kų, dar­žų, so­dų, že­mės ūkio, de­ko­ra­ty­vi­nių, vais­ti­nių au­ga­lų ge­no­fon­do iš­sau­go­ji­mu. Be­je, iš tie­sų miš­ko au­ga­lai su­da­ro tik la­bai ne­di­de­lę au­ga­lų ge­no­fon­do da­lį.

Bus sau­giau?

Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos di­rek­to­rius Pa­ulius Zo­lu­bas ne­pa­no­ro ver­tin­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mo, ta­čiau pri­pa­ži­no, kad apie au­ga­lų ge­nų ban­ko pri­jun­gi­mą prie jų tar­ny­bos kal­ba­ma dau­giau nei me­tus. P. Zo­lu­bo tei­gi­mu, tai kad jų tar­ny­ba įsi­kū­ru­si Kau­ne, o Au­ga­lų ge­nų ban­kas – Kė­dai­nių ra­jo­ne, ma­tyt, tu­rės įta­kos jo ad­mi­nis­tra­vi­mui, ta­čiau kur kas svar­biau, kad bus su­da­ry­tos ge­res­nės są­ly­gos sau­go­ti au­ga­lų ge­no­fon­dą.

„Y­ra to­kia au­ga­lų ge­nų ban­kų veik­los tra­di­ci­ja, kad re­sur­sai bū­tų sau­go­mi dvie­jo­se skir­tin­go­se vie­to­se. Net ir Lie­tu­vo­je yra bu­vę at­ve­jų, kad kai ku­rie ge­nų re­sur­sai su­de­gė. To­dėl la­bai ge­rai, kai fon­dai dub­liuo­ja­si“, – aiš­ki­no P. Zo­lu­bas. To­dėl, anot jo, ga­li bū­ti, kad reor­ga­ni­za­vus Au­ga­lų ge­nų ban­ką da­lis jo fon­dų bus per­kel­ta į Kau­ną, bet liks ir Kė­dai­nių ra­jo­ne.

Algimantas Salamakinas /Romo Jurgaičio nuotrauka

Abe­jo­ja nauda

Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to (AAK) pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas tei­gė esąs nu­ste­bin­tas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos veiks­mų. „To­kie su­ma­ny­mai ko­mi­te­te ne­bu­vo svars­to­mi, mums nie­kas ne­si­tei­kė pra­neš­ti apie tai ir mū­sų nuo­mo­nės ne­klau­sė, nors įsta­ty­mus keis­ti rei­kės Sei­me“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

A. Sa­la­ma­ki­nas ste­bė­jo­si, kad dėl dvie­jų eta­tų su­ma­ži­ni­mo ke­ti­na­ma nai­kin­ti sa­va­ran­kiš­ką or­ga­ni­za­ci­ją, ku­rios funk­ci­jos yra ki­to­kios nei Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos. Mat ši tar­ny­ba už­sii­ma vien miš­ki­nin­kys­tės rei­ka­lais, o Au­ga­lų ge­nų ban­kas yra ins­ti­tu­ci­ja, su­kur­ta ne vien miš­kų, bet ir ki­tos mū­sų ša­lies aug­me­ni­jos ge­ne­ti­niam fon­dui sau­go­ti.

„Ne­gi mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri rim­tes­nių spren­di­mų rei­ka­lau­jan­čių prob­le­mų?“ – ste­bė­jo­si Sei­mo AAK pir­mi­nin­kas. Pa­sak jo, kai įsta­ty­mų pro­jek­tai bus pa­teik­ti Sei­mui ir AAK, dėl to­kios reor­ga­ni­za­ci­jos bū­ti­nu­mo dar bus gin­čų.